30 C
Guwahati
Sunday, June 13, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  बरमा गुदि सावस्रि मिरुआव दिनैनिफ्राय जागायबाय 18-44 बोसोर बैसोनि कभिड भेकसिन होनाया

  बरमा गुदि सावस्रि मिरुआव दिनैनिफ्राय जागायबाय 18-44 बोसोर बैसोनि कभिड भेकसिन होनाया

  टाइम8, मे 7:

  हादरनाङै कर’नानि गिख्रंथाव महर। बेनि गेजेरावनो आसामआव 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 44 बोसोरनि सुबुंफोरनो भेकसिन होनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों।

  बागसा जिल्लानि बरमा गुदि सावस्रि मिरुआव दिनैनिफ्राय 18 निफ्राय 44 बोसोर बैसोनि सुबुंफोरनो कभिड-19नि भेकसिन होनायखौ जागायदों। फुंबिलि समनिफ्राय भेसकिन लानो सुबुंफोरनि गोलाउ सारि जानायखौ नुनो मोननाय जायो।

  गिबिआवनो कभिड टेष्ट खालामनाय जायो आरो बेनि उनावसो भेकसिन होनाय जादों।

  मख’जाथावदि, भेकसिन लानो सारि जानाय समाव सुबुंफोरखौ समाज जानगारनि नेमखौ फालिनाय नुनो मोननाय जायासै। भेकसिन लानो थांनाय गोबां सुबुंनि देहायाव कर’ना मोननाय जायो आरो लोगो लोगो बिथांमोनखौ हम आइस’लेसनआव थानो थाखाय दैथाय हरनाय जायो।

  बरमा गुदि सावस्रि मिरुनि नायदिंगिरि फाहामगिरिआ बयखौबो कर’ना होबथानायनि नेमफोरखौ गोख्रोङै फालिनो थाखाय खावलायो।

  आरो फरायबाव : बंग’नि हिंसायारी जाथायनि बोलि जानाय सुबुंफोरनि खौरां लाहैदों बिटिसिनि इएम रन्जित बसुमतारीआ

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं

  15 आगष्टनि सिगां तामुलपुरखौ जिल्ला फोसावनाय जागोन; राज्यो सभा-लक’ सभायाव बर’ एमपि गैयैआ जेबो गोदान बाथ्रा नङा: प्रमद बर’

  सिगांनि बिपिएफनि बड’लेण्डआ दा गैलिया। जों दा गोजोननि फारसे दावगानो नागिरो होनना बुंथियो बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’आ।

  BTRनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर’निसिम पृथ्वीराज नारायणनि बेरफ्रुसार बिबुंथि

  थामथि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर गोरोबथा उनाव नर्थइष्ट हेरिटेज फाउन्डेसननि डाइरेक्टर पृथ्वीराज नारायण देब मेशआ बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'नि हेंथायै गोख्रों बिबुंथि