17 C
Guwahati
Friday, December 4, 2020
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बिजया दसमी सानाव कक्राझाराव आलादायै ज्योतिका ब्रह्मआ नांगोल लानानै बिमा दुर्गा देबिनाव बोर लाखिदों

  टाइम8, कक्राझार, अक्टबर 26: दिनै गोहोनि बिमा दुर्गा देबिनि बिजया दसमी सान थामहिनबा जोबथा बिदाय सान। बे सानाव कक्राझार सहरनि जे डि र’डआव थानाय 9 नं बनरगाव बिटिसि बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि बारग’ इ एम राजिब कुमार ब्रह्मनि अनजालि बिसि ज्योतिका ब्रह्मआ बिमा दुर्गा देबिनि फुजाखौ रंगिना-संगिना हाबाफारिजों खुंफुंनायनि उनाव दिनै आलादायै गोहोनि बिमा दुर्गा देबिनि साखाथियाव खर’आव बिपिएफ दोलोनि दिनथि नेरसोन नांगोल लानानै इसोरनाव आर’ज गाबो आरो बोर बियो जाहाथे फैगौ दिसेम्बर दानाव खुंफुंजानो गोनां बिटिसिनि बिसायख’थियाव बिपिएफ दोलोआ देरहासात जानो हाथोंनि थाखाय आर’ज गाबदों।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  गावबुरानि गोसो थोनायाव बोदोर जानानै खारस’न फैदों सासे सिख्ला

  रुपहि कलेजनि फरायसुलिआ थांनाय 3 बोसोरनिफ्राय धिं जेङनिनि गावबुरा इक्रामुल हुसेइनजों मोजां मोनलायबोदोंमोन

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  बिटिसि बिसाइख'थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों

  बिसायख’थियाव मोन 30 नि बारा एडिसनेल फर्स बाहायगोन: बि जे महन्त

  जायफोरा बिसायख'थि समाव हिंसायारी जाथाइ सोमजि होगोन बिथांमोनखौ गोख्रों साजा होनाय जागोन आरो बिसायख'थियाव मोन 30 निबो गोबांसिन एडिसनेल फर्स बाहायगोन होन्नानै महन्तआ बुङो ।

  रुंसारि देंखोगिरि वाजिड खाननि बिसिखौ नारसिननानै धोरोमखौ सोलाय होदोंमोन

  हादोराव कर'ना जिउसानि साग्लोबसारनाय समावनो मुंदांखा देंखोगिरि वाजिड खानआ रुंसारि जादोंमोन

  बे बाराव कर’ना नङा न’र’ भाइरासआ साग्लोबदों माखासे खुदियाफोरनि देहायाव

  बुहुमआव बोसोरै खमैबो 685 सुबुंनि देहायाव न'र' भाइरासजों गाग्लोबजायो