30 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  हादरनि मोननैबो सदनाव बर’ रावनि बिबुंथि माब्ला खोनाफिनगोन ?

  हादरनि मोननैबो सदनाव बर’ रावनि बिबुंथि माब्ला खोनाफिनगोन ?

  टाइम8बर’ देस्कनिफ्राय

  आसाम आयेन आफादनि हाबाफारियाव बर’ रावा बाहाय जानाया बर’ हारिनि थाखाय जोबोरैनो रंजाथाव रादाब। दा बे आफादाव बर’ रावजोंनो बिबुंथि आरो सोंनाय-फिननाय खालामगोननि सुबिदाफोरखौ मोनबाय। दा हादरनि 22 रावजों लोगोसे संसदनि मोननैबो आफादावनो बर’ रावाव बिबुंथि लानो मोननायजों लोगोसे सोरखारि बिलायफोरखौबो मोननाय राहाया थांनाय 2019 मायथायावनो सुफुं जादोंमोन। बर’ रावखौ 2019 मायथायनि 24 जुनाव राज्य’ सभानि बै समनि एमपि थामहिनबा दानि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिआनो संसदाव गिबि बिबुंथि लाखिदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोनो। दा बिस्वजित दैमारिआ राज्य’ सभानि एमपि बिबानखौ एंगारनानै अदालगुरी जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि बिधान सभा बियाबनिफ्राय एमएलए महरै देरहाबोनानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिबान लानायनि उनाव राज्य’ सभा एबा लक’ सभानि आफादाव बर’ रावजों बिबुंथि लाखिग्रा एमपि सासेबो गैथ’ला। बर’नि राजखान्थिनि बिलायखौ बोदलानानै नायोब्ला नुनो मोनोदि दिनै बर’ सुबुंफोरनि गेजेराव एमपि गोयैखाय बर’ रावजों बिबुंथि लानो हाला बे नङा। मानोना भारत हादरा उदांस्रि जानायनि उननिफ्रायनो बर’ सुबुंफोरनिफ्रायनो एमपि जाबोदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला लक सभायाव सीतानाथ ब्रह्मसौधुरीआनो गिबि बर’ सुबुं एमपि। बिनि उनाव धरनीधर बसुमतारीया खेबब्रै मावबुब्लिनि एमपि। ब्रैथि एमपि हिसाबै रुपनाथ ब्रह्म । द’थि एमपि हिसाबै चरण नार्जारी, दाइनथि एमपि हिसाबै समर ब्रह्मसौधुरी, जिथि एमपि हिसाबै सत्येन्द्रनाथ सौधुरी, जिसेथि एमपि हिसाबै लुइस इसलारी, जिनैथिनिफ्राय जिबाथि एमपि महरै मोनब्रै मावबुब्लिनि थाखाय सानसुमा खुंगुर बैसुमथियारीया सायख’ जादोंमोन । बिनि अनगायैबो राज्य’ सभायाव 1983 मायथायाव गिबि एमपि महरै धरनीधर बसुमतारीआ सायख’ जादोंमोन। 1989 मायथायाव अमृतलाल बसुमतारीआ सायख’ जादोंमोन। 2002 मायथायाव उर्खाव गोरा ब्रह्मआ सायख’ जादोंमोन। बिदिनो 2008 मायथायनिफ्राय खेबसेयैनो खेबब्रै बिस्वजित दैमारिआ राज्य’ सभानि एमपि महरै सायख’ जादोंमोन। नाथाय बर’ रावा 8थि फारिलायाव गनायथि जायै समाव बै समाव बर’ सुबुङा लक’ सभा आरो राज्य’ सभानि एमपि जादोंमोनब्लाबो बिसोर बर’ रावजों बिबुंथि लानो हायाखैमोन। बिनि उनाव 2003 मायथायनि 10 फेब्रुवारीयाव बिटिसि गोरोबथानि जोहै बर’ रावा 8थि फारिलायाव सोसन जानायलाय लक सभा आरो राज्य’ सभायाव एमपिफोरा बर’ रावजों बिबुंथि लानो सुबिदा मोनो। नाथाय बि सुबिदाखौ मोननायनि उनाव 2014 मायथायनि 16 थि लक सभानि बिसायख’थि आरो 2019 मायथायनि लक सभानि बिसायख’थियाव बर’ सुबुंफोरनि गेजेराव गावजों-गाव एना-एनि जानायनि थाखाय बर’ सुबुंफोरनि मोनसेल’ मासि कक्राझार लक सभा बियाबनिफ्राय नब’ कुमार सरनीयाआ एमपि जानायाव लक सभानि सदनयाव बर’ रावजों बिबुंथि लाखिनो मोननायनिफ्राय गोजोनाव थानांबाय। थेवबो 2019 मायथायनिफ्राय 2021 मायथायसिम बिस्वजित दैमारिआ राज्य’ सभानि एमपि जानानै बर’ रावजों बिबुंथि लानो सुबिदा मोननायनि उनाव बिस्वजित दैमारिआ दा एमपि नङैलाय राज्य’ सभायाव बर’ रावजों बिबुंथि लाखिग्रा एमपि गैथ’ला। दा हादरनि मोननैबो सदनाव बर’ रावजों बिबुंथि लाखिग्रा सासेबो एमपि गैथ’ला। दा बाथ्राया जाबाय दि जेरै आसाम आयेन आफादाव बर’ रावजोंनो बिबुंथि, सोंनाय-फिननाय लानो हानायनि सुबिदा मोननाय बादि हादरनि मोननैबो सदन लक सभा आरो राज्य’ सभानि आफादाव बर’जोंनो बिबुंथि लानो हानाय सुबिदाखौ माब्ला मोनफिनगोन ? जुदि फैगोन समफोराव गावजों गाव बिदिनो एना-एनि जालायबाय थायोब्ला लक सभानि आफादाव बर’ सुबुंफोरा बिदि सुबिदा मोननाय नङा बे रोखा। आरो दा बिस्वजित दैमारिआ एंगारनाय राज्य’ सभानि मासिखौ जाय हानजानिफ्रायनो जाया मानो बर’ सुबुंखौनो सायख’नो बर’ रायजो-राजाफोरा लुबैयो। बे बेलायाव दानि बिजेपि-इउपिपिएल-एजिपि सोरखारा मा राहा लायो बेखौ नेथ’नो नांसिगोन।

  आरो फरायबाव : मेघालय हादोरसायाव लकडाउखौ 21 जुनसिम फोलावबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं