33 C
Guwahati
Thursday, September 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  “बिसायख’थि आयगआ मदद खालामामोनब्ला बिजेपिआ गंसेबो मासि देरहानो हानाय नङामोन”

  टाइम8, जुलाइ 6: “बिसायख’थि आयगआ मदद खालामामोनब्ला बिजेपिआ गंसेबो मासि देरहानाय नङामोन”- सोनाब बंगनि गिबिमन्थ्रि ममता बेनार्जीआ फिन खेबसे बिजेपिखौ नोजोर खालामना बिबुंथि होयो। ममता बेनार्जीआ बुङो दि, जुदि बिसायख’थि आयगआ बिजेपिखौ मदद खालामामोनब्ला अब्ला बिसोर मोन 30 मासिआवबो देरहानो हानाय नङामोन होनना।

  बेजों लोगोसे बुंबावो दि, बिथाङा रावखौबो हारसिङै सोंखारिया। नाथाय, मदनपुर जिल्लानि नखरफ्रोमनिबो सुबुंफोरा मिथिगौ दि मा जागासिनो होनना। अटल बिहारी बाजपेयी, लाल कृष्ण आदवानी, राजनाथ सिंजों लोगोसे बिथांनि सोमोन्दोआ जोबोद मोजां नाथाय दानि बिजेपि सोरखारआ रावखौबो सन्मान खालामा होनना।

  100 साननि खामानि आरो ग्रामिन बिकासआ सोनाब बंग’आ सेथि नम्बरआव दं होननानै बुङो ममता बेनार्जीआ। बंगखौ बाहागो खालामनो होआ, दुलाराय सोनाब बंग’आनो मोनसे होननानै बुङो बेनार्जी बिथाङा।

  बिजेपिआ ससियेल मिडियाआव सोनाब बंग’खौ लानानै नंखाय रादाब फोसावो होननानै बुंथियो। बिजेपिआ ब्राजिल आरो बांलादेसनि भिडिअ’खौ सोनाब बंगनि होननानै फोसावो होननानैबो सोंखारियो गिबिमन्थ्रि ममता बेनार्जीआ।

  आरो फरायबाव : दुखुनांथाव! बिफाया गावनो बिस होनानै बुथारदों उन्दै गथ’सा सानैखौ, गावनिबो हालोदा खैफोद गोनां

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गोसो थोलायनाया खाना! बागसायाव बे बाथ्रानि सैथो जाथाया जादों

  हिन्दु सिख्लाखौ मुसलमान सेंग्रानिफ्राय लाइफिननो थांनानै सिख्लानि राव खोन्नानै गिदिंना फैफिननो गोनां जायो पुलिसा ।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ लुबैया: रन्जित बसुमतारी।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै' बावनांनायखौ जों लुबैया बे बाथ्राया रोखा।

  बड’लेण्ड आयेन फरायसा गौथुमआ जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसो खांनानै आलारि बाथि फोजोंदों

  पुलिसनि गुलिजों नंखाय दायाव जिउ खोमानांनाय कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि।

  हाग्रामा महिलारि, सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी, जनकलाल बसुमतारि आरो दावराव देख्रेबनि हेथायै सनितपुर जिला एबसुनि खेंफोरथि

  खौरांगिरि मेलाव सनितपुर जिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेस बुसुमतारिया बुंथियोदि, 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बि.टि.आर. गोरोबथा जालांनायनि जायफोरा गोजोननाय गैयै एबा गोरोबथानि सायाव जायफोर मेलेमजेबि सुबुंफोरा केस होनो नायगिरदों बिसोरनि सायाव खेंफोरथि होदों ।

  बिटिआराव बड’लेण्ड पिग मिसननि‌ गेजेरजों रांखान्थि बिथिंआव जौगाहोनायनि बिथांखि! नाग्रिजुलियाव सांग्रांथियारि मावबादा

  बे सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि इएम राकेस ब्रह्म‌‌‌जों लोगोसे SDVO ड० रुपम बर', बड'लेण्ड पिग मिसननि दिथागिरि मनज कुमार बसुमतारी आरो नाग्रिजुलि भेतेनारिनि ड: प्रितुसिं थापाजों लोगोसे गोबां बिफानारि मावखगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।

  मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन! सानै सिखावखौ हमदों

  बरमानि बिखाजों थांनाय 31नं हारिमायारि  राजा लामानिफ्राय पुलिसा हमनो हादों सानै मथर सिखाव।

  डिब्रुगरनि स्टेत बेंकआव मुगैथाव खामानि मावग्राखौ हमबाय

  बुधबारनि मोनाबिलि समाव पुलिसनि मोनसे हानजाया आसाम हादरारि हान्था-मेला बिफाननि बास लाखिग्रा थावनियाव हमनो हायो ।