27 C
Guwahati
Wednesday, December 1, 2021
More

  नबिन मल्ल बरनि सुंद’ सल ”गथैनि” सायाव बुंफोरनाय

  टाइम8, अक्टबर 11 : अदालगुरि जिल्लानि गागि लिरगिरि नबिन मल्ल बरनि सुंद`सल “गोथै” लिरगिरि न`आव मैया 10 अक्टबर खालाराव मोनसे हाबाफारियाव बर` आरो असमिया रावनि लिरगिरि नन्देश्वर दैमारिया सुंदसलनि सायाव बुंफोरनानै होयो ।

  लिरगिरि दैमारिया नबिन मल्ल बर`नि लिरनायनि सायाव जुनिया मोन्दांथिनि बागै फोसावनानै होयो ।

  गोथै बिजाबआव 17 था सुंद`सल थिसननाय जादों । नबिन मल्ल बर`आ 1975 माइथायाव “जालायस्रि” मुंनि सावराथाय, “मायनावस्रि” मुंनि सुंद`सलनि गेजेरजों थुनलायाव बाहागो लादोंमोन ।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  दासिमालागै बियो 14 खान बिजाब थुनलायनि फोथाराव बावहरदों । थुनलायाव गागि बिहोमा होनायनि थाखाय बिनो समेश्वरि ब्रह्म बान्था आरो साइत एकादेमि गथ` थुनलायारि बान्था होनाय जायो ।

  नबिन मल्ल बर`आ सलमा, सुंद`सल, दावबायनाय सल`, खन्थाइ गासैबो बिथिंआवनो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिदों ।

  हाबाफारियाव बाहागो लानाय लिरगिरिफोरा बिनि मावनाय हाबा आरो गियाननि खौरां लायो । फोरांगिरि महरै बिनो रायजो सोरखारा रायजो फोरोंगिरि बान्था होनाय जाबाय ।

  अदालगुरि फरायसालिमानि बर बिफाननि गाहाय बिबुंगिरि ड: नरेश्वर नार्जारिनि आफादगिरि मासि आजावनानै बुंफोरनाय हाबाफारिनि गिबियाव आलारि बाथि फोजोङो गाहाय मोदाय मुङै मुदांखा खन्थाइगिरि एबा बारग एमएलए देबकान्त रामसियारिया ।

  गाहाइ आलासि महरै लिरगिरि आरो खौरांगिरि बैदनाथ उपाधाया बुङोदि – लिरगिरिफोरा समासनि सोद्रोमथिखौ दैखांनो नांगौ आरो लिरगिरिफोरनि गेजेराव गोसो होना फरायनायनि आबहावा थानांगौहोननानै बुङो ।

  अदालगुरिनिफ्राय हादरारि थाखोआव मुं मोननो हानाय लिरगिरि नबिन मल्ल बर’ आरो नन्देश्वर दैमारिनि लिरनायजों जुनिया गोजोननाय लायो । बर थुनलाइ आफादनि बारग सुजुगिरि निलकान्त गयारिया लिरगिरिफोरखौ समासनि सम्फद होनना बुंनानै नबिन मल्ल थुनलायाव बावसोमनायखौ बरायो ।

  गोसो गोथौ हाबाफारियाव सतिस बसुमटारी, मोदाय गाहाय, बिबुंसा बसुमटारी, अरुन सर्गियारि, बोहैसैर ब्रह्म, सुखुमनि नार्जारिमोना खन्थाइ आवरायो ।

  आसाम नेपालि साइत सभानि मिरुनि सोद्रोमा सहदेब गौटमा नेपालि खन्थाइ आरो अदालगुरि जिल्ला नेपालि साइत सभानि सुजुगिरि महन कुमार सेत्रि आरो बैदनाथ उपाधायआ हिन्दि खन्थाइ फरायथिनायनि अनगायै धनुराम बसुमतारीआ बर सुंदसल फरायथियो । हाबाफारि जोबनायाव लिरगिरि नबिन मल्ल बरआ गासैनोबो गोजोननाय जासियो ।

  लोगोसेनो हाबाफारियाव बाहागो लाबावो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि मावथि सोद्रोमाफोर ।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : भेरगावनि गोजामसिन बिमा दुर्गा, बाथौ थानसालि, शिब मन्दिर बेखेवदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं