26 C
Guwahati
Friday, October 15, 2021
More

  बिमा रावखौ रोङा होननानै गोगगानाय रावा लाजिथावसो

  बिमा रावखौ रोङा होननानै गोगगानाय रावा लाजिथावसो

  टाइम8बर’ देस्कनिफ्राय-

  गुबुन बिजोङाव गावनि गथ’खौ फोरोंब्लाबो गावनि बिमा रावखौ सन्मान होनो फोरोंनांगौ। बे रावा थार बाथ्रा।
  दा समाव सोलोंथायनि राहाया सोलोंथाइ होनायनि अनगायै फालांगियारि बादि जानायखौ नुनो मोननाय जायो। फालांगियारि सोलोंथायनि फोरोंनां मुवा-बेसादफोर, कम्पिउटार, मबाइल फन, इन्टारनेट बायदियाव इंराजि रावासो बांसिन बाहाय जानाय नुयो। बाहाय जानाय सोलोंथायनि बेलायाव थारैनो बर’ रावनि सोलाय इंराजि रावनि बाहायनाया बांसिन जादों। बिमा-बिफाफोराबो समजों गोरोब होनो गावनि गथ’नि इयुनाव जाहाथे जेबो जेंना जाया बिनि थाखाय इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सायख’नानै लायो। बे बेलायाव रावबो सानफ्लाङाब्लाबो बिमा रावखौ लानानै खायसे बिमा-बिफाफोरा इयुनाव जेन जेबो जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानाङा बेखौ गिहरनानै इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोराव गावनि फिसाफोरखौ फोरोंनाय बादि सानखांनाय फैदों। इंराजि बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायनानै फरायसा-फरायसुलिफोरा इंराजि रावखौ जेन मोजाङै सोलोंनानै लानो हायो बेखौ नोजोर होनाय बादि नुनो मोननाय जायो। नाथाय गावनि बिमा रावनि फारसे जेन बिसोरनि गोसोयाव अगाले मोनहोदोंसो, बिदि सानखांनाय फैदों ।

  टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो- https://youtu.be/jRRFtCcqHaY

  बांसिन फरायसा-फरायसुलिफोरा बर’ रावखौ फरायनो आरो लिरनो गोब्राब मोनो आरो सोलोंनोबो गोसो जानाय नुनो मोना। खोनानायाव गाज्रिब्लाबो थार बाथ्राया बिनोदि बिमा रावनि फारसे बे अगाले सानखांनायनि आन्दोयाव दं माखासे फोरोंगिरि आरो बिमा-बिफाफोरनि बिमा रावनि सायाव गोहैलो खालामनाय बेजों लोगोसे इंराजि रावखौ माखासे गोरोन्थियै गोजौ साननाय । इंराजि रावखौ मोजाङै बुंनो आरो लिरनो हानाया जेबो गाज्रि बाथ्रा नङा। नाथाय बेयो दिनैनि गथ’साखौ गाबोननि बादायलु मुलुगाव आगानसे बारासो लांगोन । नाथाय बेयो जोंनि थाखाय मोनसे सोलोंथायनि बिजोंसो आरो गावनि समाजखौ, सुबुंफोरखौ मिथिनो बिमा रावाबो जोबोर गोनां। बे फिसा बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय माखासे फोरोंगिरि-बिमा-बिफाफोरा साना । बिदिनो माखासे सोलोंसाफोरजों लोगोसे हारियाबो खहा जानाय बादि नुयो। बि इयुन जोलैनि रोदा गोयै लाइमोनफोरनिफ्राय इयुनाव समाजखौ दैदेननो हाग्रा गुबुन सोरबा सुबुं जोनोम जागोन होननानै बुंनो हाया। बिनिखायनो बुंनो हायोदि बिमा रावनि फारसे अगालेयानो सोलोंसाफोरनि इयुनजों लोगोसे रावाबो खहा जादों । बे बेलायाव गावनि राव-हारिमुनि फारसे एसेब्लाबो सन्मान दिन्थिनानै बे जेंनाखौ सुफुंनायनि लामाखौ बिमा-बिफाफोरा दिन्थिनो हायो। गावनि फिसाखौ मा बिजोङाव फराय होगोन, बेयो गावबा-गावनि बाथ्रा । नाथाय बेखौ खालामनो थांनायावनो गावनि फिसाखौ गावनि बिमा रावनि फारसे अननाय आरो मान खालामनायखौ फोरोंनो हानांगोन। खायसे बिमा-बिफाफोरा फिन गावनि फिसाया बर’ रावखौ मोजाङै बुंनो रोङा होननानै गोगगानायसो नुनो मोनो। बिदि बुंनानै लानाया लाजिथाव आरो दुखुनांथावसो ।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : बारग’ एमएलए पानिराम राभाया रुंसारि जाबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं