30 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  भेरगाव दिमाकुसिनि अनसुमा बर’आ बोरमा फिनानै गावनि आथिङाव गसंथादों, सोरखारि एबा बेंकिं सेक्टरनि जेबो मदद मोनाखै

  टाइम8, भेरगाव, जुन 11 : आसामाव सानफ्रोमबो बेकारनि जेंनाआ बांबोनाय समावनो मोनसे बिदिन्थि महरै गावखौनो गाव सुंथानानै रांआरि बिथिंआव गोख्रों जानो हादों भेरगावनि दिमाकुसि खासिबारिनि गोजौ सोलोंथाय लानाय सेंग्रा अनसुमा बर’आ ৷

  गोबां खष्टनि गेजेरजों फरायनानै 2009 माइथायाव मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनानै दिमाकुसि सेखर शंकरदेब मिसन जौसिन फरायसालिनिफ्राय 2011 माइथायाव जौसिन आनजादखौ उथ्रिसारनो हायो आरो टंला कलेजआव मुं थिसननानै 2016 माइथायाव बि ए आनजादखौ उथ्रिसारनो हायो ৷

  बि समनिफ्रायनो बिथां अनसुमा बर’आ गावनो जिउआव माबा मोनसे मावनानैब्लाबो देरहासार जानायनि सिमांखौ आबुं खालामनो न’नि हायाव अर्गेनिक चाहा बिलायनि आबाद मावजेनो ৷ बेजों लोगोसे माइ आबादबो खालामो ৷ नाथाय गावखौनो गाव सोनारनाय हाबा एबा फालांगि खालामनायनि उन्दैनि सिमांआ जाफुङैआव गोसोआ थाद’आलासि जायगायावनो बोरमा फिसिनायनि सोलोंथायखौ मोनजेनो भेरगावआव ৷

  बेनो बिथां अनसुमा बर’नि जिउखौ सोलायनो हानाय टार्निं पइन्ट जायो ৷ 2018 माइथायनिफ्राय गावनि न’आवनो गासै मा 15 बोरमा बिलाथि बेटेल, सिरहि बोरमा लाबोनानै फिनायखौ जागायजेनो ৷

  जागायनाय समनि बोसोरसेनि उनाव गोबां रांनि आंखालाव गोग्लैदोंमोन गासै 30निबो बारा बोरमा थैनायाव ৷ गोबां खहा जानानै लामा गोथेहां जानायाव दिमाकुसिआव थानाय सेन्ट्रेल बेंकआव ल’न बिदोंमोनब्लाबो बेंकनि मेनेजारआ बे बायदि मि जुनार फिनायनि ल’न सिष्टेमआ जोंनाव गैया होनना बुङो৷

  बै दिनखालि अनसुमानि गोसोआव जेबोद दुखु मोन्दोंमोन ৷ नाथाय गोसोखौ दाद खालामनानै बोरमानि बेरामफोरा मा आरो बेफोरनि रैक्षाथिआ मा बायदि गासै बिथिंनि सायाव गुवारै भेटेनारि डाक्टरफोरनि खाथिआव सुलाद लानानै खामानिखौ मावलांबाय थायो ৷ दिनै बिथां अनसुमा बर’आ बोरमा फिनाया थाम बोसोराव आगान सुरबाय आरो आथिखालाव गासै बेटेल, सिरही आरो लोकेल क्रस जाथोनि गासै बिमाफोरा 60 टाजों गासै मा 130 सो गिदिर-उन्दै बोरमा दं ৷

  बिथां अनसुमा बर’आ दायो बोरमा फाननानै बोसोराव 4 लाखनिबो बांसिन रां आर्जिनो हानायनि खौरांखौ फोरमायो ৷ बिथांआ बोरमाआ बोसोराव खननै फिसा आजायो आरो बिफोरखौ थाम दाननि उनाव बिलाथि जाथोखौ मासेआव 6-8 रोजाआव फानहरो ৷ बिथां अनसुमा बर’नि बादिब्ला नाजानाय आरो नाॺ्थाबनाय थायोब्ला बोरमाल’ नङा दाव, अमा, मोसौ बायदिआवबो गोबां आर्जिनो हायो ৷

  बिथां अनसुमा बर’आ आथिखालनि लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ सरकारि, कोम्पानीनि साख्रि नायगिरना सोरबा राजखान्थिगिरि दैदेनगिरिफोरनि उन उन खारथिङा लासिनो खम रांजोंनो फार्म बानायना गावखौनो गाव फसंथानो हायो बुंनानै साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ ओरैनो समखौ
  बारहरालासिनो बे बायदि खामानिआव मुख’ब जानांगौ आरो सोरबाफोरनो फिनायनि सोमोन्दै माबाफोर मदद नांगौब्ला बिथांनि खाथिआव फैनानै बेसेन नाङालासि सोलोंफैनो हागोन होन्नानैबो बुंदेरबावो अनसुमा बर’ बिथांआ ৷

  Photo Input : @Prafulla Kumer Boro

  आरो फरायबाव : बिश्वनाथ सारिआलिआव आसामनि मादावनो डाक्टारनि सायाव गाग्लोबनाय थामथि जाथाय, दायनिगिरिखौ पुलिसआ खाबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं