13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  12 बोसोर दुइसिन अनजालुजों जुलि जासिगोन गौहर खानआ

  टाइम8, दिसेम्बर 03

  खम समनि गेजेरावनो फावखुंग्रि गौहर खानआ जुलि जासिगोन। गावनि मोजां मोननाय 12 बोसोर दुइसिन अनजालु जैद दरबारजों लोगोसे जुलिनि गोरा बान्दोखौ खासिगोन।

  मिथिनो मोननाय बादिब्ला फावखुंग्रिनि जुलिया बोहैथि दाननि 25 दिसेम्बर अदेबानि ख्रिष्टमास सानखालि जागोन। बे खौरांखौ गौहर खानआ गावनि इन्सटेग्राम पष्टनि गेजेरजों फोरमायदों।

  बेनि गेजेरावनो फावखुंग्रि आरो बिनि अनजालुनि बैसोनि फाराथिखौ लानानै ससियेल मेडियायाव गोबां सावरायनायखौ नुनो मोनदों। बेखौ नुनानै फावखुंग्रि गौहर खानआ बिसोरनि बैसो फारागथिखौ लानानै ससियेल मेडियायाव बेफोरबादि सावरायलयनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों।

  बेजों लोगोसे फावखुंग्रिया ससियेल मेडियानि गेजेरजों बुंदों दि, जों सानैनि बैसोनि फारागथिया 10 बोसोर नङा 12 बोसोर। आरो मोजां मोनलायनायाव बैसोनि जेबो फारागथि थाया।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  कक्राझार जिल्लानि सरलपारायाव हाग्रा बिफान आरो आयेन बेरेखायै हादान सिफायग्राफोरनि गेजेराव दाङा-बाजि

  मागो दमासि फोर्बोनि गोथार सानावनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना ओन्सोलनि सरलपारायाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोर आरो आयेन बेरेखायै हाग्रा एवस्रांग्राफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजियो।