26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  थामथि खोलोबनि बिसायख’थियानो बिटिसिनि उन सोरखारनि इयुन

  थामथि खोलोबनि बिसायख’थियानो बिटिसिनि उन सोरखारनि इयुन

  टाइम8 बर’ देस्कनिफ्राय-

  आसामाव मोननै खोलोबाव बिधान सभा बिसायख’थिया गोजोनै गोजोन खुंजानायनि उनाव फैगौ 6 एप्रिलाव थामथि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख ‘थियाबो खुंजासिगोन। दा बेखौ लानानै बिटिआरनि सरासनस्रा सुबुंफोरनि गोसोयाव साननायफोरा आगोर मोना बादि जानो हमदों । मानोना गाव मदद होनाय बिजाथिया देरहागोनना देरहाया। फैगौ 6 एप्रिलाव जानो गोनां थामथि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख’थिया बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’ आरो बिटिसिनि बारग’ गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा हाग्रामा महिलारीमोननि थाखाय मान-सन्मान रैखानि सायाव सोनारदों। मानोना बे आसाम बिधान सभानि बिसायख’थियाव जाय दोलोया बांसिन मासि देरहानानै आसाम सोरखारनि खुंथायाव लोगो जागोन बिनो बिटिसिनि खुंथायखौ लागोन होननानै रायजोफोरखौ सावरायनाय नुनो मोनदों। जिखियानो जाया मानो दा बिसायख’थिनि सम। राजखान्थि गेलेनायनि फिथाय मोननाय मोनैनि भट दावहा । बिनिखायनो मोजां बिजाथिनोसो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै मोनसे मोजां सोरखार दानो हायो बेखौ बयबो रायजोफोरा मिजिं खालामदों । सुबुंखान्थि हादरनि रायजोफोरानो राजा। रायजोफोरा सुबुं थान्दैखौ सारख’यो बा बोसोरनि थाखाय। जुदि सोरबा सुबुं थान्दैआ रायजोनि खामानि मावाखै एबा जाख्ल’नायाव लोबबा थायो, अब्ला बिदि सुबुं थान्दैनो फिन भट होफिना। बे थार बाथ्रा। एफा-एनै रांनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा भटखौ सोरजोंबा थगाय जानो नाङा। दा गोदान जोलैफोरनि थाखाय साननो गोनां जानानै फैबाय। समाजनि मोजांनि थाखाय साननो नांगौनि सम जाबाय । सोरबा बिजाथिया जुदि भटनि थाखाय रां एबा मुवा-बेसादफोर जासियोब्ला बेखौ लानायाव दाय गैया। नाथाय बिसायख’थिनि सानखालि बुथाम थुनाय समाव सानै हयै सासे समाजनि खामानि मावनो हागोन बादि बिजाथिनोसो भटखौ थुनो नांगौ। भट थुनायनि आवगाय खनले खनले साननानै भटखौ हो। जाय रायजोनि खामानि मावगोन बादि बिजाथिनोसो भटखौ होनांगौ । जों बेखौबो नोजोर होनांगोनदि एमएलए जानायनि उनाव बि सुबुङा जेन जाख्ल’नायाव गोजोमा। बिदि सुबुंनो भट होयोब्ला समाजा मुलाम्फा जागोनखौ मिजिंथिनो हायो। बिदि सानै हयै भटखौ होयोब्ला समाजनि खामानि जागोनखौ नुहुरो। बिनिखायनो 6 एप्रिलाव जानो गोनां थामथि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख’थिनि बिजाथिखौ सानै हयै भट होनाया साफ्रोमबो भटारफोरनि बिबान दं। दा फैबाय थानाय थामथि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख’थियाव बिटिआरनि सिङाव थानाय बियाबफोरनि माबे राजखान्थि दोलोनि बिजाथिफोरनो रायजोफोरा भट होगोन बेखौ दासिम स्रां मिथिनाय जायाखैब्लाबो दानि बिटिसिनि खुंथायाव थानाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि दोलोनि जथाय दैखांनाय बिजाथिफोरथिं बारखौ एसे बारा बारनाय नुदोंब्लाबो जोबथि हरनि गेलेनायाव सोर माबेथिं बुखार लांजागोन बेखौ रावबो थि बुंनो हाया। जिखियानो जाया मानो फैगौ 6 एप्रिलाव जानो गोनां थामथि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख’थिया गोजोनै गोजोन खुंजालांथों बेखौ साफ्रोमबो सुबुङानो लुबैयो।

  आरो फरायबाव : करनानि थाखाय फिन फोसावबाय नाइट कारफु : लक डाउननि बादिनो जागोन माखासे नेम खान्थि

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिआ नेवसिदों रन्जन दैमारि आरो गुबुन एनडिएफबि दैदेनगिरिफोरनि बेइलनि आर’ज

  बावैसो सिगां, रन्जन दैमारिजों लोगोसे सा 9 दैदेनगिरिफोरा स्पेसियेल जद्ज, सिबिआइनि साजाखौ बोखारनो गोजौ बिजिरसालिआव आर’ज खालामदोंमोन।

  Digital Platform आव बर’ सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों

  सोरखारि साख्रिखौल आसा खालामनानै थाया लासेनो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि M. Tech. (IIT Dehradun) उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिनि राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्म आव फोजौखांनो मिजिं लानानै NEWBO मुंनि APPS बेखेवदों।

  बङाइगावआव हाग्रा बिफाननि नायबिजिरनाय; हमदों आयेन बेरेका दंफां मिल

  हाग्रा बिफानआ नायबिजिरनानै हमना मोनो आयेन बेरेखा दंफां मिल।

  जायगा-जायगा एजाहार होनायनि उनावनो निमाहा बिबाय आदिबासि धोरोमारि मेथाय खनगिरि आरो सुजुगिरिया

  दोंसे मेथाय आरो बिनि उनावनो सावराय जादों। आसामजों लोगोसे उरिष्या, झारखंड, पश्चिमबंगखौ लाफानानै गोबां रायजोनि जायगा-जायगा केस होदों मेथायजों लोबबा थानाय सुबुंफोरनि सायाव।

  गिख्रंथाव अर खामनायजों सानै खुदियानि जिउ खहा : गं 30 फायार ब्रिगेडनि गारिया जाथायथिलिसिम सफैदों

  गिख्रंथाव अर खामनायनि जाहोनाव सानै खुदियाफोरा खामथारजानो गोनां जादों होनना मिथिनानै मोनदों

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।

  बारग’ लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारीनि उदां लाइजाम तरेन बर’निसिम; मा बुंखो तरेन बर’ आरो प्रसान्त बर’आ?

  मुसाहारी बिथाङा “बर’ थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबिसिन लाइजाम ब’मा” बिमुं होनानै बे उदां लाइजामखौ होयो।