22 C
Guwahati
Wednesday, January 12, 2022
More

  उफ्रा बिसायख’थि आरो सरासनस्रा सुबुं

  उफ्रा बिसायख’थि आरो सरासनस्रा सुबुं

  टाइम8बर’ देस्कनिफ्राय-

  फैगौ 30 अक्टबराव हादरसानि मोनबा बिधान सभा बियाबाव उफ्रा बिसायख’थिया खुंजागोन। बेखौ लानानै हारिमायारि, रायजोयारि आरो जायगायारि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि-मावथिफोरा गोबां मुखुब जाबाय थानाय समावनो हादरसायाव मुवा-बेसादफोरनि बेसेना अख्रां नांहां जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दा जा समाव मुवा-बेसादफोरनि बेसेना बांनायाव सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गोदोना सेरथेनाय बादि खालामनाय समावनो सोरखारा रायजोयारि भरालनिफ्राय कौटि-कौटि रां खरसा खालामनानै उफ्रा बिसायख’थिखौ खुंनो फेम्फा दामदों। बाथ्राया जाबायनि फरायसा-फरायसुलि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय कभिडनि नेम-खान्थिफोरखौ जाबसिननानै होदोंब्लाबो नाथाय बिसायख’थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बेनि बागै बयखौबो बावगोमानाय बादि थासारि सोमजिदों। सोरखारा बेरा फार्सेथिं कभिडनि नेम-खान्थिफोरखौ फरायसा-फरायसुलि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोरा खालामदों नाथाय गुबुन फार्से बिसायख’थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोराव कभिडनि नेम-खान्थिफोरखौ मानियै बादि थासारि सोमजिनाय नुनो मोनो। फैगोन समफोराव कभिड जिउसा सनदेरनायनि सायाव आसाम हादरसानि गाहाइ नेहाथारि जिष्णु बरुवाया बुंदोंदि कभिडनि प्रट’कलखौ मानिनानै सोलियाबा फैगौ नै-थाम दाननि उनाव कभिडनि थामथि दोहौआ फैनो हागौ ! कभिड प्रट’कल मानिनानै सोलिनो रायजोफोरखौ बिथाङा खावलायदों । बिदि खावलायसेयावबो दिनै बिसायख’थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव मानिनाय नुनो मोनाखै। मानिबा जाहोननि थाखाय कभिडनि थामथि दोहौया आसामाव जामारोब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन ? नाथाय फरायसालि-फरायसालिमाफोरखौ बन्द खालामनानै फरायसा-फरायसुलिफोरनि इयुना दिनै खोमसिथिं थांनो नागिरनाय समावनो खायसेफोरा गोहोनि थाखाय जावलिया बादि जानानै बिसायख’थिनि हाबाफारिफोराव ओंखारनाय नुनो मोनो।

  👉टाइम8बर’ इयुटुब सेनेलखौ नायनो थाखाय बेवहाय थुनानै हो-https://www.youtube.com/c/TIME8Bodo

  दा बाथ्राया जाबाय दि बे बिसायख’थि समाव कभिडनि नेम-खान्थिफोरा बबेयाव थांखो ? थांनाय सानफोरनिफ्राय आसाम हादरसायाव मायरं-दालि, पेट्रल-डिजेल बायदि मुवा-बेसादफोरनि बेसेना अख्रां नांहां बादि बांनायाव सरासनस्रा सुबुंफोरखौ गोबां लोरबां खालामनाय नुनो मोनो। बिदि समावनो सोरखारा उफ्रा बिसायख’थि खुंनाया बेसे बानबुंथि दं ? दा कभिड जिउसानि सनदेरनाया एसे रुयनायखाय बिसायख’थिखौ खुंनो लादों, बे थार बाथ्रा । नाथाय बिसायख’थि खुंखांनायनि उनाव फिन लकडाउन जाफिनाथ’ , बेयो सरासनस्रा सुबुंफोरनि गोसोनि सोंनाय ! आसामनि मोननै बिधान सभा बियाबनि एमएलएफोरा कभिड जिउसाजों सनदेर जानानै हरखाब रुंसारि जानो गोनां जानायाव बि लांदां मासिखौ सुफुंनो उफ्रा बिसायख’थि खुंनायाव जेबो बुंनांगौ गैयामोन, नाथाय एमएलए जानायनि उनावबो बियाबा जौगानाय नङा होननानै सानना दोलो सोलायनानै फिन उफ्रा बिसायख’थि खुंनाया बेसे बानबुंथि दं ? दोलो सोलायनानै उफ्रा बिसायख’थियाव ओंखारनाय बेफोर दैदेनगिरिफोरा गावनो उफ्रा बिसायख’थिनि खरसाफोरखौ खालाम होहोनाय नेमखान्थिखौ सोरखारा खालामनो नांसिगौ ! सोरनिबा गावारि मुलाम्फानि थाखाय रायजोयारि भरालनि धोनखौ खरसा खालामनायाव बेसे बानबुंथि दं ? बिनिखायनो बिसोर बादि दैदेनगिरिफोरखौ सम फैनायावनो भटार रायजोफोरा नांगौबादि साजा होनो हागोनखौ नुहुरो।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : मनिपुरनि एपिपिनि बिजाथिनि न’आव बमा बेरफ्रुहोदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं