26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  दिमाकुसिआव बड’लेण्ड सोमावसारारि बारग’ मावसोम आफाद’नि गिबि सेथि बोसोर गायस’नथाय सान फालिदों

  टाइम8, भेरगाव, फेब्रुवारि 27 : भेरगाव जिला बड’लेण्ड सोमावसारारि बारग’ मावसोम आफाद’नि गिबि बोसोर गायस’नथाय सानखौ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों दिमाकुसि बाजारआव फालिनाय जायो ৷ हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फुंनि समाव आफादनि फिरफिला बिरहोयो जिलानि आफादगिरि रमेश सरगियारिआ मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बाउजेनो मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रबिन दैमारिआ।सानजौफु समाव बड’लेण्ड सोमावसारारि बारग’ मावथि आफादनि बोसोनगिरि राकेश बर’आ आफाद सामलायनाय गेवलां सावराय मेलखौ बेखेवनानै होयो मिरु आफादनि बोसोनगिरि दैथुन स्बर्गियारिआ ৷

  बर’ हारिआ बड’लेण्ड जांख्रिथायखौ मानो खालामदोंमोन बे आयदायाव गुवारै आरो मेहेर गोनां बिबुंथि लाखियो बारग’ एम.एल.ए. करेन्द्र बसुमतारिआ ৷ बिथांआ गावनि बिबुंथिआव एबसु, आबोफ, भलिन्टियार फर्स, बि.पि.ए.सि.नि जोनोमनि सायाव गुवारै बुंसारनानै बै समाव बिबान लानानै खामानि मावनाय समाव मा बायदि थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन बिनि सायाव गुवारै नुजाथिनाय बारग’ मावथि सोद्रोमाफोरनि सिगाङाव फोरमायो ৷

  बे आफादावनो मिरु सोमाव सारारि बारग’ मावथि आफादनि आफादगिरि सुभास बसुमतारिआबो बिबुंथि लाखियो ৷ बिथांआ बिबुंथिनि गेजेरजों बर’नि गोख्रों दैदेनगिरि बारग’ एम.एल.ए. करेन्द्र बसुमतारिनो “बड’लेण्ड हिर” बिमुं होनांगौ होननानै फोसावो आरो दानि गोदान बि.टि.आर. सोरखारनि खाथिआवबो खावलायहरो ৷ दिनैनि बे गायसन सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय गेवलां सावराय मेलाव जिबा जौनिबो बांसिन बारग’ मावथि सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे आगुनि गोबां दैदेनगिरि,मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लादोंमोन ৷

  Input & Photo : @Praffulo

  आरो फरायबाव : भारतखौ खेब नै वर्ल्ड काप देरहा होनो हानाय क्रिकेट गेलेगिरि युसुफ पाठानआ आजिरा लानायनि लामायाव

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों