27 C
Guwahati
Saturday, October 31, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  दिनै खाथि गासा एबा माइनाव फुजा

  टाइम8बर’ देक्सनिफ्राय-

  दिनै आबादारि बर’ नखर बाथौसिबियारीफोरा बाथौसालिनि सिजौ गुदियाव आलारि बाथि फोजोंजेननानै दिनैनि खाथि गासा एबा माइनाव फुजा थामहिनबा काति बिहुखौ फालिनाय जायो । बाथौसालियाव आलारि बाथि फोजोंनायनि उनाव माय फोथार, बारि-बागान, सिथ्ला आरो लांगोनायाव थाइगिरनि खङाव खुन्दुंनि सलथा सावनानै गाजा- गोमजायै फालिनाय जायो माइनाव फुजाखौ। धुप-धुना सावनानै, गय गोरलै-फाथै होनानै बर’ गामिफोरनि माय फोथार, बारि-बागानफोराव दिनै मोनाबिलि समाव रिथि-रिथा जोंदों थायगिरनि खंनि आलारि । बर’ हारिनि एंगार जायै मोनसे आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबो। आसामनि मोनथाम बिहुनि गेजेराव काति बिहु थामहिनबा खाथि गासा एबा माइनाव फुजा । बि खाथि गासा फोरबोखौ आसामनि गुबुन हारिफोरजों लोगोसे बर’फोराबो मिथिसयै समनिफ्राय फालि बोगासिनो दं। क’रना जिउसानि गिख्रंथाव साग्लोबसारनाय समावनो गिलुं-गिलुं खाथि गासा फोरबोखौ गामिफोराव आबादारिफोरा फालिदों। गोबां आबादारि सुबुंफोरा क’रना जिउसानि साग्लोबसारनायखौ गिनानै दं । थेवबो फालिदों गोसोयाव दाद लानानै दिनै खाथि गाजा फोरबोखौ। धोरोमनि फोथायनाय बादि रंजालि बैसागु बादि रंजानाय, मागो दमासि बादि जानाय-लोंनाय गैयाब्लाबो फालिनाय बादि खाथि गाजा फोरबोखौबो आबाद मोजां जाथोंनि फोथायनायजों आरो गोदानथि साननायफोरानो गुबुन बिथांजों थांगासिनो दं। खाफालनि गोलोमदै हायाव थरथिं होनानै आबादारिया आबाद खालामनारनि उनाव बे समावनो फोथाराव रिफिदों सनाथि मायनि मिनिनाय। बिनिखायनो फोथारनि माइनावखौ बरायनो बे खाथि गाजा फोरबोयाव आबादारिफोरा माय फोथाराव फोजोङो थाइगिर बिखंनि बाथि। बाख्रि, मोसौ गलि, गय-फाथै, नालेंखरनि बिफां गुदियाव आलारि बाथि फोजोङो। खाथि गाजा फोरबोनि थाखाय खायसे बर’ सुबुंफोरा माय फोथाराव दावज्ला गोजा हाथारनानैबो माइनावखौ बरायो। खाथि गाजा फोरबोनि थाखाय बर’नि नखरफ्रोमबो नखरनि दरखं, लांगोना, बारि-बागान, सिद्लानि सिगाङाव गोदान हाजों धिब बानायनानै थुलुनसि फुलि गायो। बिनि उनाव मोनाबिलि समाव धुप-धुना,आलारि बाथि फोजोंनानै माइनावखौ खुलुमो। रिथि-रिथा आलारि बाथि जोंनायजोंनो स्रां खालामो गामिनि माय फोथार, बारि-बागान, लामा आरो सिथ्लाफोरखौ। कभिद गिख्रंथाव साग्लोबसारनाय लोगोसे बे खेबाव फैनाय दैबानाया गोबां खहा खालामदों आबादारिफोरखौ। बिनिखायनो खायसे आबादारिनि फोथाराव जोङा जेबो मिजिंगनि आलारि बाथि। अब्लाबो खना-खनला खाथि गासा फोरबोआ फालि जादों। खाथि गाजाया बर’फोरनि मोनसे एंगार हायै फोरबो। बिनिखायनो गासैबो बर’फोरानो धोरोमनि फारागथिखौ लायाबालानो बर’ हारि हिसाबै गावनि धोरोमनि नेमखान्थि बादियै फालियोब्ला बर’आ मोनसे हारिमु धोनि हारि महरै मुलुगाव मिथि जानो बारा सम नांनाय नङा
  । जोंनि बर’फोरा गुबुन धोरोम लायोब्लाबो गावनि हारिनि फालिथायफोरखौ बावनो नाङा ।आरो जोंनि बर’ सुबुंफोरा जा धोरोमाव थाया मानो गावनि हारिनि फालिथायफोरा गिबिसिन जानांगौ । अब्ला बे हारिजों फेर फाथिनो गुबुन हारिया आवगाय बोनाय नङा बेखौ मिजिंगथिनो हायो।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  बिजया दसमी सानाव कक्राझाराव आलादायै ज्योतिका ब्रह्मआ नांगोल लानानै बिमा दुर्गा देबिनाव बोर लाखिदों

  दिनै गोहोनि बिमा दुर्गा देबिनि बिजया दसमी सान थामहिनबा जोबथा बिदाय सान।

  बर’ रावा गिबिआव थानायाव अजद गैया, नाथाय असमीया रावा लोगो राव जानो हाया: एमपि नब’ कुमार सरनीया

  81% सुबुङा असमीयाआव फरायदों। नाथाय बिटिसिआव बर’ रावखौ गाहाइ राव खालामनाया दुखुनांथाव।

  सिखा-थुंग्रि लानानै दुंहाव थासारि खालमनाय बज्रं दोलोनि सायाव पुलिसनि जुरिमाना

  आखाइयाव गोबौ हाथियार लानानै नोगोराव हान्जा सुरनायाव नोगोरारिफोरनि गोसोआव गिनाय सोमजिहोदों

  बिटिआराव जेब्लासिम गोदान सोरखार सोलाया अब्लासिम दारि-खानाय सिना होन्नानै सदबांसा लानाय बाहारुल आलिजों दान्दिसे

  बे जिबा बोसोराव भिसिदिसिनि मासिगिरिआ साथामसो सोलायबाय৷ अब्लाबो रावबो सासेआनो बिथां बाहारुल आलिनि थाखाय न’ गंसे,आइबिएस आरो खिख’रसालि होयासै৷

  गिख्रंथाव! थसे बिड़िनि थाखायनो बिबथैआ गोबौ हाथियारजों सुनानै बुथारदों बियादैखौ

  बागसा जिल्लानि निकासि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं मधुपुराव बे गिख्रंथाव जाथाया जादों।

  सिराङाव हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव गंब्रै मथर हमदों

  सिरां जिलानि डि.एफ.अ. ब्रह्मानन्द पातिरिआ फोरमायदों दि, गोबाव समनिफ्रायनो बेफोरबादि आयेन बेरेखायै गांसे सालानजोंनो गोबां बार अन्थाइ, बाला रोगानायआ सोलिबाय थादों