30 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  मेघालय हादोरसायाव लकडाउखौ 21 जुनसिम फोलावबाय

  टाइम8, जुन 11 : करना जिउसानि थासारिखौ नोजोर बोनानै मेघालय सोरखारा दिनै शुक्रबाराव लकडाउनखौ फोलावना होदों।

  मेघालय सोरखारा सानजा खासि हिल्स जिल्लायाव लकडाउनखौ हफ्ता मोनसे अदेबानि 21 जुन खालारसिम फोलावना होदों।

  मखथावनादि, लकडाउनआ सानजा खासि हिल्स जिल्लायाव 21 जुन खालारनि फुंनि 5.00 रिंगासिम थादनाय गैया जासे सोलिथ’गोन।

  मेघालयनि गिबि मन्थ्रि कनराद सांमा बिथांआ लकडाउनखौ एसे रेहाय होनानै सानजा खासि हिल्स जिल्लानि अनगायै दखान-गला बायदि बिथिंखौ नेम-खान्थिनि गेजेरजों खेवनो गनाथि होदों।

  मेघालय सोरखारा हादोरसायाव हाबनायखौ फैगौ 14 जुन खालारनि फुनि 5 रिंगासिम आबुं बन्द’ थागोन होननाबो फोरमायदों।

  आरो फरायबाव : भेरगाव दिमाकुसिनि अनसुमा बर’आ बोरमा फिनानै गावनि आथिङाव गसंथादों, सोरखारि एबा बेंकिं सेक्टरनि जेबो मदद मोनाखै

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  15 आगष्टनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय जागोन; राज्यो सभा-लक’ सभायाव बर’ एमपि गैयैआ जेबो गोदान बाथ्रा नङा: प्रमद बर’

  सिगांनि बिपिएफनि बड’लेण्डआ दा गैलिया। जों दा गोजोननि फारसे दावगानो नागिरो होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ।

  BTRनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’निसिम पृथ्वीराज नारायणनि बेरफ्रुसार बिबुंथि

  थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा उनाव नर्थइष्ट हेरिटेज फाउन्डेसननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नारायण देब मेशआ बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों।

  ककराझारआव लामा जाब्रबथाय, सासे लाइमोन सिख्लानि गोबारै जोखोम।

  बिटिसिनि राजथावनि ककराझार सहरनि मेडिकेल कलेजनि लामायाव सासे लाइमोन सिख्लाया गंसे स्कुटीजों थांबाय थानाय समावनो न' लुग्रा रड लाबोनाय थानाय गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि जायो।