29 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  आसामाव दैबानानि जेंना

  आसामाव दैबानानि जेंना

  टाइम8 बर’ देस्कनिफ्राय

  आसामाव सोमजिनाय दैबानानि जेंनाया आसामनि थागिबि सुबुंफोरनि मोनसे गिदिर जेंना। बोसोरफ्रोमबो आसामनि थागिबि सुबुंफोरा दैबानाजों सैनांनानै हा-हु सिलिंखार जानांनाय आरो जिउ खोमानांनाय गोथां सावगारिफोरखौ गले- गले बेरखांनाय नुनो मोनबोनाय जादों । लोगोसे जिब-जुनार दावमा-दावसाफोरा आसार-सावोन दान सफैनाय लोगो-लोगो दैबानाजों सैनांनानै आलाय-सिलाय जानांनाय थासारिखौ नुनो मोनो । आसाम हादरसाया दैमा-दैसा, हाजो-हाला आरो मिथिंगाजों बुंफबनाय गंसे समायना हादरसा। नाथाय आसामनि दैबानाया बोसोरफ्रोमबो गिथावना महर लायो।

  दैबानाजों सैनांनानै जिब-जुनार, दावमा-दावसा आरो हाग्रानि जिब- जुनारफोरा थाग्रा खुलिनि आंखाल आरो जाग्रा आदारनि आंखालाव सैनांगौ जायो । आन्थोर जयै जे-जे नागारनो रोङै अखा हानायनि जाहोनाव भारतनि नसुंसे हादर भुटाननिफ्राय बोहैख्लाय बोनाय गुबुन-गुबुन दैमा-दैसाफोरा आसामनि गुबुन-गुबुन ओनसोलफोराव लोमसाव फैयो । बेनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरनि न-बां खहा जानायखौ बोसोरफ्रोमबो नुनो मोनो।

  आसामनि गिदिर माहारियारि जेंना दैबानानि जेंनाखौ मिरु सोरखारा मोनसे बोस्रांनायनि थाखाय गोख्रों खामानि मावनांगौनि गोनांथि दं। मानोना दैबानानि जेंनाया आसामनि अरायथा जेंना होन्नानै बुंजायो। बिनिखायनो साफ्रोमबो आसामनि सानसुमै, मेलेमजिबिफोरा दैबानानि जेंनाखौ हादरसा सोरखार आरो मिरु सोरखारा बोस्रांनायनि गोख्रों खामानि मावनांगौ होन्नानै दाबि खालामनो गोनांथि दं।

  आसामाव मौसुमि अखानि बिबाङा बारा जायोब्लानो अखा हानायाबो बारा जायो आरो दैमा-दैसा आरो दंग-जामफैफोरा उसिफावो। बिनिखायनो दैबानानिफ्राय माखासे आबाद फोथारफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय सोरखारा गोख्रों खामानि मावनांगौनि गोनांथि दं। दा आसामनि दैबाना जेंनाखौ अरायथा सुफुंनो थाखाय मा राहा खालामोब्ला सुफुं जागोन, बिनि सायाव मोनसे हारिमायारि सावरायमा लानाया गाहाम जायो। नङाब्ला बिदिनो दैबाना जेंनानि सायाव सैनांनानै आसामनि सुबुंफोरा रांखावरियाव लोरबांसिन जानो हागौ। बिनिखायनो दानि बिजेपि सोरखारा मोनसे मोजां राहानि बाथ्रा साननो हायो।

  आरो फरायबाव : दुलाराय आसाम बर्मन मान्दाइ फरायसा आफादनि नेहाथारि पदुम बर्मनखौ दुथांफोरा गाग्लोबदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  15 आगष्टनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय जागोन; राज्यो सभा-लक’ सभायाव बर’ एमपि गैयैआ जेबो गोदान बाथ्रा नङा: प्रमद बर’

  सिगांनि बिपिएफनि बड’लेण्डआ दा गैलिया। जों दा गोजोननि फारसे दावगानो नागिरो होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ।

  BTRनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’निसिम पृथ्वीराज नारायणनि बेरफ्रुसार बिबुंथि

  थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा उनाव नर्थइष्ट हेरिटेज फाउन्डेसननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नारायण देब मेशआ बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों।