34 C
Guwahati
Sunday, July 25, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  इन्दनेसिया हादराव दाउबाय हैनाय

  इन्दनेसिया हादराव दाउबाय हैनाय

  लिरगिरि:- कालिचरण उजिर

  बर’ रेबग्रा जथुम आफादनिफ्राय 2017 इं मायथायनिफ्रायनो थिरांथा फोसावनाय जादोंमोन। मानोना 2018 इं मायथायनि जानुवारी दाननि ब्रै खालारनिफ्राय जि खालारसिम इन्दनेसिया हादराव दाउबायहैगोन आरो मावथांखि(mission 2020)नि मावफारिखौ जाफुंसार होनायनि नोजोर आरो थांखियै इन्दनेसिया हादराव बालि स्टेतनि देनपासाराव थानाय “उद’याना” मुलुग सोलोंसालि(06/01/2018) आरो सिंगाराजानि “ग’नेसा”(08/01/2018) मुलुग सोलोंसालियाव International Seminar cum Literary Festival and Cultural Exchange मावफारियाव बाहागो लाहैनांगौ । बे थांखियैनो आंबो साखा-फारा जादोंसै। सानसेखालि 28/11/2017 इं खालार बुधबाराव आंखौ आनन्दराम औवारी आदाया मबाइलजों बुंहरदोंमोन – “फंबाय, इन्दनेसियायाव थांनांगौ फ्लाइटनि टिकेतखौ दानगोना दानाखै ? आरो दानाखैब्ला गाबोन मोनाबिलियाव आफादगिरिया लिंहरदों, आंबो थांगोन आरो आलारामाबो थांगोन।”

  अब्ला आदानि बुंहरनायाव आंनि फिन-हरनाय – आं थांनो हालियाखोमालै आदा ! मानो होनोब्ला आंनिया पास-पर्टआनो दाबो मोनफैयाखै। अब्लाबो आदाया आंखौ बुंहरबावदोंमोन- “नों फैग्रोदोल’ फंबाय, पास-पर्टआ उनावबो जाबाय थागोन।” नाथाय, आंहा बराद मोजांमोन, मानोना 30/11/2017 इं खलारखालि थामहिनबा बिजनीयाव थांनो गोनांखालिनो बेलासिनि 1:30 रिंगासोआव पिय’ना पास-पर्टखौ न’आव फैनानै आंनो होफैदोंमोन आरो आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन। थारैनो इन्दनेसियायाव थांनो थाखायनो खाफाल जुफि फैदों आंहा नंनानै – बेदि सानफ्लांदोंमोन आं। बे खोथाखौ आं औवारी आदानोबो खिन्थाहरदोंमोन आरो बिबो आंखौ “नोंहा खाफालानो जोबोद मोजांथारलै फंबाय, दे हामबायदे” – होननानै बुंहरदोंमोन।

  बे लेखायैनो आं साननायसै – गाबोन थांबोला फैफिननायाव आंहा हर गेजेर जाबोगोन। नाथाय, औवारी आरो ग’यारीमोना बरपेटा र’डजों नांथाब सोमोन्दो थानायखाय बिसोरहा बांद्राय असुबिदा जानाय नङा। जारलाया आंहासो जागोन। बेदि साननानै फिसाज्ला सोमोन्दोनि नेलस’न मसाहारीखौ न’निनो नेन’ गारिखौ सालायनो लिंहरबाय आं, लोगोसे औवारी आदानोबो बुंहरनायसै – आं गारि लाबाय, गाबोन सिमलागुरिनिफ्राय जयै आफादगिरिनिसिम थांदोनि। अब्ला आदायाबो “दे जागोन” – होननानै बुंहरदोंमोन।

  बेदिनो इं 30/11/2017 खालार बृहस्पतिखालि 4:00 रिंगासोआव औवारी, ग’यारी,आं आरो फिसाज्लाजों जों साब्रै थांनाय जादोंमोन। बेलासिनि 6:30 रिंगासोआव इंखं मावख’सिम जों सहैनायसै। दान्दिसे जिरायनायनि उनाव जोंनो आफादगिरिया चिकेन-पकरी, सानाभाजा आरो कफी बिहरनायसै। अब्ला आफादगिरिया जोंनो फ्लाइटनि टिकेत दाननो थाखाय कम्पिउटाराव मुखुब जादोंमोन। बे समावनो कफी लाबोयो, आरो होफैनाय रेजेंगा जामुखौ जों जायो। बे मुखुबथि समावनो आफादगिरिया बुंदोंमोन – “उजिर, नोंसोरनि फ्लाइटनि टिकेटखौ आलाराम गयारीजों जहाय सानैनि दाननोसै” अब्ला आं “जागोनदे” – होननानै बुंनायसै। मानोना, हादरारिनि गेजेराव आं खनसे खननै दाउबायदोंब्लाबो बायजो हादराव दाउबायहैनाय आंहा रोंग’थि गैया। बे बेलायाव आंनो सासे लोगोनि गोनांथि दं। खाइसेया कलकाटासिम ट्रैइनजों थांगोन आरो “नेताजी सुभाष चन्द्र ब’स इन्टरनेशनल एयार-पर्ट”आव ज जानानै गंसे फ्लाइटआवनो इन्दनेसियासिम थांगोन। नाथाय, ग’यारी आरो आं ट्रैइनजों टाइमनि जेबो गेरेन्टि गैया नंनानै गुवाहाटिनिफ्राय कलकाटा एयार-पर्टसिम फ्लाइटजोंनो थांनो जों थिरांथा लायो।

  आफादगिरिया कफीखौ सुरुबखो सुरुबखो जोंनि टिकेतखौ अन लाइनाव Spice Jet SG-658 फ्लाइटाव हेण्ड बेग्गेजनिल’ दाननायसै। गुवाहाटीनि “लकप्रीय गपिनाथ बरद’लै एयार पर्ट”आव फ्लाइट बिरगोन समा 04/01/2018 इं बृहस्पटिखालि बेलासिनि 3:25 रिंगा। टिकेतखौ दानखांनानै जों हरनि 12:00 रिंगासोआव आफादगिरिनिफ्राय बिदाय लानायसै। ऐदिनखालि आंहा आफादगिरिनि फासै अनखांनाय फैदोंमोन। मानोना, बिथांखौ जोबोद मेंनानै खुथार थेन्थावनो ओंखारनाय नुदोंमोन। थेन्थाव रोमा-रोमि जासेयावबो जेबो अजद गैयाबालानो गावनि मावनांगौ खामानिखौ मावफुंदोंमोन। फैनाय समाव लामायाव बे खोथाखौ जोंनि गेजेराव सावरायबोनायबो जादोंमोन। मानोना एफाग्राब उन्दुनो ओंखारसेयावबो जोंखौ जेबो अजद होनाय सोदोब बुङासै। ओंखायनो थासारिया जोबोद रुजु-जाथावमोन। उनाव जों आनन्द औवारी आरो ग’यारीखौ सिमलागुरि सकाव हगारबोनानै सालबारिसिम फैनायसै।

  इंराजि 24/12/2017 खालारखालि आलाराम ग’यारीखौ आं फ’नाव बुंहरदोंमोन – दाउबायनो थाखाय थियारि जाबायदा नोंथां, आरो मा मा गानग्रा-जोमग्रा लानांगोन होननानै। मानोना, बे बोथोराव इन्दनेसियायाव गोलोम बोथोर। गुदुं गानग्रा-जोमग्रा लायाब्लाबो जागोन। नाथाय, जोंनि हादराव गोजां बोथोरखाय कलकाटासिम गोजांनायखौ होबथानो क’ट लाब्लानो जागोन। अब्ला, ग’यारीआ फंसे बाथ्राखौ हरखाब बुंबाय – बिथांआलायनो गुवाहाटिनिफ्राय कलकाटासिम 3:25 रिंगानि फ्लाइटजों थांनो हानाय नंलिया। मानोना बिथांनि फरायसालियाव 03/01/2018 खालारनिफ्राय 05/01/2018 खालारसिम “गुण’उत्स्वब” जागोन बेवनो बिथांआ गाहाइ फोरोंगिरि। कलकाटासिम आंखौ हारसिं थांग्रोनो बुंबाय। गाव मोनाबिलिनि फ्लाइटजों थांसिगोन, उनाव कलकाटायाव ज लोगो लाहैगोन। ग’यारीया बेदि बुंनायाव जोबोद गोनो-गोथो जाबाय आंहा। फारसेथिं टिकेटनि फैसाया ओरैनो थांगारगोन आरो केन्सेलेस’न खालामब्लाबो 7,742 रांनि मादाव 1,500 रांल’ रिटार्न मोनगोन। ओंखायनो आं थिरांथा खालामनायसै दि रांआ लोगोथिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। बे खोथाखौ नोजोर बोनानै दाउबायनायाव हारसिंआ मोजां जानाय नङा साननानै लोगोसेयैनो थांनो खोथा होनायसै आं।

  बे लेखायैनो 29/12/2017 खालारखालि बेलासियाव कारजों बिथांखौ लानानै आफादगिरिखौ लोगो हमनो बिजनीनि इंखं मावख’सिम जों थांनायसै ; आरो 04/01/2018 खालारखालिनि 3:25 रिंगा बेलासेनि Spice Jet फ्लाइटनि सोलाय मोनाबिलि 8:30 रिंगानि IndiGo फ्लाइटनि टिकेत दानफिननायसै। बेनि उनाव हरनि 10:30 रिंगायाव जों न’सिम गिदिंबोफिननायसै।

  इंराजी 04/01/2018 खालाल। ऐदिनखालि आं सानजौफुनि उनाव इन्दनेसियायाव थांनो ओंखारदों। ओंखायनो फुंआवनो मुस्रि भुबनेस्वर महिलारीआ गांसे आर’नाइजों आंखौ हामलायथि होफैदोंमोन। बैखालिनो साननि 1:00 रिंगायाव आलाराम ग’यारीनि फरायसालियाव गारि भारा लानानै आं बिथांखौ लायनो थांनायसै। जाहोना जाबाय ऐदिनखालि जों इन्दनेसियायाव थांनो गुविहाटिनि “लकप्रिय’ ग’पिनाथ बरद’लै एयार-पर्ट”आव मोनाबिलिनि 8:30 रिंगानि फ्लाइटखौ स’हैनांगौ। ओजोंहाय गयारीनि फरायसालियाव गुणत्सब सोलिगासिनो दं। गयारीया गावनि मावनां खामानिखौ मावखां-दोनखां बेलासिनि 4:00 रिंगायाव गुवाहाटीसिम थांखिनानै जों सानैजों रावना होनायसै। बे रावनायाव जोंखौ दोनलांनो थांफादोंमोन रबेन बर’ आरो द्रायभार दालिम मसाहारीमोना। मोनाबिलिनि 7:00 रिंगासोआव जों एयार-पर्टसिम सहैनायसै। अब्ला, एयार-पर्टाव गावसोर दोननो थांनाय आरो लायनो फैनाय मानसिफोरा हाबग्रा गेट मोखाङाव होंगो-दोंगो जादोंमोन। जोंबो सिङाव थांनानै टिकेत काउन्टाराव टिकेत लाहैबाय।

  जों गाखोगोन फ्लाइट नाम्बारा 6E 6248 इन्दिग'(IndiGo), बर्डिं समा बिलिफांनि 7:45 रिंगा, जेट नं-5 आरो सिट नाम्बारा 15E। दसे उनाव जों सिङाव थांनांगौ लामानि डिटेक्टर गेटआव लग्गेजखौ र’लिं मेचिन ट्रलियाव होनायसै आरो जोंखौ साफा साफाहाय सेकिं खालामनानै हाबनो होनायसै। हाबखांना बर्डिंनि समखौ नायनानै गाव गावनि लग्गेजखौ लाफिननानै जों अवाइटिं ह’लाव जिरायबाय। जिरायबाय थानाय समावनो आंखौ फंबाय रसेन मसाहारीआ मबाइलजों खौरां लाहरनानै दाउबायनायनि हामलायथि हरदोंमोन। फंबायनि हामलायथि हरनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोन्दोंमोन। बे समाव आंहा मोनसे गोदानथि सानज्लिद गोसोआव जाखांफैदोंमोन, जाय थासारिया आंनि थाखाय जोबोद गोदानमोन। खायसे थासारिनि खोथाखौ आं र’मान्टिकजों गयारीखौ बुंदोंमोन आरो बिबो मिनिस्लुनायजों फिनदोंमोन।

  बर्डिंनि सम जानाय लोगो लोगोनो नं-5 गेटजों फ्लाइटाव हाबनायसै। हाबमारैनो जोंनि टिकेतखौ सेख खालामदोंमोन आरो एयार हस्टेज समायना आइजोआ मनालिसानि मिनिस्लुनायजों “गुड इभेनिं सार! वेल-काम सार !” बुंनानै जोंखौ बरायदोंमोन। बे समाव आंहाबो नंराय रमान्टिक सानज्लिद गोर्बो इसिङाव जाखांफैदोंमोन – “एफा समायना समायना महरगोसा सिख्लाफोरखौलाय सोर बायदि खाफाल गोनां सेंग्राफोरालाइ हाबा खालामनो मोनगोन होननानै। नाथाय गुबुनफोरा मा सानदोंमोन बेखौ आं मिथिया। बेदियावनो आंनि सितआ साथाम जिराय जाग्रा सिरिनि गेजेराव आरो गयारीनिया खिरखि फाराव। बे समावनो आंनि धोरोम फिसाजो थरायना नारायनी बसुमतारी आइ स’नाया बबेसिम मोनहैखो होननानै मबाइलजों खबर लाहरदोंमोन आरो आं गुवाहाटी एयार-पर्टावनो दं होननानै बुंहरदोंमोन। दसे उनाव जों गाखोनाय फ्लाइटआ कलकाटा एयार-पर्ट होननानै अख्रां सायाव बिरखोनायसै – – – – – ( उन बिसानाव- )

  आरो फरायबाव : खानायनि ष्टाइलआ खैफोदआव खोख्लैबाय सेंग्राखौ, दाय गैयाजासे पुलिसआ हमनानै थानायाव सोना दोनो

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  इन्जुर बारनानै खारो हौवा गोदान-हिन्जाव गोदान, उन उन होसोलाङो पुलिस

  जाथायखौ फोरमायनायबादिब्ला, हाबाथिलिआव गनायथि होनायनिखुरै 10 जौखोन्दो बांसिन सुबुंफोर दंमोन।

  बागसायाव हा जावना न’आव हाबनानै गोदोना हासना फोथैनो नाजादों

  खोमसिनि खाबु लाना गोदोना हास'नानै फोथैनो गोख्रों नाजादोंमोन बिस्लाल हुसैन मुंनि सासे सुबुंखौ।