29 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  आसाम आयेन आफादाव बर’ राव बाहायनाय

  आसाम आयेन आफादाव बर’ राव बाहायनाय

  लिरगिरि:- आनन्द राम औवारी

  आसाम आयेन आफादनि जुथाय नेहाथारि आर. भट्टाचार्यआ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीनि बिथोन बादियै थांनाय 7 जुनखालिनि सानजौफु 12-00 रिंगायाव आसाम आयेन आफादनि ‘ Members’ New Hostel conference hall ‘ आव बर’ थुनलाइ आफाद, दुलाराय बर’ फरायसा आफाद, बर’ रेबग्रा जथुम, मन्थ्रि उर्खाव गोरा ब्रह्म आरो बर’ एम एल एफोरखौ लानानै मोनसे सावराय जथुम हांख्रायदोंमोन। बे जथुमा जोबोद ओंथि गोनां थुलुंगा खांनाय जथुमायाव आसाम आयेन आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि ड० न’मल म’मिन बिथाङाबो हांख्रायजानाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन।

  बे जारिमिनारि ओंथिगोनां जथुमायाव BKWACनि टुरिजुम बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रणब बर’ (रंगिया ) बिथांखौबो बाहागो लानाय नुनो मोन्दोंमोन। बे जथुमानि गुबुन मोनसे जोबोद गोसोथावा ( interesting) जाबाय हाफ्लं बियाबनि डिमासा हारिनि आइजो एम एल ए नन्दिता गारल’सानि नुजाथिनाय । बे जथुमानि थांखियानो जाबाय आसाम आयेन आफादाव बर’ राव बाहायनो थांनायनि सोमोन्दै बर’ थुनलाइयारि गौथुमफोरनि मावथि बिबानगिरि आरो आसाम आयेन आफादनि गासै बर’ एम एल एफोरजों सावरायनाय आरो बिथोनफोर आजावनाय।

  जथुमाखौ आफादगिरि महरै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारीया सामब्लायदोंमोन। गिबियाव हांख्रायगिरि आसाम आयेन आफादनि जुथाय नेहाथारि आर. भट्टाचार्य बिथाङा जथुमानि थांखि आरो बरायनाय बिबुंथि होदोंमोन। बे जथुमायाव आं गावखौनो बर’ रेबग्रा जथुमनि सासे बिबानगिरि महरै बाहागो लानो मोन्नानै जोबोद गोजोन्नाय आरो थुलुंगा खांनाय मोनदोंमोन। बे जथुमायावदि गोबां बायदि राजखान्थि हानजानि एमएमएफोर नुजाथिफैदों बेनि जेबो फारागथि नुजाथियाखैमोन । जोबोद गोजोन थासारिजों नखरसेनि बिदा-फंबायफोरबादि जिरायनानै हारिनि बे जारिमिनारि मावफुंनो थांनाय आयदाखौ सावरायनो थांदों। हांख्राय जानाय बादि गौथुमनि बिबानगिरि मावथि आरो मन्थ्रि एम एल ए बिथांमोनहा जथुमा हलाव थि समाव नुजाथिफैदों ।

  बर’ रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीनि दैदेननायाव बर’ रेबग्रा जथुमनिफ्राय गासै सा 5 सोद्रोमा बाहागो लादोंमोन। जोंनि बर’ रेबग्रा जथुमनि बाहागो लानाय गुबुन सोद्रोमाफ्रा जाबाय फारियै रत्नेश्वर बसुमतारी ,(गुवाहाटी), अरुन चन्द्र मोसाहारी, (बिजनी) आरो प्राणेश्वर ब्रह्म ,(बरपेटार’ड) । बर’ थुनलाइ आफादनिफ्राय आफादगिरि तरेन बर’, गाहाइ नेहाथारि प्रशान्त बर’, नेहाथारि बिष्णुराम बसुमतारी आरो दुलाराय बर’ फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि द्वीपेन बर’, गाहाइ नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो गोबां बिबानगिरि मावथिफोर दंमोन। बे जथुम जनाया बर’ हारिनि मोनसे गोनांथार जारिमिन जानानै थासिगोन।

  आरो फरायबाव : बागसा पुलिसआ 45 कार्टन आयेन बेरेखा जौ बोखांदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  15 आगष्टनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय जागोन; राज्यो सभा-लक’ सभायाव बर’ एमपि गैयैआ जेबो गोदान बाथ्रा नङा: प्रमद बर’

  सिगांनि बिपिएफनि बड’लेण्डआ दा गैलिया। जों दा गोजोननि फारसे दावगानो नागिरो होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ।

  BTRनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’निसिम पृथ्वीराज नारायणनि बेरफ्रुसार बिबुंथि

  थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा उनाव नर्थइष्ट हेरिटेज फाउन्डेसननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नारायण देब मेशआ बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों।