31 C
Guwahati
Wednesday, June 23, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  पलिअ’नि टिका होनायनि 24 घन्टानि उनावनो जिउ खोमायो 5 दाननि खुदिया

  टाइम8, एप्रिल 30: पलिअ’ टिका होनायनि उनावनो 24 घन्टानि उनावनो सासे 5 दाननि खुदियाआ जिउ खोमायो। चापरआव जायो बे दुखुनांथाव जाथायआ। बिखा सौयै सौयै गाबदों खुदियानि बिमा झुमा दासआ।

  बृहस्पतिबारखालि बे दुथुनांथाव जाथायआ जायो धुबुरी जिल्लानि चापर FRU (फाष्ट रेफारेल इउनिट) फाहामसालिआव। चापरनि एफआरइउ फाहामसालिआव खामानि मावनाय नार्चनि गोरोन्थिनि थाखाय सासे 5 दाननि खुदियाआ अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जायो होननानै अजद दैखांदों।

  बुधबारखालि चापरनि सत्यपुरनि सन्जित नम: दास आरो झुमा नम: दासनि 5 दाननि खुदियाखौ चापर एफआरइउआव 5 दानाव होनो गोनां टिकाखौ होनो थाखाय लाङो। सिगांनिफ्रायनो लोमजानाय-गोबानायाव गोग्लैना थानाय गथ’खौ टिका होनो हागोन ना हाया होननानै सोंथि खालामनायाव होनो हागोन होननानै बुंथियो नार्सआ। बेनि उनावनो खुदियाखौ नार्सआ टिका होनानै न’सिम दैथायहरो।

  नाथाय न’आव सफैनायनि उननिफ्रायनो खुदियाआ बेरामआव गोग्लैनायाव फिन फाहामसालिआव लांनाय जायोब्लाबो खुदियाआ जोबथा हां बोबाय होननानै फोरमायनाय जायो। बे जाथायनि उनाव फाहामसालिआव मावनाय नार्स साब्रैआ खायदा खालामनानै टिका होनायनि कार्डखौ दोनखुमाना लाखिनो नाजादोंमोन।

  मख’जाथावदि, खामानि मावबाय थानाय नार्स साब्रैनि गोरोन्थिनि थाखायनो खुदियाआ अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जानायाव ओनसोलनाङैनो साननाय सोमजिहोदों।

  आरो फरायबाव : 18 प्लास भेक्सिनेशननि थाखै साननैनि गेजेराव 2.45 कौटि रेजिस्थार जादों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं