13 C
Guwahati
Monday, January 18, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  टाइम8 भिउस

  हारिमुयानो हारिखौ सिनायथि होयो

  आथिखालाव बर'फोरा हारिमुयाव गोबां रोंगौथि गोनां सुबुंफोर ओंखारबाय। बिसोर बादि सुबुंफोरा गोसो बोनो हानाय हारिमु गोनां सावथुन एबा थियेटार दिहुननो आवगायबोनो सम जाबाय।

  एप्रिल दानाव आसामाव खेबनै रंजानो मोननो हागौ...

  आसामाव बिधान सभा बिसायख'थिया फैगौ एप्रिल दानाव खुंजानो हागौ ! बेखौ लानानै आसामनि रायजोयारि राजखान्थि हानजाफोरजों लोगोसे हारिमायारि राजखान्थि दोलोफोरा सिंसिं साखा-फारा जानो जान्जि खाफ्रादों ।

  गोसो हमथानाय आरो मावनायजोंसो ओनसोला जौगायो

  दासान्दै बिटिआरनि सुबुंफोरा बिपिएफ दोलोखौ बारा गाज्रि मोनद्रायाखै। बिसोरनि दैदेनगिरिफोरा थिगयैनो दंमोनब्लाबो गुदि थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै बिपिएफआ सोंखारि जानो गोनां जादों।

  आबादारिनि फसलखौ थार बेसेन होगोन सोर ?

  फै जों दिनैनि मागो-दमासिनिफ्राय सदबांसा लानि जाहाथे फैगोन सानफोराव जायगानि आबादारिफोरनि दिहुनथाय फसलफोरखौ मावजि सादु फालांगिरिनि आखायाव गोग्लैसायावनो थार बेसेनखौ होनानै थुलुंगा होनि

  बर’फोरा गावनि धोरोमनि नेमखान्थि बादियैब्लाबो हारिनि फालिथायखौ...

  पुष दाननि सुहाबनाय समाव आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय फैफिनबाय रंजानायनि सान दमासि एबा मागो।

  बेलागुर आरो आथिखाल

  आथिखालखौ गाहाइ खालामनानैब्लाबो उन जोलैफोरा बेलागुर आरो नसा न' लुनायखौ संरैखा खालामनो गोनां जानानै फैबाय। हारिनि सिनायथियानो जाबाय हारिमु

  बार्ड फ्लुनि सायाव सांग्रांथि

  मानसिनि सोलेरखौ बार्ड फ्लुजों साग्लोब जायोब्ला बि सुबुंनिफ्राय गुबुन सासे सुबुंनि सोलेरसिम बार्ड फ्लुनि जिउसाया सनदेरनो हागौ !

  मिथिंगायारि जायगा आरो लाउखार ओंखाम जानाय

  लाउखार ओंखाम जाहैनाया जोंनि देहाखौल' थाजिम खालामो बे नङा, बेयो समाजारि खौसेथि आरो गावजों-गावनि सोमोन्दोखौबो गोरा खालामो।

  आसामनि बेकार जेंना आरो जौगालु खामानि

  आसामजों लोगोसे पश्चिम बंग, तामिलनाडु, केरेला आरो पुडुचेरियाव खुंजानो गोनां बिधान सभा बिसायख'थिखौ लानानै हादरनि बिसायख'थि आयगा साखा-फारा जानायखौ नुनो मोनदों।

  ससियेल मिडियाआव खौरां फोसावनानै जिउखांनो हायो

  गोरलैयैनो मोननो हानाय इन्टारनेट जुगाव पर्टेल निउज, खौरां बिलाइ आरो टिभि सेनेलफोरनि गुर्थ'आ बांनो हमदों। सुबुं माहारिनि साफ्रोमबोयानो एन्द्रयद मबाइल दंसै।

  मेसेंनि आबादाव आसामनि आबादारिया मानो मोजां बेसेन मोना ?

  गासै हायावनो नङाब्लाबो माखासे हायाव बोसोराव आबादारिफोरा आबाद मावो।

  बर’ सुबुं आरो बिजाब फरायनाय

  गुबुन हारिनि बिजाब सावरायग्राफोर बादि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावबो द्लाम सुबुं थानायमोनब्ला आरो बर'नि गेजेराव गोबां खिसिमनि बिजाब फोसाव जासिनगौमोन होननानै बुंनो हायो । थेवबो जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां मोजां-मोजां बायदि बिजाबफोर फोसाव जागासिनो दं। बेयो हारिनि मोजां लैखोन होननानै बुनो हायो।

  इयुन जोलै आरो इलिकट्रनिक बिजों

  आथिखालखौ इलिकट्रनिकनि जुग बुंनो हायो। दासान्दै इलिकट्रनिकनि साननाया सुबुं समाजनि बायदि साननायफोराव गोबां मैखोम गोग्लैदों ।