27 C
Guwahati
Wednesday, October 28, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  दैलां बोथोरखौ फेजेननानै देलायनाय राहाफोर

  लिरगिरि- चन्दास्मिता सिमां बसुमतारी।

  जा समाव दोमैलु बोथोर आरो सोमखे जानानै थायो। बे समा बयनिख्रुइ गाज्रि सम ।

  बे समाव मेकापखौ गोबावसिन थाहोनो नाजानायफोरखौ फेलें खालामनो हागौ ! बेनि सुस्रांथाय ?

  बेयाव माखासे बाहायजाथाव राहाफोर होनाय जाबाय :-

  सिदोमा आरो एस पि एफ आनो गुदि

  अखानि बोथोराव एस पि एफखौ दोनखोमानो लुबैनो हागौ । नाथाय मेगनजों नुनो मोनै खहा खालामग्रा सोरां रिफिनाया जोमैजों अराय दावबायो आरो जाउनाव रैखाथि गोयै बिगुरनि गोबां खहा खालामो।

  जोंनि बिगुरखौ जेब्लाबो मोजां लाखिनोब्ला अराय बायजोयाव थांनाय सिगां एस पि एफखौ बाहायनानै लाब्ला मोजां जायो ।

  एसे अखा आरो सिदोमा बोथोराव खनले-खनले मोखां सुनाय आरो साफा खालामनायाबो जोंनि बिगुरनि गुबै थावखौ खारहोयो।

  अरायसम गावसोरनि बिगुरखौ जिउगोनां लाखिनो मोनसे फिसा मइस्टुराइजार लोगोआव लाफायोब्ला मोजां जायो।

  गासैबो मेकापआ दै होबथानो हायोब्ला जादुगोनां

  गोबां थोरफो मेकाप लानानै साहजजों ओंखारलांनो हानाया मोजां सोलोगोनां साननाय जानो हाया। बिदुं, सिदोमा आरो अखाया जोंनि बिगुरखौ गोबां गाज्रि खालामो। दैज्लांनि समाव आयजोफोरा सोलायै लिपस्टिक,दै होबथानो हायै देलायग्रा मुवाफोर- जेरै दै नाङै आइलाइनार, दै नाङै लिप लाइनार आरो दै नाङै फाउन्देसन बाहायो । मानोना बेयो मेकापखौ सुस्रां लांनायाव हेंथा होयो।

  गोबां थोरफोनि मेकापखौ जावगार
  बे बोथोराव जों जेसेबां थोरफो मेकाप लागोन एसेबांनो खैफोदगोनां नुगोन आरो सुस्रां नांगोन। बेनिथाखायनो गोबां
  फाउन्देसन, बिबि क्रिम एबा सिसि क्रिमनि सोलाय बिगुरजों मोजाङै गोरोबनाय नंखाय- गोबा मुसिखौ सायखना लायोब्ला मोजां जायो ।

  गासै मेकापनि सिंआव कनसेलर बाहाय
  बाराव गासै सिदोमाया बिरलांनाय जाउन गोबां दाग जायो। गोरलै राहाया जादों बायजोयाव थांनाय सिगां जोंनि मेगन, गुस्थि, आरो खावलायखौ नांगौ बायदि रिमोनला खालामनो खम बिबाङाव कनसेलर बाहाय। बियो आइसेड’, लिपस्टिक एबा ब्लास जायखियानो जाया मानो, बे सोलोआ जेरावबो खामानि गोनां !

  पावदारनि ल’ ब्लास
  कनसेलरआ सिंनि थोरफोब्ला, ब्लासआ गोजौनि थोरफो जायखौ गोबाव समसिम बिदिनो लाखिनो गोनां जायो। नाथाय माबोरै खालामनो ? जोंनि बिगुरा बारजों सोबखां जानायनाय सिदोमाखौ नुजाहोयै आरो दागो थाहोयै खालामनो थाखाय पावदार ब्लासखौ बाहाय। गुबुन थिंजाय जों पावदार ब्लास मोजां मोनग्रा नङाब्ला, बे सोलोखौ खावलायनि दागो खारहोनो बाहाय।

  नोंसोरनि लिपस्टिकखौ ट्रान्सलुसेन पावदारजों गोबाव समसिम थाहो बेयो दैज्लांनिल’ बे नङा ! मोनसे मोजां गुननि लिपस्टिकनि थाखाय जों जेसेबां खरसा खालामा मानो, बेयो 5 घन्टानि बांसिन जोरा, नंगौना? बेनि सोलोआ जादों जोबनायाव खम बिबाङाव ट्रानन्सलुसेन पावदार बाहाय। सरासनस्रा मोनसे टिसु पेपार ला, एसे पावदार दाफब आरो बेखौ गुस्थियाव फुननानै ला। नों नुनो मोनगोन दि बेखौ गोदोनि बायदि दांफिननायनि गोनांथि गैलिया।

  दैज्लाङाव एसे खमा मेकापानो साबसिन मेकापआ बाराद्राय एबा खमद्राय नङैयानो साबसिन। आरो दैज्लां बोथोर सफैनायजों, सिदोमाया अराय थिखनियाव गाखोयो आरो बेनि जाउनाव गोलोमो आरो मेकापा थरथिंबोयो। जायनि थाखाय जों बे दैज्लांनि समाव खमानो साबसिन मावफुंथायखौ बाहायनो थुलुंगा होयो। थार महरासो गोहोम खोलैयो। खमानो साबसिन आरो बेनो गुबै मेकापनि समायनाय।

  Photo Credit: Google

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  बिपिएफ दोलोआव थाबैनो हाबनोबा हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै: हाग्रामा महिलारी

  बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुङोदि जायफोरा बिपिएफखौ मोजां मोन्नानै हाबफैनो गोसो बिथांमोनहा थाबैनो हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै।

  मबाइलआथ’ गोजाननि बाथ्रा, आइथेंङाव गाननो सेन्दलआनो गैया अब्लाबो गसंदों बिसाइख’थि गेलेनो

  मख'नो गोनां दि बेनि आगोलावबो 72 बोसोर बैसोनि भरत मेहतआ गोबां खेब बिसाइख'थि गेलेखांबाय

  भुटान जेलआव रुंसारि जानाय सुबुंनि सोलेरखौ सिरां पुलिसनो गथायदों

  हरखाब दिनै 26 बोसोरनि उनाव खर्ग बाहादुर प्रधाननि गोथै देहाखौ बेबाद गथायफैनायखौ लानानै सिरां जिलानि गर्खा सुबुंफोरनि गेजेराव सोमोनांहोदों

  गिख्रंथाव क’रना जिउसानिफ्राय रैखाथि आरो मुलुग गोजोननि थाखाय जग्य आहुति सावदों

  मख'जाथावदि स्वामी नबिन ब्रह्मारिआ गोबाव सम ध्यान खालामनानै इस्वोरनि गियान मोन्नो हानानै सिखनाझारनि उल्था बाबा ग्यानज्योति थानसालिखौ दैदेनबोदों।

  गहपुरआव मुगैथाव जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि थार बिजिरनाय आरो सांग्रांथि मेल

  जानमनि कुतुमखौ बुथारनायनि दायनिगिखौ फार्स्ट-ट्रेक आदालटनि गेजेरजों बिजिरनानै साजा होनांगौ

  पाकिस्तानआव नख’रारि दावहा जानायनि इसारा

  सिन्ध प्रदेशनि पुलिस आरो पाकिस्तान आरमिनि गेजेराव गोबां गावलायलायनाय जादों

  बिटिसि बिसायख’थिखौ लानानै पिजेएसिबिएमआ बिसायख’थि आयगनि बेरेखा होनाय केसनि हियारिंखौ 5 नबेम्बराव होनाय जागोन

  गोजौ बिजिरसालिआ बिथोन होदों दि आसाम केबिनेटा लानाय बिथांखिखौ बिसायख’थि आयगा गनायनानै लानो नांगोन।