27 C
Guwahati
Friday, May 7, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  हर्स ट्रेडिं आरो भटार रायजो

  टाइम8 बर’ देस्कनिफ्राय-

  दासान्दै आसामाव सोलिनो थांगासिनो दं हर्स ट्रेडिं थामहिनबा गरायनि फालांगि। गराया गोख्रै खारो आरो खाग्रावनायनि थाखाय बिसायख’थिनि बिजाथिफोरखौ बि जुनारजों रिजायदों नामा ? जियानो जाया मानो थांनाय बिटिसि बिसायख’थिनि फिथायनि उनाव गुवाहाटीनि लिलि हटेलाव जानाय जाथायखौ लानानै आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथायखौ फैगौ 2 मे’याव फोसावनायनि आगोल हर्स ट्रेडिंखौ गिनो गोनांमारना ? दा बिखौ गिनानैनो हादसायारिखौ लाजिफोनांनानै सोलिनाय राजखान्थि दोलो सोलायनाय फालांगियाव सोर सोरखौ बायगोन आरो सोर बायजागोन ? सुबुंफोरजों मिथि जानाय, बियाबनि रायजो-राजाफोरनि जानाय-गाननाय-खामानि बायदि बादि गोनां जेंनाफोरा बबेबा जायगायाव गोग्लैनानै थाबाय। दा बायदि दोलोनि बिजाथिआ हादर- गुबुन हादरनि बेसेन गोसा हटेल, फाइभ ष्टार थानाय रिसर्टआव रंजानाय लादों। जेंनाखौ सुफुंनो हायाब्लाबो बिसोर भटार रायजोफोरनि सेराव थांनो हागौमोन ! भटनि समाव दरखं-दरखं थांना आखाय खबजबनानै भट बिनाय बिजाथिफोरा खमसेखम गामि-गामि थांनानै रायजो-राजाफोरखौ साबायखर बाउनो हायोमोन। बिखौ खालामा बालानो बिसोर मोनहैबाय राजस्थान, गवा, शिलिगुरि, भूटान। साननाय बादि बायनाय-फाननायनि गिनानै आखाय-आथिं लाखोमानाय बिजाथिफोरखौ लानानै थांनो हागौ नेपाल, डुबाइ बायदिसिम होननानै बुंसोलायनाय जादों। दानि मबाइल, इन्टारनेट , गोनोखो जुगाव फाइभ ष्टार हटेल, रिसर्टफोराव लाखिनानै बिजाथिफोरखौ बायजानायनिफ्राय रैखा खालामनो हामारगोनना ? जेनिबा बायनो नागिरबायानो, अब्ला बिजाथिफोरा एसे गोरलैना बिसोर बायजागोन ? नङाब्ला बिजाथिफोरा रां एबा बिबान लुबैसुलाथार नामा ? रायजोफोरखौ थगायनानै बायजा मारगोनना ? जुदि बायजामारोब्ला ए आइ इउ डि एफ, बिपिएफ आरो कंग्रेस दोलोआव बिजाथिनि सायाव दोलोनि कन्ट्रल गैया। बिसोर बिजाथिफोरनि सायाव दोलोफोरा फोथायनाय गैया नामा ? बिजाथिफोरा गावहा साननायनि गोहो गैया नामा ? गोरलैयैनो रांनि लुबै होनायाव सासे बिजाथिया बायजा मारगोन ना ? बिसोर बेरायहैनाया बिसायख’थिनि मेंनायखौ गावनि नखर गारनानै बबेबा हटेल एबा रिसर्टफोराव सिरियै थाहैथदों जानांगौ ? मिथिनाय बादिब्ला बेरायनो थांनाय बिजाथिफोरनि जानबुङा बन्द दं एबा फरवार्ड खालामनानै दोननाय दं होननानै सावरायनाय खोनायो । बिदि जाथाया थांनाय बिटिसि बिसायख’थियाव लिलि हटेलनिफ्राय बयबो समखिनानै थानाय बादि नुयो। जायफोर बिजाथिफोरा बिसायख’थिनि फिथाय फोसावनायनि आगोल गावनि मेंनायखौ खारहोनो गुबुन रायजो एबा हादराव गोबाव सान बेरायहैदों बिसोर बादि बिजाथिफोरा बिसायख’थियाव हेफाजाब होग्रा सुबुंफोरनि सायाव अननाय गैया नामा ? बैसागु बोथोराव रायजो-राजाफोरजों सुखु-दुखु सावरायनायनि गोनांथि गैयामोन नामा ? जियानो जाया मानो हर्स ट्रेडिङा मा जिराद बेखौ जोंनि सरासनस्रा सुबुंफोरा बुजिया। बिसोर खालि बुजियो समाजनि मोजां खामानि मावथों आरो गाज्रि लामा-दालांफोरा फाहाम जाथों। बिसोर खालि नागिरो लामा-दालाङा मोजां जायोब्ला गावसोरनि आबाद मावनानै मोननाय फसलफोरखौ हाथाय-बाजाराव फाननो हागोन। जा हर्स ट्रेडिं जायो जाया बेजों लोबबा गैया, खालि जानांगौल’ समाजनि जौगानाय खामानि। बेखौल’ नागिरो सरासनस्रा सुबुंफोरा। बेनो सरासनस्रा सुबुंनि साननाय आरो मिजिंग।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  नंखाय कभिड-19नि रिपोर्ट बानायग्रा हान्जा पुलिसनि आखाइआव; डक्टरजों लोगोसे सा 5 खौ हमदों

  बे हान्जायाव सासे डक्टरजों लोगोसे सानै लेब टेक्निसियानबो दंमोन। पुलिसआ बे साथामजों लोगोसे गासै सा 5 सुबुंखौ हमनो हायो।

  बिसायख’थिनि जोबथा फिथाइ फोसावनायनि उनावनो गावजों गाव हिंसायारि जाथाय

  निलमनि सरकारनि न’खरआ सुनिल ब्रह्मखौ गावसिनि दखानाव दिरुंजों खाख्रबना जोबना दोनो आरो थुख्रासे लहानि रदजों खाफालाव बुयो।

  LIVE UPDATE: आसाम बिधान सभा बिसायख’थिनि फिथाइ 2021

  दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि भट साननाया जागाबाय।

  बिसायख’थि देरहानानै थाथ’दों गोथार जुलि : सारटिफिकेट लायनो थांग्रोदों खैना गोदानआ

  भट साननाय मिरुआव जेब्ला पुनमखौ गोजा गाबनि सारिजों देलायफबनाय खैनानि गानजोमजों नुनो मोनो अब्ला बयबो सोमो नांदोंमोन। नाथाय उननि समाव मिथिनानै मोनदोंमोन दि, खैना गोदानआ गामि पन्सायतनि बिसायख'थियाव BDC सोद्रोमा महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन।

  पलिअ’नि टिका होनायनि 24 घन्टानि उनावनो जिउ खोमायो 5 दाननि खुदिया

  पलिअ’ टिका होनायनि उनावनो 24 घन्टानि उनावनो सासे 5 दाननि खुदियाआ जिउ खोमायो।

  BREAKING: कक्राझारआव फायारिं; सासे लाइमोन जोखोम

  कक्राझार जिल्लानि खारिगाव बड'लेण्ड धाबायाव थांनाय मोनाबिलि समनि 8 रिंगासो समाव फायारिं जाथाय जायो।