30 C
Guwahati
Sunday, July 25, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  मेट्रिक आरो हायारसेकेन्दारिनि जोबथा आनजादनि नाम्बार

  मेट्रिक आरो हायारसेकेन्दारिनि जोबथा आनजादनि नाम्बार

  टाइम8बर’ देस्कनिफ्राय-

  हादरसायाव कर’ना जिउसानि सनदेरनाया जाबाय थानाय समावनो आसाम हादरसा सोरखारा मेट्रिक आरो हायारसेकेन्दारिनि जोबथा आनजादखौ बोखांनानै बिनि सोलाय मोननैबो आनजादनि फिथायखौ फैगौ जुलाई 31 नि गेजेराव फोसावगोन होननानै थिरांथा लादों। आनजादनि सोमोन्दै हादरसा सोरखारा लानाय बिदि थिरांथानि उनावनो नांथाबदों सेबा आरो एओइसएससिआ । फरायसा-फरायसुलिफोरनि जालांनाय आनजादफोरनि नाम्बारनि फारिलाय नागिरनानै सोलोंथाइ संसदा हादरसानि जौसिन फरायसालि आरो फरायसालिमाफोराव मोनसे गोनां खौरां दैथाय हरदों होननानै मिथिनाय जादों। बिदि खौरां दैथाय हरनायखौ लानानै सोलोंथाइ फसंथानफोरनि गोरायुंफोरनि गेजेराव हाहाकार जादों । मिथिनाय बादिब्ला सोलोंथाइ संसदनि आनजाद सामलायगिरि पंकज बरठाकुरआ दैथाय हरनाय बे खौराङाव फोरमायदोंदि हादरसा सोरखारा कभिडनि थासारिनि थाखाय हायारसेकेन्दारिनि आनजादखौ बोखांदों आरो बि सोलाय नाम्बारजों हायारसेकेन्दारि आनजादनि फिथायखौ फैगौ जुलाई 31 नि गेजेराव फोसावनो थिरांथा लादों। मा राहाजों फरायसा-फरायसुलिफोरनो सोलाय नाम्बार होनाय जागोन, जाय फरमुलाखौ खालामनो हादरसा सोरखारा हायारसेकेन्दारिनि थाखाय मोनसे गोजौ थाखोनि कमिटि दाबाय। बिनिखायनो सोलोंथाइ संसदा कमिटिनि खाथियाव गथायनो हानाय बादियै हायारसेकेन्दारिनि जोबथा आनजादखौ उथ्रिनो फरायसा-फरायसुलिनि मेट्रिकनि नाम्बारनि फारिलाय, 2020 मायथायनि जुलाई आरो डिसेम्बराव खुंजानाय इउनिट टेस्टनि नाम्बार आरो थांनाय 11 फेब्रुवारीयाव सोलोंथाइ संसदा होनाय बिथोनखौ लानानै सोलोंथाइ फसंथानफोरा खुंनाय टेस्ट आनजादनि नाम्बार फारिलायखौ थाबैनो संसदनि खाथियाव गथायफैनो बुंनाय जादों। नाम्बार फारिलाय दैथाय हरनायनि बेलायाव साफ्रोमबो गोरायुङानो लाखोमानो नांगोन। नाथाय सोलोंथाइ संसदनि आनजाद सामलायगिरिनि बिदि गोनां खौरां मोननायनि उनावनो हाहाकार जादों सोलोंथाइ फसंथानफोरनि गोरायुंफोरनि गेजेराव। मानोना कभिडनि गिख्रंथाव थासारिनि थाखाय हादरसानि गोबां सोलोंथाइ फसंथानफोराव इउनिट टेस्ट एबा टेस्ट आनजाद लानाय जायाखै होननानै मिथिनाय जादों। जुदि हादरसा सोरखारा दानानै होनाय कमिटिया मेट्रिक आनजादनि गासै नाम्बार 40 निफ्राय 50 जौखोन्दो नाम्बार इउनिट टेस्ट मोननैनि नाम्बार आरो टेस्ट आनजादनि नाम्बारनिफ्राय 60 एबा 50 जौखोन्दो नाम्बार लानानै हायारसेकेन्दारिनि जोबथा आनजादनि फिथायखौ फोसावनायनि फरमुला बानायोब्ला अब्ला फिथाय फोसावनाय समाव एसे बेले-बेजे जागोन बादिखौ नुहुरो। मानोना हादरसानि गोबां सोलोंथाइ फसंथानफोराव फरायसा-फरायसुलिफोरनि इउनिट टेस्टनि फिथायनि लिरथाय एबा रेकर्ड दोना । बिनि अनगायैबो गोबां सोलोंथाइ फसंथानफोरनि फरायसा-फरायसुलिफोरा इउनिट टेस्टाव नुजाथिया आरो नुजाथियोब्लाबो बिदि आनजादखौ गुरुथ’ लाया। बिदिनो टेस्ट आनजादखौबो गुरुथ’ लाया। मानोना जोबथा आनजादनि थाखाय फर्म फिलापफोरा जाखानायखाय। गुबुन फारसे हादरसानि बांसिन हायारसेकेन्दारि आरो सिनियर सेकेन्दारि फरायसालिफोराव माखासे आयदायाव फोरोंगिरि गैया। जायनि थाखाय बिदि सोलोंथाइ फसंथानफोराव थाखानाय माखासे आयदानि सायाव आनजादानो जायाखै। बेजों लोगोसे सोलोंथाइ फसंथानफोराव इउनिट टेस्ट खुजादोंब्लाबो बिदि आनजादनि सोंलु बिलायफोरा मोनसे फरायसालिजों गुबुन मोनसे फरायसालिजों गोरोबा। बिनिखायनो बिदिनि थाखाय आनजादनि नाम्बारखौ माबोरै हायारसेकेन्दारिनि आयदा बादियै होगोन, बेखौ साननो गोनां जादों। मिथिनाय बादिब्ला गोबां सोलोंथाइ फसंथानफोराव कभिडनि थाखाय प्रेकटिकेल आनजादखौनो लानाय जायाखै। बिदिनि थाखाय बिफोर बादि फरायसालिनि फरायसा -फरायसुलिफोरनो प्रेकटिकेल आनजादनि नाम्बारखौ माबोरै होगोन ? बिदिनो जामारोब्ला अब्ला गोरायुङा ओरैनो नाम्बारखौ होनांगोन! सोरबा फरायसा-फरायसुलिफोरा गाव लुबैनाय बादि नाम्बारखौ मोनाब्ला बिजिरसालियाव थांगोन नामा ? बेबो साननांगौ बाथ्रा जानानै फैदों। बिदिनो मेट्रिक आनजादनि फिथाय फोसावनायावबो बेले-बेजे जागोनखौ नुहुरो। दा माबोरै आनजादफोरनि फिथायखौ फोसावगोन नेथ’नो नांसिगोन।

  आरो फरायबाव : ढेकियाजुलिआव रेलवे पेट्रलमेन मावथिफोरा सोरखारि खालामनांगौ आरो बेथनखौ गावगावनि बेंक एकाउन्टयाव सोना होनांगौनि दाबि दैखांदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  इन्जुर बारनानै खारो हौवा गोदान-हिन्जाव गोदान, उन उन होसोलाङो पुलिस

  जाथायखौ फोरमायनायबादिब्ला, हाबाथिलिआव गनायथि होनायनिखुरै 10 जौखोन्दो बांसिन सुबुंफोर दंमोन।

  बागसायाव हा जावना न’आव हाबनानै गोदोना हासना फोथैनो नाजादों

  खोमसिनि खाबु लाना गोदोना हास'नानै फोथैनो गोख्रों नाजादोंमोन बिस्लाल हुसैन मुंनि सासे सुबुंखौ।

  बागसाआव लांखारनाय जाथाय! सा 2 उन्दै गथसाफोरजों लोगोसे सा 7 सिख्लाफोर आरो सा 15 सुबुंखौ रैखा खालामदों

  बागसा पुलिसआ सा नै लांखारग्राखौ हमनो हानायजों लोगोसे सा नै उन्दै गथसा, सा स्नि सिख्लाफोर आरो सा जिबा हौवासाफोरखौ रैखा खालामदों।

  राय्जोआव दिनै गोदान SOP फोसावना होदों, गं 5 जिल्लाफोरा आबुं लकडाउन

  केशब महन्तआ गं 5 जिल्लाफोरखौ सफ्ता मोनसेनि थाखाय आबुं लकडाउन फोसावदों।

  आबाद बिफाननि अफिचारफोरा आबाद फोथाराव थांथारनांगोन : घनस्याम दास

  बे हाबाफारियावनो गसाइगाव केभिकेनि चीफ मनरन्जन दासजों लोगोसे कक्राझार, बागसा, चिरां आरो उदालगुरी जिल्लानि डिअ, एडिअ इन्जिनियार आरो बिगियानगिरिफोरजों लोगोसे बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनशियाम दासआ बाहागो लायो ।

  एनएलएफबि नि चीफ एम बाथाखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं : सुरजित सिं पानेस्वर

  समबाराव कक्राझार प्लेनेटरियामआव पुलिस बिफाननि बान्जायनायाव बर' लाइमोन फोरखौ पुलिस आरो रौनिया लोगोसे पेरा मिलिटारिआव थिसन्नाय आगु फोरोंथाय मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै कक्राझार जिल्लानि उफ्रा पुलिस बिबानगिरि सुरजित सिं पानेस्वरा बुंथियोदि गोदानै जोनोम जानाय हाथियार लानानै सोमावसारग्रा हान्जा एनएलएफबिनि दैदेनगिरि एम बाथाखौ गोख्रों नायबिजिरगासिनो दं होन्ना बुंथियो।

  कक्राझारआव सासे बर’आइजोआ आखायनि हाबा मावना गोग्गानाय लाबोदों

  आयजोफोराबो सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेमु आरो गुबुन गुबुन हाबा हुखायाव हौवा माहारिजों समान जायगा आवग्रिनो हादों।