26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिजेपि-इउपिपिएलनि गेजेराव भिसिडिसिखौ लानानै उदां बोराबलायनाय

  बिजेपि-इउपिपिएलनि गेजेराव भिसिडिसिखौ लानानै उदां बोराबलायनाय

  टाइम8बर’ देस्कनिफ्राय-

  बावैसो सान सिगां बिटिआरनि माखासे भिसिडिसिफोरखौ दाबाय। बे दानायाव सोरबा मासि मोननानै रंजादों आरो सोरबा सायख’ जायैयाव सिं-सिं बोराबदों। गावजों गाव सिं-सिं बोराब लायनायनि थासारि। बिदिनो थांनाय बिटिसि बिसायख’थिनि फोसावदिंनाय मेल-मिथिंफोराव आसामनि गोहो गोरा मन्थ्रि हेमन्त बिस्व शर्माया गावनि बिबुंथिफोराव बुंदोंमोनदि जुदि बिटिसिनि खुंथायाव फैनो हायो अब्ला भिसिडिसि बुंनाय जिरादखौ बुरलुंबुथुर दैमायाव फोजाव हरगोन।

  दा बि भिसिडिसि बुंनाय जिरादनि सायाव बिटिसि खुंथायाव थानाय बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलो मोननैनि गेजेराव खुद्रिलायनाय जादों। बे बेलायाव माखासे बिजेपि मावथिफोरा अजद दैखांदोंदि इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गाज्रि बिफाव लादों। बि अजद होनायनि सायाव आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ भिसिडिसि दानाया मोजां जायाखै होननानै गनायदों। बिथाङा बुंदोंदि भिसिडिसिखौ जेरैबादि दानांगौमोन, बिदि दानाय जायाखै। जायनि थाखाय बिजेपिनि माखासे मावथिफोरा दुखु मोन्दों। फोरमायनांगोनदि भिसिडिसिखौ लानानै मोननैबो राजखान्थि दोलोनि गेजेराव खुद्रिलायनाय जाजेननायाव बिजेपिनि रायजो आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ दोलोनि मावथिफोरखौ बुरखायनानै बुंदोंदि फैगौ बिधान सभा बिसायख’थिनि उनाव बिटिआरआव भिसिडिसिनि बिसायख’थिखौ खुंगोन होनानै खोथा होयो।

  बि भिसिडिसिनि बिसायख’थियाव इउपिपिएल दोलोजों बिजेपि दोलोया लोगोयारि महरै बिसायख’थि गेलेनायनि बदल हारसिं गेलेगोन होननानैबो बुङो। बिदि खोथा होनायाव बिटिआरनि गासै बिजेपिनि मावथिफोरा सिरियै थागोनना ? गोसो होथावना दि थांनाय बिटिसि बिसायख’थिनि फोसावदिंनाय समाव आसामनि गोहो गोरा मन्थ्रि हेमन्त बिस्व शर्माया भिसिडिसिफोरखौ लानानैनो हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ सोंखारिदोंमोन आरो बिजेपि दोलोआ बिटिसिनि खुंथायाव फैनायनि उनावनो भिसिडिसिफोरखौ सिफायगोन होननानै रायजोनि सिगाङाव बुंदोंमोन। नाथाय बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव फोजाव हरनाय एबा सिफायनाया गोजाननि बाथ्रा। दा बि भिसिडिसिखौ लानानै दिनै बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव खुद्रिलायनाया जाजेननाया जोबोर खोनासंथाव जादों। बिदि बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेराव भिसिडिसि दानायखौ लानानै खुद्रिलायबाय थायोब्ला फैगौ बिधान सभा बिसायख’थियाव माबाफोर गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौखौ बुंनो हायो आरो रायजो बिजेपिनि आफादगिरिनि बुरखायनाय बाथ्राखौ बिटिआरनि बिजेपिनि मावथिफोरा गनायनानै लागोनना ? जुदि बेखौ लानानै बोराब लायोब्ला बिटिआरआव बिजेपिनि गोहोमा लोरबां जानो बारा सम नांनाय नङा।

  अब्ला इउपिपिएल दोलोआनो बांसिन मुलाम्फा जाहैनो हागौ ! नाथाय बिटिआरआव भिसिडिसि दानायाव बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोनि गेजेरावल’ खुद्रिलायनाय जादों बे नङा। बिटिसि खुंथायाव लोगोयारि महरै थाफानाय जिएसपि दोलोनि मावथिफोराबो जुजायनि अर बादि दोहो-दोहो खामग्लिगासिनो दं। मा समाव जोंब्लाउगोन बुंस’ हायाब्लाबो फैगोन बिधान सभा बिसायख’थियाव जिएसपिनिफ्राय मोन 12 मासियावनो बिजाथि फसंगोन होननायानो फोरमान होदों। जिखियानो जाया मानो बिटिआरआव भिसिडिसि दानायाव जे रावबो गोजोनलायाखै बेखौ बयबो हमदांनो हानाया रोखा जाबाय।

  आरो फरायबाव : ककराझारनि CIT खौ Containment Zone निफ्राय बोखारना होबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।