26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  भारतखौ खेब नै वर्ल्ड काप देरहा होनो हानाय क्रिकेट गेलेगिरि युसुफ पाठानआ आजिरा लानायनि लामायाव

  टाइम8, फेब्रुवारी 27 : भारतनि क्रिकेट टिमनि अलराउन्डार गेलेगिरि युसुफ पाठानआ गासै क्रिकेट बिथिंनिफ्राय आजिरा लानो सिगांदों।

  भारतखौ खेब नै वर्ल्ड काप देरहा होनो हानाय आरो भारतनि क्रिकेट टिमनि अलराउन्डार गेलेगिरि युसुफ पाठानआ गासै क्रिकेट बिथिंनिफ्राय आजिरा लानो फोरमायो।

  मखनो गोनांदि, युसुफ पाठानआ थांनाय 26 फेब्रुवारी खालाराव गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदोंदि, गावनि नखर, लोगो, फेन्स, टिम, कच्सेस आरो हादोरनि गासै राइजो-राजाफोरनि अननाय सिबिनाय आरो हेफाजाबजों क्रिकेट बिथिंनिफ्राय आजिरा लानो होननानै फोरमायो।

  भारतनि क्रिकेट टिमनि अल राउन्डार युसुफ पाठानआ 2007 माइथाइयनि टी-20 वर्ल्ड काप आरो 2011 माइथाइयनि 50 अभारनि वर्ल्ड काप देरहानो हानायाव बिथांआबो भारतनि क्रिकेट टिमनि जानानै बाहागो लानानै देरहासार जाहोनो हादोंमोन।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।