26 C
Guwahati
Wednesday, September 22, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  जुलिनि दान मोन्ब्रै उनआव फिसा जोनोम होदों फावखुंग्रि दीया मिर्जा

  जुलिनि दान मोन्ब्रै उनआव फिसा जोनोम होदों फावखुंग्रि दीया मिर्जा

  टाइम8, जुलाइ 14 :  बलिउडनि फावखुंग्रि दीया मिर्जा आरो वैभव रेखी आ  बिमा बिफा जाबाय।

  बे बाथ्राखौ बिसि-फिसायआ ससेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायनाय नुनो मोन्दों।

  फावखुंग्री दीया मिर्जाआ इनस्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों फिसा हौवा जोनोम होनाय बाथ्राखौ मखनानै फिसाज्लानि आखाय हमनानै फोरमायनाय नुनो मोन्दों।

  मखथावनादि, फावखुंग्रि दीया मिर्जाआ जुलिनि दान मोन्ब्रै नि उनआवनो फिसा हौवा जोनोम होनाया बयखौबो गोमो होदों।

  दीया मिर्जाआ वैभव रेखीजों जुलि जानायनि सिगांआवनो गोरबोआव दङोमोन।

  बेराफारसेथिं, दीया मिर्जाआ महामारि करना जिउसानिफ्राय गावखौ रैखाथि लाखिनायजों लोगोसे गोरबोआव थानाय फिसा नि इयुनखौ नोजोर बोनानै करना जिउसानि भेकसिनबो लाजाबोनाय  नुनो मोनबोदों।

  फावखुंग्रिआ दिनै जेबो खैफोद-आफोद गैयाजासे महामारि करना जिउसानि गेजेरजोंब्लाबो फिसा हौवा जोनोम होनाय बथ्राखौ मोन्थि होनाय नुनो मोन्दों।

  टाइम8बर’आव बायदि फोसावनो लुबैयोब्ला बे जानबुङाव खौरां लानो हागोन । सुलाद लानायनि जानबुं: 8404085908

  आरो फरायबाव : सोमदोन बर’नि दुखुनांथाव थासारि 3 लाख रां खरसा खालामना फिसिनाय अमाफोरा अबथिरायै थैलांदों

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  इउपिपिएलनि आफादगिरिफोरनो थांलाइ फैलाइ खालामनो सुबिदा जानायनि थाखाय गंफा गंफायै साइखेल रानानै होदों

  बे हाबाफारियाव बाहागो लादों गाहाइ आलासि महरै गसाइगाव जिला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जिरन बसुमातारी,जमदुवार ब्लगनि नेहाथारी बिनेस्वर नारजारी आरो साइखेल राननानै होग्रा बिथां सनदन बसुमातारिजों लोगोसे प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो ।

  गोसो थोलायनाया खाना! बागसायाव बे बाथ्रानि सैथो जाथाया जादों

  हिन्दु सिख्लाखौ मुसलमान सेंग्रानिफ्राय लाइफिननो थांनानै सिख्लानि राव खोन्नानै गिदिंना फैफिननो गोनां जायो पुलिसा ।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै’ बावनांनायखौ लुबैया: रन्जित बसुमतारी।

  जोंनि गेजेराव जों जोंनि फिसाफोरखौ थै' बावनांनायखौ जों लुबैया बे बाथ्राया रोखा।

  बागसानि पाखामारायाव सोमोनांथाव जिनाहारि! हाथियार दिन्थिनानै सानै गथ’नि बिमाखौ जिनाहारि

  न'आव रावबो गोयैनि खाबु लानानै गावनि गाज्रि साननायखौ जाफुं होयो अखिम बर्मन मुंनि जिसिपि ड्राइभारा ।

  बिटिआराव बड’लेण्ड पिग मिसननि‌ गेजेरजों रांखान्थि बिथिंआव जौगाहोनायनि बिथांखि! नाग्रिजुलियाव सांग्रांथियारि मावबादा

  बे सांग्रांथि मेलाव बिटिआरनि इएम राकेस ब्रह्म‌‌‌जों लोगोसे SDVO ड० रुपम बर', बड'लेण्ड पिग मिसननि दिथागिरि मनज कुमार बसुमतारी आरो नाग्रिजुलि भेतेनारिनि ड: प्रितुसिं थापाजों लोगोसे गोबां बिफानारि मावखगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन।

  मथर सिखाव गेंनि हेंथायै बागसानि बरमा पुलिसा गोख्रों अपारेसन! सानै सिखावखौ हमदों

  बरमानि बिखाजों थांनाय 31नं हारिमायारि  राजा लामानिफ्राय पुलिसा हमनो हादों सानै मथर सिखाव।

  बड’लेण्ड आयेन फरायसा गौथुमआ जोंसार आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ गोसो खांनानै आलारि बाथि फोजोंदों

  पुलिसनि गुलिजों नंखाय दायाव जिउ खोमानांनाय कक्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि थागिबि।