24 C
Guwahati
Wednesday, December 1, 2021
More

  फेग्रा मुवा आरो जाखांफुनाय लाइमोन। बबे लामाथिं ?

  फेग्रा मुवा आरो जाखांफुनाय लाइमोन । बबे लामाथिं ?

  टाइम8बर’ देस्कनिफ्राय-

  थांनाय बोसोरनैसोनिफ्राय गोबां पान मसला रोखोमनि मुवाफोरखौ आसामनि गोबां जायगाफोराव बाहायनाय नुनो मोननाय जायो । बेफोर मुवाफोरनि फारसे जाखांफुनाय लाइमोनफोरजों लोगोसे उन्दै बैसोनि गथ’फोरनि गोसो बोनायखौ नुनो मोनो। गोदो-गोदाय बे बैसोयाव गामि खाथिनि दखानफोराव थांनानै साना भाजा, बुद गोरान, बादाम एवनाय बायदि जामुंफोर जानानै समफोरखौ बारहोनाय नुनो मोनबोदोंमोन। नाथाय दा बिदि बैसोनि जाखांफुनाय लाइमोन लोगोसे उन्दै बैसोनि गथ’फोरा गामिनि एबा खाथिनि दखानफोराव थांनानै कमला पसन्द, शिखर जानायजों लोगोसे सिगरेट सोबनायसो नुनो मोननाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला खायसे लाइमोनफोरा ओंखामखौनो बारा जाया। नाथाय केपि एबा कमला पसन्द पेकेटसे मोनबानो जायो। बे केपि पाकेटसेनि थाखायनो माखासे सुबुंफोरा ओंखाम जानांगौखौनो बावगारो।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  बिसोर मिथियादि बेफोरखौ जायोब्ला सुबुंनि देहायाव गोबां खहा जानो हागौ! खायसेया बेफोर मुवानि सायाव जेबो मिथियैनि थाखाय खुगानि जुथिनि थाखाय जायो ! बिफोर हुदाखौ माबोरै गारहोनो हागोन बेखौल’ सानसै दानि गथ’नि बिमा-बिफाफोरा। बिनि राहा नागिरनो गोनां जानाय नुनो मोनो। नाथाय दिनैनि गथ’फोरा गावनि बिमा-बिफाखौ मानिया। माबाफोर बुंब्ला उल्थासो बुंजायो। खायसे गथ’फोरखौ बिमा-बिफाया बुजायब्ला रागासो जोंनाय नुनो मोनो। बिदि गथ’फोरा मालायनि बोसोनखौ बहा मानिनो ? बिदि बुंनानैनो बिमा-बिफाफोरा गावनि गथ’खौ, जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौ गाज्रि लामायाव थांनो होनो हाया। बिनि थाखाय गिबियाव बयबो सुबुंफोरानो सांग्रां जानांगौ जानानै फैबाय। बेजों लोगोसे फेग्रा मुवाफोर बानायग्रा फेक्टरीफोरखौ बन्द खालामनो सोरखारखौ खावलायनांगौनि समा खाथिराव सफैबाय। नांगौ जायोब्ला सोमावसारनानैब्लाबो बन्द खालामनो नांगौखौ साननाय फैदों। बिनि अनगायैबो सोरखारा एफा-एनै टेक्स मोननायनि थाखाय जाहाथे फेक्टरीफोरखौ खुलिनानै लाखिया बालानो इयुन जोलैफोरनि इयुनखौ नायनानै बेफोरखौ बन्द खालामो बिनि थाखायबो दाबि दैखांनो हानांगोन। बे थारदि सुबुंफोरा खौसे जायोब्ला हायैनि बाथ्रा सिखाङा। जायखि जाया मोनसे खामानि मावनो थांनायाव गिखला जानानै खारोब्ला जानाय नङा। दा जिखियानो जाया मानो इयुन जोलैनि इयुनखौ नायनानै सोरखारा बेफोर बादि फेग्रा मुवाफोर दिहननायफोरखौ बन्द खालामनांसिगौ। नङाब्ला इयुन जोलैफोरनि इयुनखौ खोमसि जागोनखौ नुहुरो।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि 54थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ लांहिनाव खुंनो बानजाय आफाद दाबाय

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं