13 C
Guwahati
Sunday, January 17, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  चिरता गोखा बिलाइजों कृमि जोबस्राङो

  चिरता गोखा बिलाइया जोंनि बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे लाइफां। बे चिरता गोखा बिलाइजों लोगोसे गोबांनि उन्दै समआ सोमोन्दो दं। मानोना चिरता गोखा बिलाइखौ हरसे सिगां सोमनानै फुंनि समाव गोसोगैयाब्लाबो दैखौ लोंनांगौ जादोंमोन।

  मख’नो गोनांदि, चिरता गोखा बिलाइखौ गोदो-गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि मुलि महरै बाहायबोदों। चिरता गोखा बिलाइखौ नाजों लोगोसे खारै ओंख्रि संनानै जायो।

  चिरता गोखा बिलाइनि बानजायनाय :

  चिरता गोखा बिलाइया थैफोरखौ मोजाङै लाखियो।

  चिरता गोखा बिलाइजों कृमिआ जोबस्राङो।

  चिरता गोखा बिलाइखौ गुन्दै खालामनानै सिनि आरो बेरे मोदैजों मिलायना लोङोब्ला गोर्बोआव थानाय आइजोआ गोबाल’ मोननायनिफ्राय रैखा मोन।

  चिरता गोखा बिलाइजों हां-नालायाव जानाय बेरामआ मोजां जायो।

  चिरता गोखा बिलाइजों सानाय सुनाय गोनां बेरामिफोरनि थाखाय मोजां।

  चिरता गोखा बिलाइजों गोजौ थै नारसिनथाय (हाइ ब्लाड प्रेसार) आरो डाइबेटिस बेरामनि थाखाय मोजां।

  उदैनि बायदि-बायदि बेरामनि थाखाय चिरता गोखा बिलाइआ बानजाय गोनां।

  चिरता गोखा बिलाइआ मानसिनि देहायाव हिमग्ल’बिन खमायलाङोब्ला बेखौ होबथायो।

  चिरता गोखा बिलाइआ गगा मोननाय, गुजुनाय बेरामनि थाखाय जोबोर मोजां।

  चिरता गोखा बिलाइआ बिगुरनि बेरामखौ मोजां खालामो।

  Photo credit : google

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  कक्राझार जिल्लानि सरलपारायाव हाग्रा बिफान आरो आयेन बेरेखायै हादान सिफायग्राफोरनि गेजेराव दाङा-बाजि

  मागो दमासि फोर्बोनि गोथार सानावनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना ओन्सोलनि सरलपारायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोर आरो आयेन बेरेखायै हाग्रा एवस्रांग्राफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजियो।