27 C
Guwahati
Wednesday, October 28, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  25नं बागानपारा बियाबनि बि पि एफनि बिजाथि फलिन्द्र बसुमतारिआ खौरां मेल खुंदों

  टाइम8, अक्ट’बर 1:

  बागसा जिल्लानि बिटिसि बागानपारा बियाबनि बि पि एफनि बिजाथि फलिन्द्र बसुमतारिआ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायोदि थांनाय ब्रै एप्रिलाव जानो गोनां बिसायख’थिखौ गिख्रंथाव क’रना जिउसानि थाखाय फावसायनो गोनां जादोंमोन । नाथाय दिनै गुबुन-गुबुन रायजोआव बिसायख’थिखौ खुंलांबाय आरो बिहारावबो खुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय । बिनिखायनो आसामनि बे मोनब्रै जिलानि बि टि सि बिसायख’थिखौबो थाबैनो खुंफुंनो थाखाय खावलायो। रायजो बेंगिरि खुंथाया 27 अक्टबराव जोबगोन। देरहानाया जायनो देरहाथों रायजो बेंगिरिनि खुंथायनि समावनो थाबैनो बिसायख’थिखौ खुंफुंब्ला मोजां जायो होन्नानै बिथाङा बिसायख’थि आयगनि खाथियाव दाबि दैखाङो।

  बिसायख’थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौनि दाबियावनो आइजो बि पि एफ, लाइमोन बि पि एफ आरो बि एस इउनि बानजायनायाव बाइक रेलि लानानै जिल्ला बेंगिरिनि जोहै बिसायख’थि आयगनसिम गोसोखां बिलाय दैथाय हरदों।

  गोनांथि गैयाब्लाबो रायजो बेंगिरिनि खुंथायखौ लाबोनानै बि टि टिआव जौगानायखौ उन खालामनाय, बिसायख’थिखौ सम बादियै खुंफुंनो लायैखौ बिथांआ दुखु फोरमायो।

  खौसेथि, समान मोन्थाय, समान जौगाथायानो बि पि एफनि गुबै थांखि, बिनिखायनो बे आदर्सखौ मोजां मोननानै गुबुन-गुबुन हारि-महारिनि गासैबो मदद होदों जेराव रायजोफोरा लोब- लोब बिपिएफनि आफादफोराव बाहागो लाबोदों । माब्लाबा सोरबा‌- सोरबा बिपिएफनि आफादफोराव लिंहराब्लाबो गाज्रि मोनलायो होननानै बिथाङा फोरमायथियो । बिनिखायनो 25नं बागानपारा बियाबाव फैबाय थानाय बिसायख’थियाव बि पि एफ हानजाखौनो देरहागोन‌ होननानै फलिन्द्र बसुमतारीआ दाबि खालामो।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  बिपिएफ दोलोआव थाबैनो हाबनोबा हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै: हाग्रामा महिलारी

  बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुङोदि जायफोरा बिपिएफखौ मोजां मोन्नानै हाबफैनो गोसो बिथांमोनहा थाबैनो हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै।

  मबाइलआथ’ गोजाननि बाथ्रा, आइथेंङाव गाननो सेन्दलआनो गैया अब्लाबो गसंदों बिसाइख’थि गेलेनो

  मख'नो गोनां दि बेनि आगोलावबो 72 बोसोर बैसोनि भरत मेहतआ गोबां खेब बिसाइख'थि गेलेखांबाय

  भुटान जेलआव रुंसारि जानाय सुबुंनि सोलेरखौ सिरां पुलिसनो गथायदों

  हरखाब दिनै 26 बोसोरनि उनाव खर्ग बाहादुर प्रधाननि गोथै देहाखौ बेबाद गथायफैनायखौ लानानै सिरां जिलानि गर्खा सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोनांहोदों

  गिख्रंथाव क’रना जिउसानिफ्राय रैखाथि आरो मुलुग गोजोननि थाखाय जग्य आहुति सावदों

  मख'जाथावदि स्वामी नबिन ब्रह्मारिआ गोबाव सम ध्यान खालामनानै इस्वोरनि गियान मोन्नो हानानै सिखनाझारनि उल्था बाबा ग्यानज्योति थानसालिखौ दैदेनबोदों।

  गहपुरआव मुगैथाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि थार बिजिरनाय आरो सांग्रांथि मेल

  जानमनि कुतुमखौ बुथारनायनि दायनिगिखौ फार्स्ट-ट्रेक आदालटनि गेजेरजों बिजिरनानै साजा होनांगौ

  पाकिस्तानआव नख’रारि दावहा जानायनि इसारा

  सिन्ध प्रदेशनि पुलिस आरो पाकिस्तान आरमिनि गेजेराव गोबां गावलायलायनाय जादों

  बिटिसि बिसायख’थिखौ लानानै पिजेएसिबिएमआ बिसायख’थि आयगनि बेरेखा होनाय केसनि हियारिंखौ 5 नबेम्बराव होनाय जागोन

  गोजौ बिजिरसालिआ बिथोन होदों दि आसाम केबिनेटा लानाय बिथांखिखौ बिसायख’थि आयगा गनायनानै लानो नांगोन।