13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  प्रमद बर’आ ट्रेक्टर कम्पानिनि एजेन्ट : चन्दन ब्रह्म

  टाइम8, नबेम्बर 28

  बिटिसि खुंथाइनि बिसाइख’थिनि समआ खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैथारबाय। बे समाव राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव सोंखारिलायनायखौ बांसिन जानाय नुनो मोनदों। गुबैयै बिटिसिनि मैखोम राजखान्थि दोलो बिपिएफ आरो इउपिपिएल दोलोनि अनगायैबो कंग्रेस, बिजेपि, एआइइउडिएफ आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरखौबो सांग्रां जानाय नुनो मोनदों।

  27 नबेम्बर सुक्रबारखालि सिरां जिलानि 16 नं निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय औगुरिआव बिपिएफ दोलोनि गिदिरथार बिसाइख’थि मेल जानानै थांदों। बे मेलआव आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बाहागो लानानै बुंदों दि आसामनि बयनिखरुइबो गोग्लैसोनाय ओनसोल हिसाबै बिटिएडि हालामआनोमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारीनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि बिटिसि खुंथाइया बेफोर ओनसोखौ जौखांहोनो हादों। बेखौ नुनानै दिनैनि दिनाव गुबुन दोलोफोरा गिनाय मोनदों। जायनि थाखाय बिटिसि बिसाइख’थिखौबो आसाम बिधान सभानि बिसाइख’थि फोसावदिंनायबादि महर होदों।

  गुबुन फारसेथिं इउपिपिएल दोलोआ बिपिएफ दोलोखौ जाख्ल’नायनि बाथ्रा बुंनानै बिसाइख’थि फोसावदिंनाबाय थादों। थारैनो बिपिएफ दोलोआ जाख्ल’मारदोंमोनब्ला थांनाय 7 दान राइजो बेंगिरिनि बिटिसि खुंनाय समाव मानो मोनसेबो फोरमान होनो हायाखैसै होननानै सोंथि खालामदों। बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’नो गोहोल’ नांगौ। आरो बियो बिटिसि बिसाइख’थिनि मुङाव रां लानानै ट्रेक्टरनि इडभारटाइजसो खालामबाय थादों। होननानै आसामनि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ बुंथिदों। बेजों लोगोसे बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ फेलें जागोनखौ मिथिनानै गावबा-गावखौनो गोसोआव फोथायनाय गैयै जादों होननानैबो बुङो।

  गुबुन फारसेथिं 16 निसिमा बियाबनि बिपिएफ बिजाथि जेमम बसुमतारीआ गावनि बे बियाबआव बिपिएफ दोलोआ जोबोर मोजां होननानै बुंथिदों। लोगोसे बे बियाबआव गावनि देरहानयखौ रोखा होननानै फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिटिसि बिसाइख’थियाव बिजेपि-इउपिपिएल दोलोआ मासि रानलायनानै जुजिनो ओंखारदोंब्लाबो बिपिएफ दोलोखौ इसेबो सोमावनो हाया होननानैबो बुंङो।

  मख’नो गोनां दि, बेलासि 3 रिंगायाव जानाय बे बिपिएफ दोलोनिबि साइख’थि फोसावदिं मेलआव बियाबनि गोबां राइजो-राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। आरो बे मेलआव बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे माइन’रिटि धोरोमारि गौथुमनि मिरु आफादगिरि आब्दुल आवालआबो बाहागो लादोंमोन।

  Published:

  Follow TIME8.IN on TWITTER, INSTAGRAM, FACEBOOK and on YOUTUBE to stay in the know with what’s happening in the world around you – in real time

  First published

  ट्रेन्दिं