27 C
Guwahati
Wednesday, December 1, 2021
More

  तामुलपुराव उदां बिजाथि इमानुवेल मोसाहारि आरो बिजेपि

  तामुलपुराव उदां बिजाथि इमानुवेल मोसाहारि आरो बिजेपि
  टाइम8बर’ देस्कनिफ्राय-

  फैगौ 30 अक्टबर खालि आसाम बिधान सभानि मोनद’ बियाबाव उफ्रा बिसायख’थि खुंजागोन। बे उफ्रा बिसायख’थि खुंजानो गोनां बियाबफोरनि मादाव दिनै गसाइगाव आरो तामुलपुर बिधान सभायाव गोबां सुबुंफोरा गावबा-गावनि राजखान्थि दोलोनि बिजाथि महरै लोगोसे गावनि राजखान्थि दोलोजों बिजाथि महरै गनाय जायैआव उदां बिजाथि महरै आरो खायसे सुबुंफोरा उदां बिजाथि महरै बिजाथिलायखौ गथायबाय। बिसोर बादि सुबुंफोरनि गेजेराव तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि बारग’ एमएलए थामहिनबा बिजेपिनि दैदेनगिरि इमानुवेल मोसाहारीया बिजेपि दोलोनिफ्राय तामुलपुर बिधान सभा बियाबनिफ्राय बिजाथि मोननांगौखौ आरजलाइ होसेयावबो मोननो हायाखै। बिखौ बोराबनाय एबा खिथेर होखारनोनो जानोहागौ इमानुवेल मोसाहारिआ तामुलपुर बिधान सभा बियाबनिफ्राय सासे उदां बिजाथि महरै बिजाथिलायखौ गथायबाय ! दा बाथ्राया जाबायदि बिथांजों बिजाथिलाइ गथाय फैनाय समाव बिजेपिनि जिल्ला आफादनि सासेबो गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोननाय जायाखै। जेराव बिजेपि, एजिपि दोलोनि मददगिरि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि महरै जलेन दैमारीया बिजाथिलाइ गथाय फैनाय समाव नुजाथि फैयो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’, आसाम केबिनेट मन्थ्रि रन्जित दास, बरमा बिधान सभानि एमएलए भुपेन बर’, सिदली बिधान सभा बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, बिजेपि दोलोनिफ्राय बिटिसिनि मावफुंगिरि सोद्रोमा धर्म नारायण दास, दरंगाजुलि बियाबनि बिजेपिनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारीमोना नुजाथिनायाव फोरमान जाबायदि तामुलपुर बिधान सभानि बारग’ एमएलए थामहिनबा बिजेपिनि दैदेनगिरि इमानुवेल मोसाहारिआ बिजाथिलाइ गथायनायखौ मदद गैया ।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  बिथां इमानुवेल मोसाहारिआ तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि भटारफोरनि भट मोनगौमोनब्लाबो बिटिसिनि बारग’ मावफुंगिरि सोद्रोमा थामहिनबा बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि गनेश कसारीआ उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनायाव बिथांनि दाजाब-दानख’खौ एसे खाना नांहोगोन बादि नुहुरो। बे बेलायाव बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ बुङोदि तामुलपुर बिधान सभा बियाबाव बिजेपि, एजिपि दोलोफोरनि मददनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जलेन दैमारिआ देरहागोना रोखा । बिदिनो आसामनि केबिनेट मन्थ्रि रन्जित दासा बुङोदि तामुलपुर आरो गसायगाव बिधान सभा बियाबफोराव बिजेपि, एजिपि दोलोफोरनि मददनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिफोरा देरहागोन। बे बेलायाव जेबो सन्देह गैया। बिजेपि-एजिपि-इउपिपिएल दोलोफोर दैदेननाय हादरसा सोरखारा रायजो-राजाफोरनि मोजां खामानि मावदों जेब्ला रायजो-राजाफोरा तामुलपुर आरो गसायगाव बिधान सभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनो भट होगोन , बेवहाय जेबो साननांगौ गैया। बेरा फारसे तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि बारग’ एमएलए थामहिनबा बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि इमानुवेल मोसाहारिआ बुङोदि बिजेपि दोलोयाव थानानै तामुलपुर ओन्सोलनि जौगाखां खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन । नाथाय बिजेपि दोलोनिफ्राय टिकेट बिनानैबो मोननो हायैखौ लानानै दुखु मोननायखौ फोरमायो । बिनिखायनो बिथाङा बिजेपि दोलोनि सासे दैदेनगिरि जानानैबो उदां बिजाथि महरै गेलेनो थांखि लाबाय होननानै रोखा फोरमायथियो । फैबाय थानाय उफ्रा बिसायख’थियाव तामुलपुरनि रायजो-राजाफोरा बिथांनो भट होनानै बियाबनिफ्राय देरहा होगोनखौ रोखा फोरमायथिदों तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि बारग’ एमएलए थामहिनबा बिजेपि दैदेनगिरि इमानुयेल मोसाहारिआ । दा फैबाय थानाय समासो खिन्थासिगोन तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि-मावथिफोरा मा बिफाव लायो !

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : चिरांनि भारत-भुतान हाग्रा ओनसोलनि खरायबारिआव मासे हाग्रानि मैदेर फिसाया जोबथा हां बोदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं