17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिपिएफ दोलोआव थाबैनो हाबनोबा हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै: हाग्रामा महिलारी

  टाइम8,कक्राझार, अक्टबर 21:

  कक्राझार जिल्लानि 8 नं दतमा आरो 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय ब्लक बिपिएफ दोलोनि मावफायारि जुथुमखौ हालां बाजाराव दिनै खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुङोदि जायफोरा बिपिएफखौ मोजां मोन्नानै हाबफैनो गोसो बिथांमोनहा थाबैनो हाबखादो नङाब्ला लामाखौ बन्द खालामनोसै।

  महिलारीआ बुंबावयोदि दुर्गा फुजानि उनाव 27 आक्टबरनिफ्राय बिटिसिनि गंब्रै जिल्लानि गासै ब्लक आरो प्राइमारी बिपिएफनि बान्जायनायाव गासै धोरोमखौ मान होनानै इसोरनि मुङाव आरज गाबनाय हाबाफारि मावफुंगोन होन्नानै फोरमायो।

  आरो बिनि उनाव बर’फोरनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे रायजो- राजाफोरजों सोंनाय फिन्नाइ आरो मोनफ्रोमबो ब्लकफोराव आइजोफोरनि सुबुं गौमा जथुम्मा खुंफुंनाय जागोन होन्नानै बुंबावयो।

  दिसेम्बर दानाव खुंफुंजानो गोनां बिटिसिनि बिसाइख’थिया मोजाङै मोजां खुंफुं जानांगौनि थाखाय ईसोरनाव आरज गाबगोन होन्नानै बुंबावयो। बे हाबाफारियावनो गुबुन- गुबुन आफाद गौथुमनि 96 सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोआव आखाइ हमफैयो।

  मख’नाय जायोदि 8 नं दतमा आरो 9 नं बनरगाव ब्लक बिपिएफ दोलोनि बान्जायनायाव खुंफुंनाय मावफारियाफोरनि जुथुमाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे दतमा बियाबनि बिजाथि प्रकास बसुमतारी, बनरगाव बियाबनि बिजाथि राजिब कुमार ब्रह्मजों लोगोसे आइजो बिपिएफ आरो बड’लेण्ड फरायसा आफादनि गुबुन-गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो।

  खौरांगिरिनि सिगाङाव बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया बुंबावयोदि बिटिसि बियाबआव मोन 30 मासियाव देरहासातनानै सोरखार दागोन होन्नानै बुङो।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो