26 C
Guwahati
Friday, October 15, 2021
More

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ लुबैया: रन्जित बसुमतारी।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ लुबैया: रन्जित बसुमतारी।

  टाइम 8 बर’चिरां सेप्टेमबर,20: थांनाय साननैसोनि सिगां कक्राझारआव सोमजिनाय एनकाउन्टार सायाव बि टि आरनि हाग्रा बिफान्नि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि बिबुंथि।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ जों लुबैया बे बाथ्राया रोखा।

  नाथाय मोन्थिस्लाबाजासे सोरनिबा फाव बान्दायनायावहाय गावनि बेक्थिगट सार्थ’खौ जाफुंहोनो थांनायाव सोरखौबा थुलुंगा होनानै गाज्रि खामानि मावनो थांनायाव माबा मोनसे हरखाब जाब्रबथाय जायोब्ला बेनि बिबानखौ जों लानो हाया होनना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रन्जित बसुमतारीआ रोखा बुंथियो।

  आरो फरायबाव : नंखाय इनकाउन्टारखौ लानानै बन्द फोसावनायनि गोहोमा अदालगुरिआवबो गोहोम गोग्लैदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं