27 C
Guwahati
Friday, May 7, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  टल टेक्स होनानै बोराबनाय गामिनि राइजोआ बुलदजारजों गावनि थाखाय आलादा लामा बानायदों

  टल टेक्स होनानै बोराबनाय गामिनि राइजोआ बुलदजारजों गावनि थाखाय आलादा लामा बानायदों

  टाइम8, एप्रिल 9:

  हादरनाङैनो फाष्टटेग होनानै टल गेटआव नुजाथिनाय जेंनाखौ गैयै खालामनो नाजादों सोरखारआ। नाथाय, बेबो माखासेनि थाखाय जानानै फैदों जेंना। फाष्टटेग होनायखौ लानानै जायगानि सुबुं आरो टल गेट कम्पानिफोरनि गेजेराव सानफ्रोमबो नुजायो जेंना।

  गोबां जायगानि सुबुंफोरा टल फ्रि खालामनोबो दाबि खालामबोदों। नाथाय दाबि खालामनाय बादि जेबो फिथाय मोनैआव कर्नाटकनि गामिनि रायजोफोरा बोराबखाङो। बोराबखांनाय राइजोफोरा बुलदजार लानानै टल गेट बारनो थाखाय गावसोरनो लामा लुनो हमदों।

  हेजामादि गामिनि राइजोफोरा बिबानगिरिफोरखौ खावलायसेआवबो जेबो फिथाय मोनैआव बे थांखिखौ लायो राइजोफोरा। फाष्टटेगखौ कम्पालसरि खालामनायनि उनाव हेजामादिनि गारिफोरखौल’ रां होआजासे थांनो होनाय जायो नाथाय बास, आरो गुबुन गारिफोरखौ थांनो गनायथि होनाय जायासै। जायनि उनाव पन्सायतआव अजद होनायाव बिबानगिरिफोरनो मिथिहोनाय जादोंमोन।

  मिथिहोनायनि उनावबो जेबो फिननाय मोनैआव पन्सायतआ मेल जथुमनानै टल गेटनि खाथिजोंनो गावनि फारसेनिफ्राय लामा बानायना होयो। लामा बानायनाय खौरांखौ मोननानै बिबानगिरिफोरा जायगायाव सहैनानै लामा बानायनायखौ बन्द खालामनो खावलायो।

  अदेबानि गामिनि सुबुंफोरा दाबि खालामो दि, जेब्लासिम जायगानि गारिफोरखौ रां होआजासे थांलाय फैलाय खालामनो होआ अब्लासिम लामा बानायनायखौ बन्द खालामनाय जानाय नङा होननानै। जोबथायाव बिबानगिरिफोरा जायगानि गारिफोरखौ रां होआजासे थांनो होनाय जागोन होननानै लिरनानै फोरमानलाइ होनांगौ जायो।

  आरो फरायबाव : जम्मु-काचमीरआव रैखाथि बिफाननि देरहानाय, सा6 उदखारिफोरखौ जिउ फोजोबदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  नंखाय कभिड-19नि रिपोर्ट बानायग्रा हान्जा पुलिसनि आखाइआव; डक्टरजों लोगोसे सा 5 खौ हमदों

  बे हान्जायाव सासे डक्टरजों लोगोसे सानै लेब टेक्निसियानबो दंमोन। पुलिसआ बे साथामजों लोगोसे गासै सा 5 सुबुंखौ हमनो हायो।

  बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

  निलमनि सरकारनि न’खरआ सुनिल ब्रह्मखौ गावसिनि दखानाव दिरुंजों खाख्रबना जोबना दोनो आरो थुख्रासे लहानि रदजों खाफालाव बुयो।

  LIVE UPDATE: आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइ 2021

  दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागाबाय।

  बिसायख’थि देरहानानै थाथ’दों गोथार जुलि : सारटिफिकेट लायनो थांग्रोदों खैना गोदानआ

  भट साननाय मिरुआव जेब्ला पुनमखौ गोजा गाबनि सारिजों देलायफबनाय खैनानि गानजोमजों नुनो मोनो अब्ला बयबो सोमो नांदोंमोन। नाथाय उननि समाव मिथिनानै मोनदोंमोन दि, खैना गोदानआ गामि पन्सायतनि बिसायख'थियाव BDC सोद्रोमा महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन।