27 C
Guwahati
Friday, May 7, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  टाइम8, एप्रिल 8:

  बृहस्पतिबारखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ आसाम सिरियेल ब्लाष्ट केसआव रन्जन दैमारि आरो गुबुन बारग’ एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरा बेइलनि थाखाय आर’जलाइ होनायखौ नेवसिदों।

  2020 माइथायनि जानुवारीआव नखर बिफानआ रन्जन दैमारिनि बाहागो लानायाव गोजोन गोरोबथा खालामनायनि थाखाय खावलायनायाव गोजौ बिजिरसालिआ बिथांखौ इन्टरिम बेइल होदोंमोन। 2008 माइथायआव खालामनानै सिरियेल ब्लाष्टनि थाखाय 2019 माइथायआव सिबिआइ कर्टआ रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जेलनि साजा फोसावदोंमोन। गुवाहाटी, कक्राझार, बंगाइगाव आरो बरपेटाआव जानाय सिरियेल ब्लाष्टआव खमैबो 90 सुबुंफोरा जिउ खोमादोंमोन आरो जौसेनिबो बारा सुबुंफोरा गाज्रियै जोखोम जानो गोनां जादोंमोन।

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  पिटिसनारनि काउनसेल एके भट्टाचार्यआ बुंथियो दि, रन्जन दैमारि आरो गुबुन दैदेनगिरिफोरा सेक्सन 313 Cr.P.C नि सिङाव सोंथिनि फिननाय होनायनिफ्राय गोजानाव थानायनि थाखाय ट्रायेल कर्टआ गावनि फारसेनिफ्राय साननानै लादों। आर’जलाइ होगिरिफोरखौ मोनसे समसिमा सिम जेलआव दंमोन जायनि थाखाय फैबाय थानाय समसिम सिबिआइ कर्टआव सोलिबाय थानाय केसनि खोनासंथिआ जानायनि जेबो आसा गैया। बेनिखायनो काउनसेलआ बेइलनि थाखाय आर’जलाइ होदों।

  बेइल नागिरनायनि बेरेखा सिबिआइआ गावनि फारसेनिफ्राय फिननाय होनानै बुंथियो दि, आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव बमा बेरफ्रुहोनायनि थाखाय खालामनाय खैसारनि सायाव बोखांनाय फोरमाननि गेजेरजों मिथिनाय जादों आरो बेफोरबादिआव बेइल नागिरनानै आर’लाइ होनाया थि नङा होननानै।

  फारनैथिनिखौबो खोनासंनायनि उनाव गोजौ बिजिरसालिआ 1 एप्रिलखालि रन्जन दैमारिजों लोगोसे जर्ज बर’, खरगेस्वर बसुमतारी, रिफिखां आरो अजय बसुमतारीनि बेल आर’जखौ नेवसियो।

  अदेबानि बिजिरसालिआ, अनसाइ बर’ एबा अजित बर’, इन्द्रा ब्रह्म, बैसागि बसुमतारी एबा बि. बिथुराय, लख्रा बसुमतारी एबा लब’ आरो राजु सरकारनि बेइलखौ 30 रोजा रां बन्दजों गनायो।

  नाथाय, गोजौ बिजिरसालिआ बेइल गनायनाय बे बारग’ एनडिएफबिनि पासपर्टखौ ट्रायेल कर्टआव ज’मा होनायजों लोगोसे स्पेसियेल जद्जनि गनायथिलाइ गैयाजासे जेरावबो थांनो हानाय नङा होननानैबो फोरमायो।

  आरो फरायबाव : क’भिड भेकसिन लानायनि उनाव बेरामआव गोग्लैना जिउ खोमायो शनितपुरनि सासे सुबुं

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  नंखाय कभिड-19नि रिपोर्ट बानायग्रा हान्जा पुलिसनि आखाइआव; डक्टरजों लोगोसे सा 5 खौ हमदों

  बे हान्जायाव सासे डक्टरजों लोगोसे सानै लेब टेक्निसियानबो दंमोन। पुलिसआ बे साथामजों लोगोसे गासै सा 5 सुबुंखौ हमनो हायो।

  बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

  निलमनि सरकारनि न’खरआ सुनिल ब्रह्मखौ गावसिनि दखानाव दिरुंजों खाख्रबना जोबना दोनो आरो थुख्रासे लहानि रदजों खाफालाव बुयो।

  LIVE UPDATE: आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइ 2021

  दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागाबाय।