26.6 C
Guwahati
Wednesday, July 28, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  टाइम8 भिउस

  बाथानि फैफिननाया बर’ हारिनि देदगानाय

  बि जांख्रिथाय एबा सोमावसारनायाव बर' हारियाबो उनफिननानै थायाखै।

  कर’नानि थाखाय सोलोंथाया उनफिनबाय नामा ?

  बे कर'ना जिउसानि सनदेरनायनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव मोनसे गाज्रि इसारा नुजाथिनाय नुनो मोन्दों।

  लाइमोन आरो जौनि गला

  आयेन बेरेखायै जौनि फालांगिया आसामनि खना-खनला एरैबादि रोदा सुबायदि बेखौ थाब गैया खालामनाया गोरलै नङा।

  दिनैनि साना बर’फोरनि मोनसे मोजां सान जाबावबाय

  थांनाय नबेम्बर दाननिफ्राय हाग्रायाव ओंखार लांनायनि उनाव एनएलएफबि मुंनि हाथियार आफाद दानानै बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लाफोरजों लोगोसे सनितपुर जिल्लानिफ्राय गासै सा 500 सोद्रोमाफोर लानानै आखायाव हाथियार हमदों होननानै कक्राझार लकसभानि एमपि नब कुमार सरनीयाआ खौरां बिजोङाव फोरमायदोंमोन ।

  सोरखारि नङै बासफोरा माब्ला खारफिनगोन ?

  बे कर'नानि थाखाय थांनाय दान मोननैयाव मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम बास खारनाया बन्द जानानै दं।

  स्मार्ट फन आरो गोरिब नखरनि फरायसा-फरायसुलि

  बे रांबावजायाव जेबो गोनां मोजां बिथांखि लानो हायाखैब्लाबो आसामनि सुबुंफोरनि मोजांनि थाखाय गोबां सदबांसा खोथा होनाय नुनो मोन्दों।

  बर’फोरनि गेजेराव हाथियार हमग्रा आफाद नांफिनगौना ?

  बे मोनसे फिननाय गोयै सोंलु सिखांदों बर' सुबुंफोरनि गेजेराव।

  मुवा-बेसादफोरनि बेसेन बांनाय आरो सोरखार

  बिदि मुवा-बेसादफोरनि बेसेन बांनायनि थाखाय गोरिब नखरफोरा जोबोर सैनो गोनां जादों।

  सोलोंथाइ लानायाव गामि ओनसोलफोरनि सोलोंसा

  थांनाय बोसोराव कर'ना जिउसानि सनदेरनायनि थाखाय हादरनाङैनो लकडाउन होनायाव गोबां नखरानो दैयाव हांसोया सानस्रिनो रोङै बादि जानांदों गोबां सुबुंफोरा।

  इन्दि मुगानि एमफौ फिसिनाया ट्राइबेलफोरनि हारिमु

  बिनि अनगायैबो आथिखालाव बर'फोरनि अनगायै गुबुन-गुबुन ट्राइबेल माहारिफोराबो इन्दि एमफौ फिसिनानै जिउ खुंनाय आरो नखर सामलायगासिनो थानाय गोथां सावगारिखौ बेरखांनाय नुनो मोन्दों।

  आसामाव कर’ना जिउसानि सनदेरनाया बांदों

  गोसो होथावना बाथ्राया जाबाय दि गेजेराव हादरसायाव कर'ना जिउसानि सनदेरनाय अनजिमानि जौखोन्दोया खमायनो हमबायमोनब्लाबो बे समाव फिन सनदेरनायनि जौखोन्दोआ बांनो हमनाय नुनो मोनो।

  कर’ना जिउसानि गोहोमाव आबादारिफोरनि जिंगा

  हान्था-मेला थांलाय- फैलाय बिथिंफोरखौ सोरखारा बन्द खालामना होनायनि थाखाय थांनाय गोबाव समनिफ्रायनो सरासनस्रा सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा- मोगि जानांदों।

  फिसा सुबुंफोरनि थाखाय कर’ना जिउसाआ सावना बोर !

  हादराव कर'ना जिउसानि नैथि दोहौआव बांसिन खहा जानांबाय फिसा मानसिफोरा । हादरनि गोबां जायगायाव खामानि मावग्राफोरहा खामानि गोमाजाबाय।

  मोब्लिबनि बिलखौ दानफ्रोमबो होब्ला गावहानो मोजां

  आसामनि गोहो गोरा दैदेनगिरि ड० हिमन्त बिश्व शर्माआ दैदेननाय बिजेपि-एजिपि-इउपिपिएल दोलोनि जथाय हानजाया सोरखार खुंनायनि उनावनो बिफानारि मन्थ्रिनि गोसो होनायाव गोहो बिफाना मोनसे मोजां थिरांथा लानाय नुदों। बिदि थिरांथायाव सोरबा मोजां मोन्दों आरो सोरबा गाज्रि मोनखागोन बे थार बाथ्रा।

  फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनाया समाजखौ बेंगुरा खालामो

  कर'ना जिउसानि गिख्रंथाव थासारिनि बुब्लियावबो आथिखालाव सुबुं समाजाव फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनायनि हारखौ खमायनाय नुनो मोनाखै । बे समाव लाइमोनफोरखौ फेग्रा मुवा सोबनाय आरो बाहायनायनि हारखौ बांसिनबाय थानाय थासारिखौसो नुनो मोन्दों।

  आसामाव सुबुं अनजिमा बांनाय आरो होबथानाय राहा

  बे हादरसा गंनैनि सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानो सोरखारा माखासे बिथांखि आरो नेमखान्थिफोर लानाय नुनो मोन्दों।

  कभिडनि थामथि दोहौ आरो सांग्रांथि

  हादराव दा कभिडनि भेकसिन होनाया लान्थ्रियै सोलिबाय थादोंब्लाबो 18 बोसोर गाहायनि लाइमोन, गथ'सानि थाखाय कभिडनि भेकसिननि बेलायाव सोरखारा दासिम गनायाखै।

  आसामनि सुबुं अनजिमा आरो इयुन

  आसाम हादरसायाव थागिबि सुबुंफोरा गिदिर खैफोदाव गोग्लैनो थांगासिनो दं होननानै सानखांनाय फैदों। मानोना आसाम हादरसायाव सुबुं अनजिमाया सानफ्रोमबो बांगासिनो दं।

  अनलाइन सोलोंथाइ आरो मबाइल नेटवर्क

  कर'ना जिउसानि गिख्रंथाव सनदेरनायखौ मिरु खालामनानै सोलोंथाइ बिथिङाव सोमजिनाय थासारिनि थाखाय फरायसा-फरायसुलिफोरा गोबां खहा जाबाय।

  आसामनि फिसा-फिसा फालांगिरिफोरनि जेंना

  आसाम हादरसानि गोबां नोगोर-सोहोरफोरनि लामा-सामानि सेराव गोबां फिसा-फिसा फालांगिरिफोरखौ बायदि मुवा-बेसादफोर फाननाय नुनो मोनो।

  गावनि जायगा आरो साखोन सिखोन

  गावनि जायगाखौ गावनो फोसाबनानै लायोब्ला जायगाया दाखोर गोयै जायो। बेनि सायाव जायगानि सुबुंफोरानो सांग्रां जानांगौ ।

  बिसायख’थियाव उन्दुस्रिनाय कर’नाया मेट्रिक आरो हायारसेकेन्दारि आनजादाव सिरि मोनबाय

  बे लकडाउन समाव गुबुन-गुबुन हादरसाफोरजों लोगोसे आसाम हादरसायावबो गोबां सुबुंफोरा खामानि गोयै जानाय थासारिखौ सोर मिथिया ! बिदिनो आसाम हादरसायाव बे कर'ना जिउसानि गिख्रंथाव थासारिया लासैनो रुयनो हमदोंमोन ।

  फरायसा- फरायसुलिफोरनि अनलाइन सोलोंथाइ

  मिथिनाय बादिब्ला गोबां गोरिब नखरनि फरायसा- फरायसुलिफोरा अनलाइननि जोहै सोलोंथाइ आजावनो थाखाय जोबोर गोनांथि गंसे स्मार्ट फनखौनो बायनो हायाखै।

  ड्रागसनि अपारेसन आरो बर’ लाइमोन

  बे हमजानाय सुबुंफोरनि गेजेराव बर'नि गोबां लाइमोनफोरबो दं । बिसोर बादि लाइमोनफोरनि थाखाय बर'नि माखासे इयुन जोलै लाइमोनफोरा खंगा-खंगि जाहैनो हासिगौ नामा ?