13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  टाइम8, नबेम्बर 29

  करना’ भाइरासआ दुाराइ बुहुमखौनो साग्लोबसारनायनि उनाव फिन मोनसे गोदान भाइरासनि साग्लोबसारानाय नुनो मोनदों चीन हादोरआव। जायखौ लानानै गिखांनाय मोनदों।

  गोदानै सोमजिनाय बे भाइरासनि मुङा जादों न’र’ भाइरास। मिथिना मोननाय बादिब्ला उन्दै-उन्दै खुदियाफोरनि देहायाव साग्लोबनो हमदों बे भाइरासआ। चीन हादोरनि खोला सोनाब सिसुवान ओनसोलआव बे भाइरासआ माखासे खुदियाफोरनि देहायाव साग्लोबसारदों।

  बे भाइरासजों साग्लोबजानाय खुदियाफोरा गोबानाय आरो डायेरियानि लैखोन नुजायो। दासिम चीन हादोरनि सानजि आरो लायनिं प्रदेशआव गोबां फरायसा-फरायसुलिफोरनि देहायाव बे भाइरासआ साग्लोबदों।

  चीन हादोरनि खौरां बिजोङाव फोसावनाय बादिब्ला, बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न’र’ भाइरासजों गाग्लोबजायो। नाथाय बे बोसोराव बे भाइरासआ चीन हादोराव गिख्रंथावै बारायनो लादों।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं