25 C
Guwahati
Friday, May 7, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  प्रमद बर’ आरो हाग्रामा महिलारीनिसिम एनएलएफबिनि मिथिलाइ

  प्रमद बर’ आरो हाग्रामा महिलारीनिसिम एनएलएफबिनि मिथिलाइ

  टाइम8, एप्रिल 14:

  रायजोनाङै रंजालि बैसागोनि रंजानायआ गोख्रोङै सोलिबाय थानायनि गेजेरावनो 14 एप्रिल बुधबारखालि एनएलएफबिनिफ्राय गोदान मिथिलाइ फोसावनाय जादों। नेसनेल लिबोरेसन फ्रन्ट अफ बर’लेण्डआ मिथिलाइआव गिबिआवनो रंजालि बैसागो फोरबो आरो गोदान बोसोरनि गाहाम हामब्लायनायखौ राइजो-राजाफोरनो बाउहरो।

  रंजालि बैसागोनि थामहिनबा गोदान बोसोरनि गाहाम हामब्लायनायजों लोगोसे एनएलएफबिआ बिटिसिनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’ आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीनिसिम मोनसे मिथिहोनाय फोरमायो। एनएलएफबिआ फोरमायो दि, बर’ हारिआ खैफोदआव दं होननानै।

  एनएलएफबिआ मिथिलाइआव लिरो दि, सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बर’ हारिआ सानसे समाव गावनि थामोन्थाखौबो खोमाना लानांगोन होननानै। गन’तान्त्रिक हादरआव फिसा हारिफोरखौ गादबनाय आरो नेवसिनायनि थाखाय एनएलएफबिआ उदां बर’लेण्डनि थाखाय हाथियार दैखांदों होननानैबो बे मिथिबिलाइनि गेजेरजों फोरमायदों।

  मख’जाथावदि, मार्च दाननि 14 खालारखालि गोदान हाथियार दैग्रा आफाद एनएलएफबिनि बागै मोनसे फोसावलाइनि गेजेरजों फोरमादोंमोन। एनएलएफबि आफादनि मिथिलाइआव बि बुंथिग्रा मुंनि एनएलएफबिनि सोद्रोमानि सागानखौ नुनो मोननाय जादों। पुलिसआ दासिमबो गोदान आफादखौ बारग’ एनडिएफबिनि दैदेनगिरि एम बाथाआनो दैदेनगासिनो होननानै फोरमायदोंब्लाबो एनएलएफबि आफादनिफ्राय दासिमबो बेनि सायाव जेबो रोखा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जायाखै।

  बेजों लोगोसे गोबां राजखान्थि दैदेनगिरिफोरखौ एनएलएफबि आफादखौ बिपिएफ दोलोआनो दानाय होननानै बुंथिनायनि उल्थाफारसे, बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा इउपिपिएल दोलोखौ दानाय होननानै अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों।

  आसाम बिधानसभानि फोसावदिंनाय समाव बिजेपिनि गोहो गोरा दैदेनगिरि हिमन्त बिस्व शर्माआबो एनएलएफबि आरो हाग्रामा महिलारीनि सोमोन्दो दं होननानै बुंथिनायजों लोगोसे गोबां फोरमानफोरखौ एनआइएनिसिम दैथायगोन होननानै दाबि खालामनायनि उनावनो बिसायख’थि आयगआ 48 घन्टानि थाखाय फोसावदिंनायनिफ्राय होबथानाय फोसावदोंमोन। नाथाय उनाव हिमन्त बिस्व शर्माआ निमाहा बिनायनि उनाव 24 घन्टा खमायना होनायबो नुनो मोननाय जादोंमोन।

  आरो फरायबाव : लाइमोन फावखुंग्रि आलिया भाटआ करना नेगेतिभ

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  नंखाय कभिड-19नि रिपोर्ट बानायग्रा हान्जा पुलिसनि आखाइआव; डक्टरजों लोगोसे सा 5 खौ हमदों

  बे हान्जायाव सासे डक्टरजों लोगोसे सानै लेब टेक्निसियानबो दंमोन। पुलिसआ बे साथामजों लोगोसे गासै सा 5 सुबुंखौ हमनो हायो।

  बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

  निलमनि सरकारनि न’खरआ सुनिल ब्रह्मखौ गावसिनि दखानाव दिरुंजों खाख्रबना जोबना दोनो आरो थुख्रासे लहानि रदजों खाफालाव बुयो।

  LIVE UPDATE: आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइ 2021

  दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागाबाय।

  बिसायख’थि देरहानानै थाथ’दों गोथार जुलि : सारटिफिकेट लायनो थांग्रोदों खैना गोदानआ

  भट साननाय मिरुआव जेब्ला पुनमखौ गोजा गाबनि सारिजों देलायफबनाय खैनानि गानजोमजों नुनो मोनो अब्ला बयबो सोमो नांदोंमोन। नाथाय उननि समाव मिथिनानै मोनदोंमोन दि, खैना गोदानआ गामि पन्सायतनि बिसायख'थियाव BDC सोद्रोमा महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन।

  पलिअ’नि टिका होनायनि 24 घन्टानि उनावनो जिउ खोमायो 5 दाननि खुदिया

  पलिअ’ टिका होनायनि उनावनो 24 घन्टानि उनावनो सासे 5 दाननि खुदियाआ जिउ खोमायो।