29 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  राङानो गासैखौबो मावजोबनो हाया

  टाइम8 बर’ देस्कनिफ्राय – आथिखाल समाव जायहा रां गैया, बियो जेरावबो उदाया। राङानो गासैखौबो मावो आरो मानसियासो मुं लायो बुंनाय रावा बेसे थार ? बिनिनो मोनसे गोथां बिदिन्थि जाथाय दिनै लिरनो सानदों। बे लिरनायाव रां गैयाब्लाबो गुरै, माहि आरो समाजजों अनसाय जायोब्ला रां नङाब्ला जेबो मावनो हाया बुंनायखौ नंखाय बुंनो नांगोन।

  दा बिनि मोनसे फोरमान हिसाबै राजखान्थियाव राङानो गासैबो मावनो हायो बुंनाया नंखाय होननानै फोरमान खालामबाय पश्चिमबंग बिधान सभा बिसायख’थियाव देरहाबोनाय सासे एमएलए आयजोआ । राजखान्थियाव राङाल’ गासैबो नङा। बिनि गोथां फोरमान पश्चिमबंगनि सन्दना बाउरी। बियो पश्चिमबंग हादरसानि सल्टरा बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि ।

  पश्चिमबंग बिधान सभा बिसायख’थियाव सन्दना बाउरीया सल्टरा बियाबनिफ्राय बिजेपिनि एमएलए हिसाबै देरहा बोदों। बियो मालायनि नखराव हाजिरा मावग्रामोन। बिनि फिसायाबो दिन हाजिरा मावो। सन्दना बाउरीया सोरखारनो होनाय सम्फथि दिन्थिनाय बादिब्ला बिसायख’थिनि एकाउन्टाव दं 6335 रां। सन्दनानि सम्फथियाव दं माथाम मोसौ, माथाम बोरमा आरो गंसे नसा। गुबुन फारसे बिनि बेंक एकाउन्टाव गासै रां दं 31,985 रां। नाथाय सन्दनानि नआव गैयामोन खिखरसालि।

  सन्दनाया बिजेपि दोलोखौ जोबोर मोजां मोनो। सानफ्रोमबो फामे बिबारनि प्रिन्ट थानाय गेरुवा गाबनि सारि गाननानै बिसायख’थि फोसाव हैदोंमोन। बोसोर दाइनसोनिफ्राय बिजेपि दोलोजों सोमोन्दो थानाय सन्दनानि फिसाया सासे राजमित्रि। फिसाय आरो सन्दना सानैबो एमजिएनआरइजियाव रेजिष्ट्रेसन जानाय लेबार। बिसोरहा साथाम फिसाफोर दं।

  सन्दनाया देरहानो गोबां रोखोमनि मावथांखि सुजुदोंमोन। बियो सल्टरा बियाबनि भटारफोरनि गेजेराव सानफ्रोमबो फुंनि 8 रिंगायाव फोसावदिंनो थांनानै तृणमूल कंग्रेसखौ गोख्रों सोंखारिदोंमोन। बियो आयजोफोरनि सोमोन्दै गाज्रि, गोरिब, सोलोंथाइ आरो लोंनाय दै बायदि आयदाखौ लानानै रायजो-राजाफोरनियाव भट बिदोंमोन। बेखौ लानानैनो देरहाबोबाय बिधान सभासिम। 30 बोसोर बैसोनि सन्दना बाउरीया तृणमूल कांग्रेसनि बिजाथि सन्तष कुमार मण्डलखौ 4 रोजानि बांसिन भटाव फेजेनदों आरो दा बिजेपिनि सासे एमएलए महरै सायख’ जाबाय।

  सन्दनानि देरहानाया फोरमान होबायदि रांनि थफ्ला आरो गोरा बाथ्राफोरजों बिसायख’थियाव देरहानो हाया। बिसायख’थियाव देरहानोब्ला गुरै, माहि आखुनि जानायजों लोगोसे रायजोफोरजों अनसायजाग्रा आरो मोजां मोनजाग्रा जाथारनांगौआ जोबोर गोनांथार। अब्ला राङानो गासैबो मावजोबनो हायो बुंनायखौ नंखाय होननानै सन्दना बाउरीया फोरमान होबाय।

  आरो फरायबाव : बागसायाव 24 घन्टायाव कभिडआव साथाम थैदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  15 आगष्टनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय जागोन; राज्यो सभा-लक’ सभायाव बर’ एमपि गैयैआ जेबो गोदान बाथ्रा नङा: प्रमद बर’

  सिगांनि बिपिएफनि बड’लेण्डआ दा गैलिया। जों दा गोजोननि फारसे दावगानो नागिरो होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ।

  BTRनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’निसिम पृथ्वीराज नारायणनि बेरफ्रुसार बिबुंथि

  थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा उनाव नर्थइष्ट हेरिटेज फाउन्डेसननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नारायण देब मेशआ बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि होदों।

  ककराझारआव लामा जाब्रबथाय, सासे लाइमोन सिख्लानि गोबारै जोखोम।

  बिटिसिनि राजथावनि ककराझार सहरनि मेडिकेल कलेजनि लामायाव सासे लाइमोन सिख्लाया गंसे स्कुटीजों थांबाय थानाय समावनो न' लुग्रा रड लाबोनाय थानाय गंसे ट्राकजों मोगा-मोगि जायो।