29 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  आसामनि गोदान सोरखाराव साबेसे बर’आ मन्थ्रि मोनगोन ? अतुल बरा आरो प्रमद बर’नि बिफावा मा जागोन ?

  आसामनि गोदान सोरखाराव साबेसे बर’आ मन्थ्रि मोनगोन ? अतुल बरा आरो प्रमद बर’नि बिफावा मा जागोन ?

  टाइम8 बर’ देस्कनिफ्राय-

  आसामाव गोदानै माब्ला सोरखार दागोन बेखौ दिनैसिम बुंस’ हाथ’वा। बे गोदान सोरखाराव बिजेपि, एजिपि आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय साबेसेयै मन्थ्रि थागोन बेखौबो रावबो थि बुंनो हानायखौ नुनो मोनाखै । थेवबो बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोहो गोरा राजखान्थि दोलो बिपिएफखौ फेजेनबोनाय इउपिपिएल दोलो आरो एजिपि दोलोआ आसामाव गोदानै दागोन सोरखाराव किंमेकारनि बिफावखौ लागोनखौ नुहुरो । बे बिफाव लानायाव इउपिपिएल आरो एजिपि दोलोआ बेसे जाफुंसारगोन बेसो गिदिर बाथ्रा ! थांनाय 2 मेखालि फोसावनाय बिसायख’थिनि फिथायाव बिजेपि दैदेननाय मित्रजटआ गासै मोन 75 मासियाव देरहानो हादों। बे मित्रजटनि लोगो हानजा एजिपि दोलोआ मोन 9 मासि आरो इउपिपिएल दोलोआ मोन 6 मासियाव देरहानो हादों। दा बे बेलायाव जुदि मानिबा थाखाय बिसोर मोननैबो दोलोआ बिजेपि दोलोनिफ्राय गावस्रालाङोब्ला बिजेपि दोलोआ गाव हारसिं सोरखार दानो हाया । बे नोजोरखौबो गोसो होनो गोनांथार । मिथिनाय बादिब्ला बिसायख’थिनि फिथाइ फोसावनाय लोगो-लोगो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सा 6 एमएलएफोर देरहानायनि उनावनो गुवाहाटीयाव फैनो गोनां जादों होननानै मिथिनाय जादों । बिनिनो खायसेया रबिबार खालि हराव आरो खायसेया समबारनि फुङावनो गुवाहाटीयाव फैदों। समबार फुङाव गासै सा 6 एमएलएफोरा गुवाहाटीयाव सफैनाय लोगो-लोगो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ बिसोरजों गुवारै सावरायज्लायो होननानै मिथिनायजादों । दा बिसोर गुवाहाटीनि हटेल लिलियाव दं। मिथिनाय बादिब्ला आसामनि गोदान सोरखाराव सोरखौ गिबि मन्थ्रि सायख’गोन बिनि सायावबो गुवारै सावरायदों होननानै मिथिनाय जादों। बे सावरायनायाव गिबि मन्थ्रि हिसाबै आसामनि गोहो गोरा मन्थ्रि ड० हेमन्त बिस्व शर्माखौनो मदद होदों होननानै मिथिनाय जादों। बिदि मदद होनायखौ मिरु नखर मन्थ्रि अमित श्वाहनो थोंजों फोरमाय हरदों होननानै मिथिनाय जादों । बिनि उनाव इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’जों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोदानै सायख’ जानाय एमएलएफोरा एजिपिनि आफादगिरि अतुल बरा आरो मावफुंगिरि आफादगिरि केशब महन्तमोनजों सावरायज्लायदोंब्लाबो बेनि जेबो थिरांथा जानाय खौरां मोनाखै। बिजेपिनि मोनसे सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला सर्बानन्द सन’वालखौ गिबि मन्थ्रिनिफ्राय बोख्लायगोननि जेबो बानबुंथि एबा खेथा गैया। बे बेलायाव आसामाव सोर गिबि मन्थ्रिनि मासियाव जिरायगोन बुंस’नो हाथ’वा। दा बाथ्राया जाबाय दि मानिबा जाहोनाव इउपिपिएल आरो एजिपि दोलोआ महाजटजों लोगो जाफ्लांबायोब्ला अब्ला कंग्रेस दैदेननाय महाजटआ सोरखार दानो हागौनि अनजिमाखौ मोनगोन। बिनिखायनो बिजेपि दोलोआ सोरखार दानायाव इउपिपिएल आरो एजिपि दोलोआ किंमेकार। दा इउपिपिएल आरो एजिपि दोलोआ किंमेकार जानानै बिसोर साबेसे मन्थ्रि मोनगोन ? फोरमाय नांगोनदि सिगां समफोराव एजिपि दोलोआ सा 14 एमएलएफोरनि गेजेराव सा 3 मन्थ्रि आरो बिपिएफ दोलोआ सा 12 एमएलएफोरनि गेजेराव सा 3 मन्थ्रि मोन्दोंमोन। दा बे बोसोराव एजिपि दोलोआ सा 9 एमएलएफोर आरो इउपिपिएल दोलोआ सा 6 एमएलएफोर मोननायाव बिसोरनो साबेसे मन्थ्रि होगोन ? मिथिनाय बादिब्ला सा 5 एमएलएफोरनि सायाव सासे मन्थ्रि मोनगोन । बेखौ नायोब्ला एजिपि दोलोआ सा 9 एमएलएफोर मोननो हादों जेब्ला सा 2 मन्थ्रि मोननो हागौ आरो इउपिपिएल दोलोआ सा 6 एमएलएफोर मोननो हानायखाय सा 1 मन्थ्रि मोननो हागौ नामा ? आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय बिटिआर सिंनि बियाब पानेरिनिफ्राय एमएलए जानो हानाय राज्य’ सभानि एमपि बिस्वजित दैमारीया मन्थ्रि मोननो हागौखौ मिजिंगथिनाय जादों। बेखौ नायोब्ला बिस्वजित दैमारी आरो इउपिपिएल दोलोनि सा 1 मन्थ्रि मोनोब्ला बिटिआर सिंनिफ्राय सा 2 ल’ मन्थ्रि मोननाय जागोन। दा गोदान सोरखाराव सोर मन्थ्रि मोनो बेखौ साननैसो नेथ’नो नांसिगोन।

  आरो फरायबाव : बाकसानि बरमायाव उन्दै हिन्जावसाया जिनाहारिनि बोलि जानांदों…

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं