33 C
Guwahati
Thursday, September 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  एनएलएफबिनि दाबिखौ मावफुंङाब्ला एनएलएफबिआ आखाय दैखांनाय नङा : एम बाथा

  टाइम8, जुलाइ 23 : एनएलएफबिनि गाहाइ दैदेनगिरि एम बाथाजों लोगोसे सा 23 केदारफोरा मैया अदालगुरि जिल्लानि लालपानि आउट पस्टआव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि पिजुस हाजरिका आरो बिटिसिनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’नि नुजाथिनायाव हाथियार गथायफैयो।

  दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रिआ एनएलएफबिनि गाहाइ दैदेनगिरि एम बाथाजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरखौ आसाम बिधान सभानि सावराय नब्लांआव सावरायलायनो लेंहरनाय लेखा एम बाथाया आगान होफैयो।

  एनएलएफबिनि गाहाइ दैदेनगिरि एम बाथाया खौरांगिरि सिगांआव फोरमायनाय बादिब्ला, एनएलएफबिआ गावखौ गथयाखै अदेबानि एम बाथाया आखाय दैखांङाखै।

  एनएलएफबिआ गोजोननि थाखाय खायसे दाबिफोरखौ लानानैसो सोरखारजों सावरायज्लायनोसो फैदों होनना बुंथियो । आरो जेब्लासिम एनएलएफबिनि दाबिफोरा सुफुंजाया अब्लासिम एनएलएफबिआ थाबाय थागोन।

  एम बाथाया बुंथियोदि, आसामनि गिबि मन्थ्रि ड: हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिसिनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा, एबसु आरो बर’ थुनलाइ आफादआ सोरखारजों सावरायज्लायनो लेंहरनाय लेखा एनएलएफबि आ दाबिफोरखौ लानानै गिदिंबोयो।

  मखनो गोनांदि, थांनाय 2020 माइथायनि 27 जानुवारीआव एनडिएफबि फोरजों बर’फोरनि गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनावबो बारग’ एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ ककराझारनि एसपिआ सैमा बादि खालामनानै गाज्रि आखु बाहायबोदोंमोन होननाबो बुंथिदों एनएलएफबिनि गाहाइ दैदेनगिरि एम बाथा बिथांआ।

  गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथानि उनावबो ककराझारनि एसपिआ सैमा बादि गाज्रि आखु बाहायबोदों होननाबो अजद होदों एम बाथाया।

  बेनिखायनो एम बाथाया गोबां केदारफोरखौ लानानै फिन हाथियार लानानै गोबां दाबि लानानै सोमावसारनो ओंखार लाङो होननाबो बुंथियो।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : “अनारु थु सिगां” खन्थाइनि खन्थाइगिरि सानसुमै मेलेमजिबि रुंसारि चरण नार्जारीनि दिनै नैथि थैनाय गोसोखां सान

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गोसो थोलायनाया खाना! बागसायाव बे बाथ्रानि सैथो जाथाया जादों

  हिन्दु सिख्लाखौ मुसलमान सेंग्रानिफ्राय लाइफिननो थांनानै सिख्लानि राव खोन्नानै गिदिंना फैफिननो गोनां जायो पुलिसा ।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ लुबैया: रन्जित बसुमतारी।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै' बावनांनायखौ जों लुबैया बे बाथ्राया रोखा।

  बड’लेण्ड आयेन फरायसा गौथुमआ जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसो खांनानै आलारि बाथि फोजोंदों

  पुलिसनि गुलिजों नंखाय दायाव जिउ खोमानांनाय कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि।

  हाग्रामा महिलारि, सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी, जनकलाल बसुमतारि आरो दावराव देख्रेबनि हेथायै सनितपुर जिला एबसुनि खेंफोरथि

  खौरांगिरि मेलाव सनितपुर जिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेस बुसुमतारिया बुंथियोदि, 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बि.टि.आर. गोरोबथा जालांनायनि जायफोरा गोजोननाय गैयै एबा गोरोबथानि सायाव जायफोर मेलेमजेबि सुबुंफोरा केस होनो नायगिरदों बिसोरनि सायाव खेंफोरथि होदों ।

  बिटिआराव बड’लेण्ड पिग मिसननि‌ गेजेरजों रांखान्थि बिथिंआव जौगाहोनायनि बिथांखि! नाग्रिजुलियाव सांग्रांथियारि मावबादा

  बे सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि इएम राकेस ब्रह्म‌‌‌जों लोगोसे SDVO ड० रुपम बर', बड'लेण्ड पिग मिसननि दिथागिरि मनज कुमार बसुमतारी आरो नाग्रिजुलि भेतेनारिनि ड: प्रितुसिं थापाजों लोगोसे गोबां बिफानारि मावखगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।

  मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन! सानै सिखावखौ हमदों

  बरमानि बिखाजों थांनाय 31नं हारिमायारि  राजा लामानिफ्राय पुलिसा हमनो हादों सानै मथर सिखाव।

  डिब्रुगरनि स्टेत बेंकआव मुगैथाव खामानि मावग्राखौ हमबाय

  बुधबारनि मोनाबिलि समाव पुलिसनि मोनसे हानजाया आसाम हादरारि हान्था-मेला बिफाननि बास लाखिग्रा थावनियाव हमनो हायो ।