30 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  सुक्लाइ दैमानि खुरखानायखौ नायदिंदों बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर’आ

  सुक्लाइ दैमानि खुरखानायखौ नायदिंदों बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावबायसा बर’आ

  टाइम8, भेरगाव, जुन 10:

  गंगार हाजोनिफ्राय जोबोद गोबारै बोहैख्लायबोनाय शुक्लाइ दैमाआ बोसोरफ्रोमबो गोबां खहा खालामबोदों आबादारि राइजो राजाफोरनि ৷ अदालगुरि जिलानि सोनाब ओनसोलजों आरो बाकसा जिलानि सिमना ओनसोलजों बोहै लांनाय बे शुक्लाइ दैमाआ दैज्लां बोथोराव जेराव-मेरावनो गोबां खुरखानानै आबादारि राइजोफोरनि माय दुब्लि, न’बां, बारि फोरखौ बुसाब लांजोबबाय ৷

  अदालगुरि जिलानि सोनाब ओनसोल खाग्राबारिनि सिंग्रिबारि, शुवला, जंगलबस्ति, दहलाहाबि, बेलदांगा, शुक्लाइ बायदि जायगाफोराव खुरखानाया गोबां बोसोर जाबोबायब्लाबो जेबो गंसे आसाम सरकारानो नोजोर होबोआसै ৷ जाहोनाव गोबां राइजो राजाफोरा गावनि गायनाय हा दुब्लि, चाहा बागान, न’बां -हा हु, बारि बायदि गोमा जाबाय ৷

  आसाम सरकारजों लोगोसे थांनाय बिपिएफ सरकारनि आमोलाव बे शुक्लाइ दैमानि खुरखानायखौ होबथानो गोबां मावबिथांखि लानाय जादोंब्लाबो राइजोनि मुलाम्फा जायालासिनो ठिकादारफोरनि जिफिखौसो गरम खालामदों ৷ नाथाय आथिखाल प्रमद बर’ दैदेन्नाय बिटिआर सरकारआ बे शुक्लाइ ओनसोलनि दुखुनि मेगन मोदै दैमानि खुरखानाय खौ होबथानो मोनसे गोलाव समआरि मावबिथांखि नाजावना आसाम सरकारनि दै-हा संरैक्षा बिफाननि मन्थ्रि जों गुवारै सावरायना मावबिथांखि लानाय जागोन होन्ना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंसारो ৷

  लोगोसेनो बिथां इ एम दावबाइसा बर’आ बिटिआरनि इमार्जेन्सि फुजिनिफ्राय दैज्लां बोथोरनि दैबानाया फैनायनि सिगां खुरखानाय जायगायाव अन्थायनि पार्कुपाइन होनाय जागोन होनना मिथिहोदों। फैबाय थानाय समफोराव शुक्लाइ ओनसोलनि राइजो राजाफोरा थाबैनो गाहाम रादाब मोनगोन होन्ना बुङो৷

  आरो फरायबाव : ड्रागस फालांगिनि रोदाखौ सोर बुफुगोन ?

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं