27 C
Guwahati
Wednesday, October 28, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  दरिस मे टाइलार लेसिंनि थुनलाइयारि गोर्बो

  लिरगिरि-राखाव बसुमतारी

  सिनायथि:–
  दरिस लेसिङा जादों मुंदांखा आइजो थुनलाइगिरि।बियो ब्रिटिश नोगोरारिमोन। बिनि बिमा बिफाया गोदोनि पारसिया हादर आरो आथिखाल इरानाव गोबां सम दंहैयोमोन।

  बिफाया बेंकाव साख्रि मावोमोन आरो बिमाया नार्च साख्रि मावदोंमोन। दरिस लेसिंनि गुबै मुङा जादों- दरिस मे टाइलार लेसिंमोन।
  बियो उजिदोंमोन कारमानसा मुंनि थावनियाव।

  हादरा जाबाय थावनि नोगोर इरान। 22अक्टबर दाननि 1919 मायथाइयाव। बिमा बिफाया बिखौ कनभेन फराइसालियाव फोरोंदोंमोन।

  इरानाव जोनोम मोननायखाय बियो इराननिबो हायुंसानि मोनथाइखौ मोनदोंमोन। बिनि बिमा बिफाया खोला आफ्रिकानि फामु हादराव थांनायसै।

  बेयावनो बियो गावनि खान्थियारि सोलोंथाइखौ जिथाम बोसोरावनो अराइनि थुंगेहोदोंमोन।गोजौ फराइसालिनि दरखं मोनहैदोंब्लाबो आबुं जायाखिसै। सोलोंथाइया आद्रा जानायसै।

  गोजौ सोलोंथाइनिफ्राइ होख’नानै दोनजादोंमोनब्लाबो कनभेन फराइसालिनि मोननाय रोंगियानजों बियो गावखौ self educated खालामनो थाखाइ गोबांथार बिजाब फरायनायसै।

  फराइनानै मोननाय गियानखौ बियो गावनि लिरनायाव बुरननो थाखाइ थिरांथा लानायसै। जिब्रै बोसोर बैसोआव बियो खोला आफ्रिकानि बोरोन बासिलायनाय दावराव दावसिखौ गावनि मेगनजोंनो नुनो मोनदोंमोन।

  बिगुर गोसोम आरो बिगुर गुफुरनि गोसोआरि इन्जुरा दरिस लेसिंनि गोर्बोखौ सोगाबदोंमोन। सोरबा सासे रायजिरथाइ गिरिया बिनि जिउबिथुनाव ओरै लिरदों-
  “She was a great novelist.She was British Zimbabwean ( Rhondesian) novelist.” बियो जिबा बोसोर बैसोआवनो गावनि जिउनि रोंग’खौ थफ्ला जुनानै दोननो हायाखिसै।

  आफ्रिका हादरनि दुखु जार्लाखौनो बियो गावनि लिरनायाव बाहायनायसै।गावनि जिउखौनो बियो गावनि लिरनायाव फुंखा महरै बाहायनायसै।

  मोनसे फोसावग्रा आफादनो गिबियै गावनि लिरनायखौ फानहरनायसै। बेनो बिनि थुनलाइयारि जिउनि गिबि आगान।

  बिनि बिफाया सेथि मुलुग दावहामानि समावनो इम्फिरियेल बेंकनि मावदांसा साख्रि मावब्ला इराननि समाज थासारिखौ नुबोखादोंमोन। बिसोरो खोला आफ्रिकिनि खोलायारि रड’सिया ,आथिखालनि जिम्बाबुआव 1925 थांनो गोनां जादोंमोन।

  जिउनि बांसिन बाहागोआ दुखु जार्लाजों बारग’नो गोनां जादोंमोन। दरिस लेसिंनि गोर्बोखौ सोगाबदोंमोन बेफोर बिसगोनां नुथाइया।

  आफ्रिका हादरनि जिउखांनाय राहाया जों मोनदांहरनो हायै थासारिनिमोन – बेखो दरिस लेसिंनि थुनलाइयारि सोर्जिफोराव मानगोनाङै मोनदांनो हायो।

  Lessing has described her childhood as an uneven mix of some pleasure and much pain. बिहा हेरी मुंनि बिदा सासे दंजायो जायनि जिउनि बिथुना दुखुनि लैथोजों बुसोम जानायमोन।

  दरिस लेसिंनि थाखाइ बिमाया सल’ बाथा खिन्थानायमोन। नाथाइ बियो नुथशदोंमोन आफ्रिका बांसिन आइजो लिरगिरियानो बुरजा लेखा रोंनाय नङामोन।सासेबो ग्रेजुयेड नङामोन।

  बेखायनो दरिस लेसिङा- A self educated intellectual. बियो बुजिनानै मोनदोंमोनदि जिउनि ओंथिया जुजिनानै जिउखांनाय।बेखायनो मोनसे समाव दरिस लेसिङा बुंदोंमोन-“yes, I think that is true.Though it wasn’t apparent to me then.Of course , I wasn’t thinking in terms of being a writer then -I was just thinking about how to escape,all the time.”

  बिनि बे मोदांथिया बिखौ सल’मा लिरनायाव गोजौ सोलोंथाइ गैयाब्लाबो गावखौ रोङै सानाखैमोन। लनडननिफ्राइ बिहरनाय बिजाबफोरनिफ्राइ बियो गियाननि फुंखाखौ बुथुमनो हादोंमोन।

  आगु समाव दरिस लेसिङा डिकेन्स, स्कट्, स्टेभेन्सन, किप्लिं, डि.ऐइस. लरेन्स, स्टेन्डेल, टलस्टय, डस्ट’भयेस्कीमोननि लिरथुनखौ फराइसोदोंमोन। उन्दुनाय समाव बेफोरनि सल’ बाथाखौ बिमाया खिन्थानायमोन आरो रंजानायखौ बुथुमननो हादोंमोन।

  सेथि मुलुग दावहामानि बागै दरिस लेसिङा ओरै लिरदोंमोन- “Twisted and wrapped by war, but we seem to forget it.” बियो जिबा बोसोर बैसोआवनो नार्च मावदोंमोन। बिनि मावथि लोगोफोरा राजखान्थियारि, समाजारि बिगगियान फराइनो होदोंमोन।

  1937 मायथाइयाव बियो सालिसबारियाव थांदोंमोन जेराव बोसोरसे गोजो टेलिफन अपारेटर महरै बाबा मावदोंमोन। बियो जेब्ला जिगु बोसोर बैसोआव आगान होबाय अब्ला डियो फ्रेंक उइस्डमखौ जुलि लादोंमोन।

  आरो बिहा गथ’ सानै मोननायसै।नाथाइ बियो गावनि नखरखौ नागारदोंमोन। बियो उनाव लेफ्लट बुक क्लाबनि सोद्रोमा जानायसै।बे क्लाबा कमिउनिस्टफोरनिमोन।बेवहायनो बियो गटफ्रिइड लेसिंजों जुलि जादोंमोन।

  फ्रेंक उइस्डमा गथ’फोरा सानैमोन।बिसोरो जाबाय जन उइस्डम आरो जाॅ उइस्डम। बिसोरो गिबि फिसाइनि।

  फिसाइजों फाथैलाइ बिसिलायना उननिजों जुगामियै रायजो जानायसै आरो गथ’ सासे मोननायसै।पेटार रेसिं(1946-2013)आ बिनि सासेल’ फिसालामोन।बियो कमिउनिस्ट सोमावसारनायजों नांथानानै थादोंमोन।

  बियो लनडनाव 1949 मायथाइयाव गावनि बोसोरथाम उन्दै फिसाला पेटार लेसिंखौ लानानै थांदोंमोन।लनडनाव थानाय समावनो बियो गावनि गिबि सल’मा-“द्या ग्रास इस सिंगिं “फोसावजेनदोंमोन।आफ्रिका हादरनि गोथां सावगारिफोरा बिनि जिउवाव जावरिखांनाय लाबोदोंमोन।

  जायनि थाखाइ आफ्रिका हादरमाखौ नागारबोदोंमोन। नाथाइ बियो ब्रैजि बोसोरनि आफ्रिका हादराव गावनि गथ’ गथाइखौ नायफिननो थांनायाव होखारग्रा हादरा बरायनाया साननो गोनां जादोंमोन।

  बेनिनो हेंथा हेंसिफोरा होंगो दोंगो बिनि लिरथुनफोराव समाइनायै बेरखांदोंमोन।
  बिनि थुनलाइयारि लिरथुनफोर:-
  बिनि थुनलाइयारि लिरथुनफोरा जादों- द्या ग्रास सिंगिं (1950), मार्टा कुयेस्ट(1952 द्या गल्डेन नट् बुक(1962), मेम’इरच अब ए सारभियर (1974) सिकास्टा (1979),द्या गुड टेररिस्ट (1985), द्या फिफ्ट साइल्ड(1988), आरो आलफ्रेड एण्ड इमिली(2013)फोरानो मुंदांखा।

  बेफोर सोर्जिलु- सल’मा , थुनफावथाइ , सुंद’ सल’ ,खन्थाइ, गावआरि जिउबिथुन बाइदिजोंनो गावखौ सासे हायुङारि सुबुं दानानै दोनलांनो हादों। बांसिन सल’माआनो गावनि जिउवाव मोनबोनाय गोदै गोखा जिउबिथिंखौनो सरजाबनानै होदोंमोन।

  बिनि थुनलाइयारि सोर्जिफोराव नुनो मोनो- गोदान मुगानि थुनलाइयारि सोमावसारनाय, उनगोदान सानस्रि,लिब्रेट्ट’ , खन्थाइ, थुनफावथाइ,जिउखौरां,सुंद’ सल’नि दाहार, थुनफावथाइनि बिथिं, सल’मा थुनलाइ,सुफिसानथौ आरो समाजारि सानथौनि दाहारमोननाय जायो। बेनिखायनो बियो थुनलाइयाव नबेल बान्था मोनदोंमोन 2007 मायथाइयाव।

  फोजोबथाइ:-
  दरिस लेसिङा थुनलाइयाव नबेल बान्था मोननाय बइनिख्रुइबो बैसोगोरासिन थुनलाइगिरिमोन। बि गेदेमाया दाइनजिदाइन बैसोआव बे बान्थाखौ आवथाइनो हादोंमोन।

  बेनि अनगायैबो बियो गोबांथार थुनलाइयारि बान्था मोनदोंमोन। बिनो गंसे मुलुगसोलोंसालिया डक्टरेट डिग्रीबो होदोंमोन।सुबुंस्रि अननायानो बिनि थुनलाइयारि लिरथुनफोरनि फुंखा।

  बि गेदेमाजोआ 2013 मायथाइनि 17नबेम्बराव बे मुलुगखौ गुजिब्रै बोसोर बैसोआव लनडनाव जोबथा हांबोयो। लोगो लोगो पस्टमर्डाण थुनलाइनि थान्दैया गोमालाङो।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  बिपिएफ दोलोआव थाबैनो हाबनोबा हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै: हाग्रामा महिलारी

  बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुङोदि जायफोरा बिपिएफखौ मोजां मोन्नानै हाबफैनो गोसो बिथांमोनहा थाबैनो हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै।

  मबाइलआथ’ गोजाननि बाथ्रा, आइथेंङाव गाननो सेन्दलआनो गैया अब्लाबो गसंदों बिसाइख’थि गेलेनो

  मख'नो गोनां दि बेनि आगोलावबो 72 बोसोर बैसोनि भरत मेहतआ गोबां खेब बिसाइख'थि गेलेखांबाय

  भुटान जेलआव रुंसारि जानाय सुबुंनि सोलेरखौ सिरां पुलिसनो गथायदों

  हरखाब दिनै 26 बोसोरनि उनाव खर्ग बाहादुर प्रधाननि गोथै देहाखौ बेबाद गथायफैनायखौ लानानै सिरां जिलानि गर्खा सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोनांहोदों

  गिख्रंथाव क’रना जिउसानिफ्राय रैखाथि आरो मुलुग गोजोननि थाखाय जग्य आहुति सावदों

  मख'जाथावदि स्वामी नबिन ब्रह्मारिआ गोबाव सम ध्यान खालामनानै इस्वोरनि गियान मोन्नो हानानै सिखनाझारनि उल्था बाबा ग्यानज्योति थानसालिखौ दैदेनबोदों।

  गहपुरआव मुगैथाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि थार बिजिरनाय आरो सांग्रांथि मेल

  जानमनि कुतुमखौ बुथारनायनि दायनिगिखौ फार्स्ट-ट्रेक आदालटनि गेजेरजों बिजिरनानै साजा होनांगौ

  पाकिस्तानआव नख’रारि दावहा जानायनि इसारा

  सिन्ध प्रदेशनि पुलिस आरो पाकिस्तान आरमिनि गेजेराव गोबां गावलायलायनाय जादों

  बिटिसि बिसायख’थिखौ लानानै पिजेएसिबिएमआ बिसायख’थि आयगनि बेरेखा होनाय केसनि हियारिंखौ 5 नबेम्बराव होनाय जागोन

  गोजौ बिजिरसालिआ बिथोन होदों दि आसाम केबिनेटा लानाय बिथांखिखौ बिसायख’थि आयगा गनायनानै लानो नांगोन।