32 C
Guwahati
Wednesday, September 22, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बाथानि फैफिननाया बर’ हारिनि देदगानाय

  बाथानि फैफिननाया बर’ हारिनि देदगानाय

  टाइम8बर’ देस्कनिफ्राय-

  सोरबा हारि एबा दोलोआ माबा गावखौनो नासयजानाय, मुगैनायनिफ्राय उदां जानो जाख्रिखाङो। ओनसोल एबा हादराव जांख्रिखांनायनि सोमावसारनाया खायसे सुबुंखान्थिनि गेजेरजों खायसेया हाथियारजों। बयनिबो जांख्रिथायनि आयदाफोरा गुबुन-गुबुन जानो हागौ। बे जांख्रिथाय एबा सोमावसारनायाव गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसे गोबां सुबुङा नोरजियाबो जानो गोनां जायो। बि जांख्रिथाय एबा सोमावसारनायाव बर’ हारियाबो उनफिननानै थायाखै। बर’ हारिया बुहुमाव बर’ हारि हिसाबै थांनानै थानो बायदि राहानि गेजेरजों सोमावसारबोदों। बर’नि खायसे आफादनि सोमावसारनाया सुबुंखान्थि दाराजों आरो खायसे आफादनि सोमावसारनाया हाथियारजों। नाथाय बयनिबो आफादनि नांनायनि थांखिया मोनसेयानो । बे जाबाय आसामनिफ्राय गावस्रानानै आलादा बर’ रायजो दानाय आरो बुहुमाव बर’ हारि हिसाबै थांनानै थानायनि थांखि। बि बर’ सुबुंफोरा सोमावसार बोनानैनो बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा खालामनो हाबाय । दा बे बर’नि थामथि गोरोबथा बिटिआरनि जोहै बर’फोरनि राजखान्थिया सुफुं जागोनना जाया दानो बुंनाया गोब्राब । मानोना 2020 मायथायनि 27 जानुवारीयाव बिटिआर गोरोबथाया जानायनि उनावनो बिटिसि बिसायख’थिया सफैनायलाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो हास्लाबैखौ नुनो मोन्दों आरो बिनि लोगो-लोगो कर’ना जिउसानि थाखाय मुलुगनाङै गिख्रंथाव थासारि जानायनि थाखाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुं जोबनो हास्लाबनाय बादि नुनो मोनाखै। बिदि बेलायाव बिटिआर गोरोबथानि जोहै बर’फोरनि राजखान्थिनि जेंनाया सुस्रां जागोनना जाया दानो बुंनाया गोब्राब। थेवबो दा जा मोनफा मोननै दफाफोरा मावजादों जेब्ला सुफुंगोन होननानै साननो हायो। दा बे बिटिआर गोरोबथा खालामजासिम जाय जोहोलाव-जोहोलावजोफोरा जुजिनानै हाथियार गथायदों एबा हाथियार दोनथ’नायनि उनाव बिसोरनो फिन जिउखांनाय एबा साखरि होनायनि खोथा होबोदों सोरखारा। नाथाय साखरि एबा फिन जिउखांनायखौ होनो मोनसे राहानि गेजेरजों दावगा लांनांगोन। बेखौ एसे सम नांगोन, बे थार बाथ्रा। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुङै बादि सानखांनानै एबा पुलिसनि अथ्यासाराव थावरिनो हायैनि एबा गुबुन जाहोननि थाखायनो जाया मोनो एनडिएफबिनि बारग’ दैदेनगिरि एम बाथाया हाग्रायाव ओंखारलांदोंमोन । दा बड’लेण्डनि जोबथा बिग्रायारि आफाद एनएलएफबिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सोद्रोमाफोरा हाथियार दोनथ’नानै नआव गिदिं बोफिनबाय। बे बर’ हारिनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। थांनाय 22 जुलायाव एनएलएफबिनि गाहाइ एम बाथा उरफे बिनद मोसाहारिया सा 23 सोद्रोमाफोरा हाथियार दोनथ’नानै हाग्रानिफ्राय गिदिं बोफिनबाय। खौरां बिजोङाव बाथाखौ गथायदों होननानै बुंदों, नाथाय बाथाया बेखौ हाथियार दोनथ’नायसो बुंदों। थारैनो बिजों लोगोयाव सा 23 सोद्रोमाफोरा हाथियार गथायदोंब्लाबो बिसोरनि आरो बेसेबां हाग्रायाव थाबोखो आरो थाबोनाय सोद्रोमाफोरा माब्ला हाग्रानिफ्राय गिदिं बोफिनगोन, बे बेलायाव सोरखार एबा बाथानिफ्राय जेबो खेंफोरथि होनाय नुनो मोनाखै। मानोना हाथियार गथायखालि बाथाजों फैफानाय सोद्रोमाफोरनि आखायाव बयनियावबो हाथियार गैयामोन । खालि साथाम सोद्रोमाफोरखौल’ हाथियार गथायनाय नुनो मोन्दों। मानोना कक्राझार लक सभानि एमपि नब कुमार सरनीयाआ बिटिआरनि मोनब्रै जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय गासै सा 500 सोद्रोमाफोर एनएलएफबि आफादाव सोद्रोमाफोर दं होननानै खौरां बिजोङाव बुंदोंमोन। बि सा 500 सोद्रोमानि गेजेराव सा 23 सोद्रोमाफोराल’ फिन हाग्रानिफ्राय गिदिं बोफिननायनि आद्रा सोद्रोमाफोरा हाग्रायावनो थाबो फिनबाय नामा ? जियानो जाया मानो थांनाय जानुवारी दानाव एनडिएफबिनि मोनब्रैबो हानजाया हाथियारफोरखौ गथायजोबदोंमोन। नाथाय बे बोसोरनि मार्स दानाव बाथा आरो बिजों सा 20 लोगोफोरा हाग्रायाव फिन थांफिनदोंमोन । मिथिनाय बादिब्ला बिसोरनि हाग्रायाव थांफिननायनि आसोल जाहोनानो जादोंमोन बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै सोरखारा खामानि मावै। गोनांथारै हाथियार गथायनाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनो साख्रि एबा फिन जिउखांनायनि राहा होनायनि बेलायाव सोरखारा गोहैलो खालामदोंमोन होननानै बाथाया अजद दैखांदों। बेजों लोगोसे एनडिएफबिनि गायसन गिबि आफादगिरि डि आर नाब्ला उरफे रन्जन दैमारीजों लोगोसे गुबुन एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जेलनिफ्राय सोरखारा हगारै । बेफोर दाबिखौ सोरखारा जाफुंसार होयैनि बोरनानै हाग्रायाव फिन थांफिनदोंमोन माखासे लोगोफोरजों होननानै बुंदों बाथाया। बिदिनो बाथानि दैदेननाय हाथियार आफादाव गोबां सुबुंफोरा लोगो लाहैदोंमोन। जियानो जाया मानो हाग्रायाव थांफिननाय सुबुंफोरा मोजाङै मोजां नआव गिदिं बोफिनाय खामानिया मोजां जादों आरो बरायथावना लोगोसे नाङा-फाङा बर’ लाइमोनफोरा पुलिस-मिलिटारिनि इनकाउन्टाराव गावथार जानायनिफ्राय रैखा मोनबाय। दा जोंनि बर’फोरा हाथियारनि सोमावसारनायखौ ज्राब गारनानै सोलोंथायनि दावहायाव ओंखारनानै मुलुगाव बर’ हारिखौ सिनायथि होनायनि सम सफैबाय।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : भेरगावआव अंगनवादी कर्मी-हेफाजाबगिरिफोरा दानबान्था बारायनाय, पेन्सन होनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गोसो थोलायनाया खाना! बागसायाव बे बाथ्रानि सैथो जाथाया जादों

  हिन्दु सिख्लाखौ मुसलमान सेंग्रानिफ्राय लाइफिननो थांनानै सिख्लानि राव खोन्नानै गिदिंना फैफिननो गोनां जायो पुलिसा ।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ लुबैया: रन्जित बसुमतारी।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै' बावनांनायखौ जों लुबैया बे बाथ्राया रोखा।

  बड’लेण्ड आयेन फरायसा गौथुमआ जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसो खांनानै आलारि बाथि फोजोंदों

  पुलिसनि गुलिजों नंखाय दायाव जिउ खोमानांनाय कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि।

  हाग्रामा महिलारि, सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारी, जनकलाल बसुमतारि आरो दावराव देख्रेबनि हेथायै सनितपुर जिला एबसुनि खेंफोरथि

  खौरांगिरि मेलाव सनितपुर जिला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि राजेस बुसुमतारिया बुंथियोदि, 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बि.टि.आर. गोरोबथा जालांनायनि जायफोरा गोजोननाय गैयै एबा गोरोबथानि सायाव जायफोर मेलेमजेबि सुबुंफोरा केस होनो नायगिरदों बिसोरनि सायाव खेंफोरथि होदों ।

  बिटिआराव बड’लेण्ड पिग मिसननि‌ गेजेरजों रांखान्थि बिथिंआव जौगाहोनायनि बिथांखि! नाग्रिजुलियाव सांग्रांथियारि मावबादा

  बे सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि इएम राकेस ब्रह्म‌‌‌जों लोगोसे SDVO ड० रुपम बर', बड'लेण्ड पिग मिसननि दिथागिरि मनज कुमार बसुमतारी आरो नाग्रिजुलि भेतेनारिनि ड: प्रितुसिं थापाजों लोगोसे गोबां बिफानारि मावखगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।

  मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन! सानै सिखावखौ हमदों

  बरमानि बिखाजों थांनाय 31नं हारिमायारि  राजा लामानिफ्राय पुलिसा हमनो हादों सानै मथर सिखाव।

  डिब्रुगरनि स्टेत बेंकआव मुगैथाव खामानि मावग्राखौ हमबाय

  बुधबारनि मोनाबिलि समाव पुलिसनि मोनसे हानजाया आसाम हादरारि हान्था-मेला बिफाननि बास लाखिग्रा थावनियाव हमनो हायो ।