26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  टाइम8 भिउस

  रंजालि बैसागु आरो कर’ना जिउसानि सनदेरनाय

  एसे मोजां मोनसे थासारि जाबाय थानाय समावनो कर'ना जिउसानि गिख्रंथाव सनदेरनायाव दासान्दै हादराव नैथि खेबनि थाखाय गिलु-बालु थासारि फैगोनखौ इसारा मोननाय जादों।

  हर्स ट्रेडिं आरो भटार रायजो

  गरायनि फालांगि। गराया गोख्रै खारो आरो खाग्रावनायनि थाखाय बिसायख'थिनि बिजाथिफोरखौ बि जुनारजों रिजायदों नामा ?

  बिटिआरआव सोर बांसिन मासि मोनगोन ?

  आसामाव सोरनि सोरखार जागोन ? हरखाब फिननाय होनाया गोब्राब। बे खेबाव मित्रजट एबा महाजट जायखि जाया हानजाया सोरखार दाया मानो बिटिआरनि सिङाव थानाय मोन 12 मासिया जोबोर गोनांथार होननानै साननो गोनां जादों।

  आसामाव रंजालि बैसागुखौ फालिनो कर’नानि सांग्रांथिनि गोनांथि

  हादराव मोनसे रायजोनिफ्राय मोनसे रायजोसिम मुलुग सोमावग्लुंनाय कर'ना जिउसानि नैथि सनदेरनायाव गिख्रंथाव थासारि सोमजिनाय समाव आसामाव रंजालि बैसागुखौ बे बोसोरावबो फालिनो हागोनना हाया, बे एसे सानथावना बाथ्रा जानानै फैदों।

  मुवा-बेसादनि बेसेना बांनायाव सरासनस्रा सुबुंफोरा आगोर मोना

  बिसायख'थि समावल' आसामाव मुवा-बेसादनि बेसेना बांदों बे नङा। मिरु कनजुमार एफियार्स मिनिष्ट्रिनि बादिब्ला गासै हादरावनो सानफ्रोमबो बाहाय जानाय मुवा-बेसादफोरनि बेसेना बांनो हमदों।

  रायजोनि बेकार लाइमोनफोरखौ खामानि होनो आलादा बिथांखिनि...

  बिसायख'थिनि मेल-मिथिंफोराव बेसेबां बेनिफिसारिफोरनो मा-मा होनाय जाखो, बे आयदानि सायाव खायसे दैदेनगिरिफोरखौ बुंबाय थानाय नुनो मोननाय जादों। बेकारफोरनो फिन खामानि होनायनि सायाव नांगौबादि बिथांखि लानाय नुनो मोननाय जायाखै लोगोसे इसिङारि दाथाय गोयैखौ नुनो मोननाय जादों।

  थामथि खोलोबनि बिसायख’थियानो बिटिसिनि उन सोरखारनि इयुन

  आसामाव मोननै खोलोबाव बिधान सभा बिसायख'थिया गोजोनै गोजोन खुंजानायनि उनाव फैगौ 6 एप्रिलाव थामथि खोलोबनि बिधान सभा बिसायख 'थियाबो खुंजासिगोन।

  बिसायख’थियाव बिजाथिफोरा बबेनिफ्राय रां मोनो?

  बिसायख'थि समाव सोर बेसेबां खरसा खालामो, बेनि जेबो सिमा गोयैबादि नुनो मोनसै। बिसायख'थि माने रांनि गोहोजों भटारफोरखौ गोसो बोनाय !

  बिसायख’थि आरो कर’ना जिउसा

  आसामाव मोनथाम खोलोबनि बिसायख'थिया खुंजागोन। बिनिनो थांनाय 27 मार्सखालि अखं आसामनि रायजोफोरा बाहागो लाखांबाय गावनि भटनि मोनथायखौ।

  बिसायख’थि आरो फरायसा-फरायसुलि

  बिसायख'थि समाव मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो महकुमाफोरजों नांजाब फानाय बियाबफोरनि गोबां बिबांनि फरायसा-फरायसुलिफोरा सोलोंथाइ लानायनि सायाव गोबाव सान खेंसालियै खहा जायो।

  बिसायख’थिनि खोथा

  बिनिखायनो संबिजिदनि 50 थि दफायाव आरो सुबुंथान्दैनि आयेनखौनो जोंनि हादरनि बिसायख'थिनि राहा होननानै साननानै लायो।

  भट होनाया सुबुंखान्थि हादरनि मोथाइ

  आसाम रायजोयाव खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगो जायगायारि आरो हारिमायारि राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि-मावथिफोरा देरहागोननि मिजिंग लानानै सान-हर बायदि खायदाफोर सुजुदों। दानो गोदान खायदा सुजुदों आरो दसे उनावनो खायदाफोरखौ सोलाय-सोल' खालामफिनदों राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि-मावथिफोरा।

  NLFB आफाद दानाया बेसे बानबुंथि दं ?

  बिटिआर गोरोबथानि जोहै बर'फोरनि गेजेराव हाथियार हारिमुखौ जोबस्रांगोन होननानै गोबां सुबुङानो सानदोंमोनब्लाबो नाथाय थांनाय बोसोरनि 12 नबेम्बर खालि एनएलएफबि मुंनि मोनसे गोदान हाथियार लाग्रा आफाद दाजानाया बेसे बानबुंथि दं ?

  भटारफोरा सांग्रां जानांसिगौ…

  पश्चिम बंगआव मोन 8 खोलोबाव भट लानो बिसायख'थि आयगा लानाय थिरांथाखौ रायजोनि खुंथायाव थानाय तृणमूल कांग्रेस दोलोआ गोबां हेंथा होदोंमोनब्लाबो बिजेपि दोलोखौ बरायनाय नुनो मोन्दों।

  सुबुंखान्थि आरो भटारफोर

  बिजाथिफोरा माब्ला नमिनेसन बिलायखौ गथायो बेखौ रायजोफोरा मिथिनाय जायामोन। नाथाय थांनाय मोननैसो बिसायख'थियाव बे मोनसे बोथोरनि फोरबो बादि जानायखौ नुदों।

  बर’नि राजखान्थिया बबे लामाजों ?

  उपिपिएल दोलोनि लोगोयारि दोलो बिजेपि दोलोआ मोन दाइन बियाब हगारनानै होदोंब्लाबो गुदि थाखोनि बिजेपि दैदेनगिरि-मावथिफोरा बेखौ गनायनानै लायाखै।

  दैदेनगिरिफोरनि दोलो बास्लायनाय आरो मुलाम्फा

  आसामाव बिधान सभानि बिसायख'थि खुंनायनि साना जेसे खाथि जासिनदों एसेनो राजखान्थि दोलोफोरनि सिङारि फोसावनाया बारानिफ्राय बारा जानो हमदों।

  बिसायख’थिनि समाव दोलोफोरनि गोदै राव, बेसेबां फोथायजाथाव?

  बिधान सभा बिसायख'थिनि खालारा सफैथारबाय । बिनिखायनो बे समाव रायजो-राजाफोरा बि बिसायख'थिनि सायाव गोबां बिबान दं।

  स्वच्छ भारत दानायाव जों बेसे सांग्रां ?

  भारत सोरखारा बे मिसनखौ फोसावदोंब्लाबो बे मिसना आसामनि गोबां गामियाव गोहोम गोलै हैयाखै होननानै साननो गोनां जादों।

  बिटिआर सिंनि बिधान सभा बियाबाव सोर बांसिन देरहागोन ?

  आसामाव बिधान सभानि बिसायख'थिनि खालारा खाथिथारसै। बेखौ लानानै आसामनि जायगायारि राजखान्थि दोलोजों लोगोसे हारिमायारि राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थि गेलेनो साखा फारा जाबाय ।

  दानि कर’ना जिउसाया गिख्रंथाव नङा नामा?

  दा आसामाव राजखान्थिनि बोथोर। फैगौ 27 मार्सनिफ्राय मोनथाम खोलोबाव आसाम बिधान सभानि बिसायख'थिया खुंजागोन।

  हाग्रामा महिलारीनि जादुनि लाउथि आरो बिसायख’थि

  बिटिआरनि बायजोनि बर'फोरा गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रयाव लैहोर-लैहोर फैनानै बिजेपि दोलोआव हाबफैदों। लोगोसे बिपिएफ दोलोनि हाग्रामा महिलारीया बिधान सभायाव बर' कसारी अवेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानायनि बिलखौ लाबोनायाव हेंथा होदोंमोन

  बेसेन गोसा भटखौ रावनोबो दाफान…

  आसामनि रायजोफोरा सान्दोंमोनदि आसामाव मोनसेल' जायगायारि राजखान्थि दोलो जोनोम जाथों। नङाब्ला गोहो गोरा बिजेपि दोलोखौ फेजेननाया एसे गोरलै बाथ्रा नङा।

  सुबुंखान्थि हादराव गोसोम दागो ?

  बोसोरबानि उन-उन संसदनि गाहाय सदन लकसभा आरो गोबां रायजोनि बिधान सभानि बिसायख'थिफोरा खुंजायो