27 C
Guwahati
Wednesday, October 28, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  गावखौ फोथैनायखौ माबोरै रैखा खालामनो हायो बिनि सुंद’ लिरसुंथाय

  लिरगिरि- चन्दास्मिता सिमां बसुमतारी ।

  10 सेप्टेम्बरखौ मुलुगनां गाव फोथैनाय होबथानाय सान महरै फालिनाय जायो। बै साननि थांखिया जादों गावखौ सिथारनाया मुलुगनाङैनो बांबोनायखौ होबथानो सांग्रांथि होनाय। होबथानायनि बिबांनि गेजेरजों बारलांना गावनि आंगोसिनखौ गाव सिथारनायनिफ्राय रैखा खालाम।

  गुबुनखौ गाव सिथारनायनिफ्राय होबथानो मा बिथांखि लानो नांगौ ?

  10 सेप्टम्बरआव खुंजानाय मुलुगनां गाव फोथैनाय होबथानाय साननि थांखिया जादों- मुलुगनाङै गाव फोथैग्रा बांनायखौ होबथाना सांग्रां जाहोनाय। बेखौ 2003 माइथायाव गिबिसिन फालिजेनदोंमोन।

  सरासनस्रायै बै सानाव गाव फोथैनाय होबथानायनि गोबां गियान आरजि होयो। जों गावनि आंगोसिनखौ गाव फोथैनायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। गाव फोथैनायनि बिबाङा सानफ्रोमबो बांबोनो हमदों आरो सुबुं माहारिया गोसोनि बेरामजोंबो गोबां जुजिनो गोनां जादों। बेनि थाखायनो जों बिसोरखौ गोसोआरि जेंनाजों जुजिना गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनायनि सोलाय गोरों-गोरानि मदद लानो थुलुंगा होयो।

  गाव फोथैनाय सोमोन्दै साननायनिफ्राय गुबुनखौ रैखा खालामनाय सिगां बेनि नेर्सोनफोरखौ मोनथिना ला। नेर्सोनफोरा गाहायाव मख’नाय बायदि-

  1.थैनाय एबा गावखौ फोथैनायनि बाथ्रा बुंनाय।

  1. मिजिं गैथारै सानखांनाय।

  3.गावखौनो सासे ब’जाय सानना लानाय।

  4.लोगोफोर आरो नखरजों गावखौनो आबुङै जायखार होनाय।

  5.गासै रोखोमनि खामानिनिफ्राय गोसो गोमालांनाय ।

  6.गोसोनि थासारिआ बांद्राय लोर-सोर जानाय ।

  7.गावनि गासै आवग्रिनायखौ हगारसारनाय ।

  8.गावनि नखर आरो लोगोफोरनिफ्राय जोबथा बिदाय लानाय ।

  नोंसोर जेब्ला बेबादि नेर्सोनखौ नुगोन, अब्ला बै मानसिखौ जोथोन लानाय आरो हारसिं हगारनो नाजायैआनो मोजांसिन राहा।

  जों माबादि गावनि आंगोखौ रैखा खालामनो हागोन?

  बेफोर बिथांखिखौ लानो हागोन-

  1. गाव फोथैनाय सोमोन्दै गुबुननि रायलायनाय एबा सिगिनायखौ गोर्लैयै लानो नाङा। बेखौ गावनि थाखाय गोनां होननानै मोनदांदोंब्ला थारैनो बेजों जुजिगासिनो जानो हागौ आरो थाबैनो मददनि गोनांथि। बेनिखायनो माब्लाबो बिसोरनि गाव फोथैनाय मोनदांथि एबा साननायखौ नेवसि नाङा।

  2.सोरबाया गावखौ फोथैनो जेब्ला नाजायो, बिसोर गिलु-बालु गोसोनि दुखुजों मोगा-मोगि जागासिनो आरो गावखौ फोथैनाया बै मोनदांथिनिफ्राय बारग’नायनि मोनसे लामा सानना लायो। बे जेंनानिफ्राय बारग’नो गुबुन लामा मोनोब्ला बिसोर थांना थानो लुबैगोन। बेनिखायनो नोंसोर जेब्लाबो गोरों-गोरानि मदद नागिरनो बिसोरखौ थुलुंगा होनांगोन।बिसोरखौ बोसोन एबा थेरेपिनि थाखाय मोनसे फाहामसालिआव लांनो हो एबा लानानै थां। बिसोर गोसोनि दुखुखौ जानगार होगोन आरो थेरिपिसआ बिसोरनो बेरामनिफ्राय जुजिनायनि थार लामा दिन्थिगोन।

  1. सासे मोजां खोनासंग्रा जा। जुदि बिसोर सासे जोथोन लाग्रा लोगोनो गावनि गोसोआरि दुखुखौ बुंफुरनो हायो आरो उदां मोनो । बेयो गाव फोथैनाय सोमोन्दै साननाय नारथाय बिबांखौ खमायनायाव गोबां मदद होगोन। बिसोरखौ मोनदांहो दि जेब्लाबो गोनांथिनि समाव नोंसोर बिसोरजों दं। बिसोर मा बुङो बेयाव बांसिन गोसो हो। बिसोरनो जेब्लाबो खुगानि बोसोन होनो गोनांथि गैया । नाथाय बिसोरखौ गोसो होनानै खोना संनाया थारैनो मदद गोनां।
  2. बिसोरहा गाव फोथैनाय बागै साननाय दं नामा सोंनायाव नोंसोर गोनो- गोथो एबा गिनाय मोननो हागौ। नाथाय गिनो नाङा । जेब्लासिम बेयो बिसोरनि गोसोआव थागोन । सों आरो बेनि बागै रायज्लाय। बिसोरबो गुवारै बुफुरना उदां मोनगोन।
  3. बिसोरखौ गाव फोथैनाय बागै साननायजों जुजिनाय आरो थेरिपिजों बारग’नाय समाव जेरावबो हारसिं दाहगार। जेब्लाबो बिसोरखौ लोगो हानजाजों दोन आरो बिसोरनि खहा खालामग्रा गासै रोखोमनि मुवा एबा मुलिफोरखौ दोनखोमा।
  4. गावखौ फोथैनाय बागै साननायखौ गुबुननि सिगाङाव बुंनो होयाब्ला बिसोरनि नखर आरो लोगोफोरजों थाबैनो रायज्लाय। बेनि बागै फोरमायनो लुबोयैआ मोनसे गिदिर खैफोद। बेनि थाखाय नोंसोर बयबो बेनिफ्राय बारग’नायाव मदद होनांगोन।

  फोजोबनाय:
  जुदि नोंसोर एबा गुबुननो गोसोआरि मददनि गोनांथि जायो बेनि थाखाय हेल्पलाइन नम्बर दं। आरो गोसो जायोब्ला खाथिनि मेन्टेल हेल्थ केयारआव थांनो हागोन।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  बिपिएफ दोलोआव थाबैनो हाबनोबा हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै: हाग्रामा महिलारी

  बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुङोदि जायफोरा बिपिएफखौ मोजां मोन्नानै हाबफैनो गोसो बिथांमोनहा थाबैनो हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै।

  मबाइलआथ’ गोजाननि बाथ्रा, आइथेंङाव गाननो सेन्दलआनो गैया अब्लाबो गसंदों बिसाइख’थि गेलेनो

  मख'नो गोनां दि बेनि आगोलावबो 72 बोसोर बैसोनि भरत मेहतआ गोबां खेब बिसाइख'थि गेलेखांबाय

  भुटान जेलआव रुंसारि जानाय सुबुंनि सोलेरखौ सिरां पुलिसनो गथायदों

  हरखाब दिनै 26 बोसोरनि उनाव खर्ग बाहादुर प्रधाननि गोथै देहाखौ बेबाद गथायफैनायखौ लानानै सिरां जिलानि गर्खा सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोनांहोदों

  गिख्रंथाव क’रना जिउसानिफ्राय रैखाथि आरो मुलुग गोजोननि थाखाय जग्य आहुति सावदों

  मख'जाथावदि स्वामी नबिन ब्रह्मारिआ गोबाव सम ध्यान खालामनानै इस्वोरनि गियान मोन्नो हानानै सिखनाझारनि उल्था बाबा ग्यानज्योति थानसालिखौ दैदेनबोदों।

  गहपुरआव मुगैथाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि थार बिजिरनाय आरो सांग्रांथि मेल

  जानमनि कुतुमखौ बुथारनायनि दायनिगिखौ फार्स्ट-ट्रेक आदालटनि गेजेरजों बिजिरनानै साजा होनांगौ

  पाकिस्तानआव नख’रारि दावहा जानायनि इसारा

  सिन्ध प्रदेशनि पुलिस आरो पाकिस्तान आरमिनि गेजेराव गोबां गावलायलायनाय जादों

  बिटिसि बिसायख’थिखौ लानानै पिजेएसिबिएमआ बिसायख’थि आयगनि बेरेखा होनाय केसनि हियारिंखौ 5 नबेम्बराव होनाय जागोन

  गोजौ बिजिरसालिआ बिथोन होदों दि आसाम केबिनेटा लानाय बिथांखिखौ बिसायख’थि आयगा गनायनानै लानो नांगोन।