24.9 C
Guwahati
Wednesday, September 22, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  मिरु नखर मन्थ्रि अमित साह बिथांआ दान्दिसे समनि उनावनो तामुलपुरआव मेडिकेल कलेज हस्पितालनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन

  टाइम8, तामुलपुर, जुलाइ 25 : मिरु नखर मन्थ्रि अमित साह बिथांआ दान्दिसे समनि उनावनो तामुलपुरआव मेडिकेल कलेज हस्पितालनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन – बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै तामुलपुराव लुफुंनो गोनां सावस्रि फरायसालिमा आरो सावस्रि फाहामसालिनि दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन।

  मिरु नखर मन्थ्रि अमित साह बिथांआ दान्दिसे समनि उनावनो तामुलपुरआव मेडिकेल कलेज हस्पितालनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन

  बे हाबाफारिया तामुलपुराव भारबेलि सोलिगासिनो, बे हाबाफारिखौ दिनै मिरुनि न’खर मन्थ्रि अमित साह बिथांआ गुवाहाटी श्रीमान्त संकरदेब कलाक्षेत्रनिफ्राय अनलायननि गेजेरजों  बेखेवजेनगोन।

  मिरु नखर मन्थ्रि अमित साह बिथांआ दान्दिसे समनि उनावनो तामुलपुरआव मेडिकेल कलेज हस्पितालनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन

  बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे सामलायनाय बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारि, दावबायसा बर’, निलुत स्वरगियारि, रनेन्द्र नार्जारि, इएम उइलसन हासदा, जिएम पबित्र कुमार बर’ आरो गोबां बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोना लोगोसे मिरु दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि लेङाय आफादगिरि रोमदोन‌ बसुमतारि, बागसा जिल्ला दुलाराइ बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेस दैमारि नन्देस्वर बर’ आरो ओनसोलनि गोबां राइजोफोरा।

  बड’लेण्ड सोमावसारारि मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों सोरजिनाय बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफानि गेजेरजों मोननो हानाय होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायो बागसा जिल्ला दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेस श्वर्गीयारि आ।

  मिरु नखर मन्थ्रि अमित साह बिथांआ दान्दिसे समनि उनावनो तामुलपुरआव मेडिकेल कलेज हस्पितालनि अन्थाइ खाम्फा गायसनगोन

  लोगोसे श्वर्गीयारि बिथांआ बिटिआरनि दफाफोरखौ लासै लासै मावफुंनायनि थाखाय साबायखर बावनायजों लोगोसे आद्रा थानाय गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ फारि फारियै मावफुंनो थाखाय सोरखारनिसिम खावलायो।

  Photo Input :@Baburam Boro

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : अरां पुलिसनि जाफुंसार! गं 13 बाइक खावग्राखौ पुलिसा हमदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  इउपिपिएलनि आफादगिरिफोरनो थांलाइ फैलाइ खालामनो सुबिदा जानायनि थाखाय गंफा गंफायै साइखेल रानानै होदों

  बे हाबाफारियाव बाहागो लादों गाहाइ आलासि महरै गसाइगाव जिला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जिरन बसुमातारी,जमदुवार ब्लगनि नेहाथारी बिनेस्वर नारजारी आरो साइखेल राननानै होग्रा बिथां सनदन बसुमातारिजों लोगोसे प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो ।

  गोसो थोलायनाया खाना! बागसायाव बे बाथ्रानि सैथो जाथाया जादों

  हिन्दु सिख्लाखौ मुसलमान सेंग्रानिफ्राय लाइफिननो थांनानै सिख्लानि राव खोन्नानै गिदिंना फैफिननो गोनां जायो पुलिसा ।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ लुबैया: रन्जित बसुमतारी।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै' बावनांनायखौ जों लुबैया बे बाथ्राया रोखा।

  बड’लेण्ड आयेन फरायसा गौथुमआ जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसो खांनानै आलारि बाथि फोजोंदों

  पुलिसनि गुलिजों नंखाय दायाव जिउ खोमानांनाय कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि।

  मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन! सानै सिखावखौ हमदों

  बरमानि बिखाजों थांनाय 31नं हारिमायारि  राजा लामानिफ्राय पुलिसा हमनो हादों सानै मथर सिखाव।

  बागसानि पाखामारायाव सोमोनांथाव जिनाहारि! हाथियार दिन्थिनानै सानै गथ’नि बिमाखौ जिनाहारि

  न'आव रावबो गोयैनि खाबु लानानै गावनि गाज्रि साननायखौ जाफुं होयो अखिम बर्मन मुंनि जिसिपि ड्राइभारा ।

  बिटिआराव बड’लेण्ड पिग मिसननि‌ गेजेरजों रांखान्थि बिथिंआव जौगाहोनायनि बिथांखि! नाग्रिजुलियाव सांग्रांथियारि मावबादा

  बे सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि इएम राकेस ब्रह्म‌‌‌जों लोगोसे SDVO ड० रुपम बर', बड'लेण्ड पिग मिसननि दिथागिरि मनज कुमार बसुमतारी आरो नाग्रिजुलि भेतेनारिनि ड: प्रितुसिं थापाजों लोगोसे गोबां बि