26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  निउजिलेण्डआ भारत हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ खालामदों एन्ट्री बैन

  निउजिलेण्डआ भारत हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ खालामदों एन्ट्री बैन

  टाइम8, एप्रिल 08 : भारत हादोराव करना जिउसानि गाग्लोबनाया फिन गोख्रोंङै साग्लोबगासिनो।

  निउजिलेण्ड हादोरआ भारत हादोरनि करना जिउसानि थासारिखौ नोजोर बोनानै गावनि हादोरआव भारतनि दावबायारिफोरखौ 11 एप्रिलनिफ्राय 28 एप्रिल खालारसिम हाबनायखौ बन्द’ खालामना होदों।

  बेल नङा निउजिलेण्डआ गावनि हादोरनि थागिबिफोरखौबो भारत हादोराव दावबायनायखौ बन्द’ फोसावना होदों।

  मुलुगनां खौरां एजेन्सीनि बादिब्ला, निउजिलेण्डनि गाहाइ मन्थ्रि जैसिन्डा अर्डर्न बिथांआ ब्रिहस्पतिबाराव कभिट-19 नि थासारिखौ नोजोर बोनानै भारत हादोरनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरखौ एन्ट्री बैन फोसावना होदों। लोगोसे गावनि हादोरनि थागिबिफोरखौबो भारत हादोराव दावबायनायखौ बन्द’ फोसावना होयो।

  गुबुन फारसेथिं, निउजिलेण्ड हादोरआ करना जिउसाखौ फोजोबस्रांबाय, थांनाय 40 साननिफ्राय थागिबिफोरनिफ्राय करना जिउसा जेबो रिपर्टनि नेर्सोनफोरानो नुजाथियाखै। बे समाव ब्रिहस्पतिबाराव निउजिलेण्डनि सिमनायाव सा 23 सुबुंनि देहायाव करना जिउसानि गाग्लोबनाय रिपर्टआ नुजाथिदों। बेनिनो सा 17 भारत हादोरनि दावबायारिफोरनि देहायाव करना जिउसानि पजितिभ रिपर्टआ नुजाथिदों।

  आरो फरायबाव : दिलशाद गार्डेननि इन्डास्ट्रियेल एरियाआव अर खामदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।