17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  दिनै लोखि फुजा

  टाइम8बर’ देक्सनिफ्राय-

  दिनै धोन-सम्फथि, खाफाल गोनां, जेथिंबो उसिफब होग्रा लोखि देबिखौ सिबिनाय आरो आर’ज गाबनायनि सान लोखि फुजा।
  हादराव क’रना जिउसानि गिख्रंथाव साग्लोबसारनायाव थानानैबो लोखि मन्दिरफोरजों लोगोसे रायजोयारि जायगा आरो हिन्दु नखरफोराव सिबिनाय मन्थ्रफोरजों रिंखांदों रायजोनि खना-खनला जायगाफोराव। रायजोनि गासै लोखि मन्दिर, गोबां रायजोयारि जायगाफोराव लोगोसे हिन्दु धोरोमारिफोरनि नखर-नखर लोखि देबिनाव आर’ज गाबदों आरो सिबिदों। बे फुजायाव धोन-सम्फथि, खाफाल गोनां जानो लोखि देबिनाव आर’ज गाबनायनि जर’खा सान। धोरोम सिबियारिफोरा गोबां मिजिं लानानै बे लोखि फुजाखौ दिनै रायजोनि खना-खनला सिबिनाय आरो खुलुमनाय नुनो मोननाय जादों। लोखि देबिया जाबाय हिन्दु धोरोमारि सुबुंफोरनि धोन-सम्फथि, जौगानाय, स्रां, गियान, खाफाल गोनां , साहज आरो खाफाल गोनांनि देबि। धोरोमनि फोथायनाय बादिब्ला लोखिया थाफायोब्ला सुख- सान्थिफोरा उसिग्लाब जोबो हिन्दु धोरोम सिबियारिफोरनि संसाराव। बिनि अनगायैबो देबि लोखिया धोरोम सिबियारिफोरनो होयो गोहो-बोलो , लुबैनाय, खाफाल गोनां जिउ। बिनिखायनो देबि लोखिनि बोर मोननो हिन्दु धोरोम सिबियारिफोरा मन्दिर-मन्दिर नङाब्लाबो नखर-नखर लोखि देबिनो फुजा होयो आरो आर’ज गाबो । हिन्दु धोरोम सिबियारिफोरा लोखि देबिखौ सिबियो-आर’ज गाबोब्लाबो थिखानाय काटि दाननि फुर्निमा अखाफोराव बे लोखि फुजाखौ खुंनाय जायो। बिनिखायनो दिनै हिन्दु धोरोमारि सुबुंफोरा देबि लोखिनि मुङाव आलारि बाथि सावनानै प्रसाद बाउनानै फुजियो। बिनिखायनो दिनै हिन्दु धोरोमारि नखरफोराव मोनाबिलि जानाय लोगो-लोगोनो नखरनि सिथला, दरखं मोखांफोराव समायना-रमायना जोंथि-जोंथा आलारि बाथि फोजोंनानै लोखि देबिखौ फुजिनानै बरायनाय थासारि नुनो मोनदों। क’रना जिउसानि गिख्रंथाव थासारिआवबो लोखि देबिखौ गोजोन होनो रायजोनि गासैबो लोखि मन्दिर, रायजोयारि जायगा आरो हिन्दु धोरोमारिफोरनि नखर-नखर सोलिदों फिसा-गेदेर लोखि फुजानि हाबाफारि। मिथिनाय बादिब्ला रायजोनि खायसे जायगाफोराव सानै-सानथामनि हाबाफारिजों लोखि फुजाखौ खुंगोन। बे लोखि देबिखौ खायसे बर’ सुबुंफोरा माइनाव फुजा होननानैबो फुजिनाय नुयो। नाथाय जोंनि बर’ सुबुंफोरा थि जानो हायाखैदि लोखि फुजायानो माइनाव फुजा नंगौना नङा । मानोना दाखालै काटि बिहु थामहिनबा खाथि गासा सानखौ बाथौ सिबियारि बर’फोरा माइनाव फुजा होननानैबो फुजिदों आरो सिबिदों। बाथ्राया जाबाय खाथि गासा सावनाय सानखौ माइनाव फुजा होननानै फालियोब्ला दिनैनि सानखौ मा होननानै फालिगोन! बे मोनसे फिननाय गोयै सोंथि सिखांदों। बे थिग दि असमिया सोदोब “लोखि” माने बर’आव “माइनाव ” । अब्ला दिनैनि लोखि फुजानि सानखौ बाथौ दोहोरोमारि बर’फोरा फालिनाया बेसे बानबुंथि दं। बे लिरनाया रावनिबो हेंथायै लिरनाय नङा। खालि बाथ्राफोरखौ स्रां जानोसो लिरनायसो। बे लिरनायजों लोखि फुजा आरो माइनाव फुजाखौ स्रा खालामनो नागिरनायसो। बिनिखायनो दिनैनि फुजा ” लोखि फुजा” आरो “खाथि गासा ” खालि फुजिनाय माइनाव फुजानि फारागथिया मा ? जियानो जाया मानो लोखि देबिया हादराव साग्लोबसारनाय गिख्रंथाव क’रना जिउसाखौ थाब फोजोबस्रांनानै सुबुं माहारिनियाव गोजोना फैथों बेखौ मिजिंथिबाय।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो