26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बर’नि मुंदांखा लिरगिरि पद्मश्री कामेस्वर ब्रह्मनो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ फोसावदों

  बर’नि मुंदांखा लिरगिरि पद्मश्री कामेस्वर ब्रह्मनो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्था फोसावनाय जादों

  टाइम8, एप्रिल 8:

  बर’नि मुंदांखा लिरगिरि आरो थामहिनबा बर’ साहित्य सभानि बारग’ आफादगिरि पद्मश्री कामेस्वर ब्रह्म बिथांनो 2021 माइथायनि गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्था फोसावनाय जादों। बे बान्थाखौ गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्राष्टनि फारसेनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो होनाय जायो।

  2018 माइथायनिआव गिबि खेबनि थाखाय गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बान्थाखौ गुरुदेब कालिचरन ट्राष्टआ जागायदोंमोन। बे बान्थायाव बान्था मोनगिरि बिथांनो मानबिलाइ, आर’नाइ, इन्दिनि जोमग्रा जिजों लोगोसे 50 रोजा रांबो होनाय जायो।

  18 एप्रिलआव गौहाटी मुलुगसोलोंसालिआव खुंफुंजानो गोनां गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि 162 थि जोनोम सानाव पद्मश्री कामेस्वर ब्रह्म बिथांखौ बे बान्थाखौ होनाय जागोन।

  आरो फरायबाव : रायजोनि बेकार लाइमोनफोरखौ खामानि होनो आलादा बिथांखिनि गोनांथि

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।