26.6 C
Guwahati
Wednesday, July 28, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  आबुं रादाब

  बासिया थानाय रुटिआ देहानि थाखाय जोबोर मोजां

  बासिया रुटिया थैयाव थानाय सुगारनि बिबांखौ थियै लाखियो

  बानलु गोथांआ नार्भनि बेरामखौ मोजां खालामो

  खायसे सुबुंङा ओंख्रियाव होनायनि अनगायैबो गोथाङै अरनानै जानो मोजां मोनो

  कमला जानायाव सांग्रां जानाया गोनां…

  मानोना कमला फिथाइया हाथाइयाव थानाय केलसियामनि बिबांखौ खमायनानै हाथाइफोरखौ खहा खालामो

  थाइगिर फिथाइ आरो नानि जुथि…

  थाइगिर फिथाइया मोदोम-बिगुरनि थाखाय मोजां

  सुखा गोखैनि बिलाइआ मोदोम सानाय बेरामखौ होखारो

  गोबाल'-गोबाल' मोनोब्ला सुखा गोखैनि बिलाइनिफ्राय बिदै बानायनानै लोंब्ला मोजां मोनो

  चिरता गोखा बिलाइजों कृमि जोबस्राङो

  चिरता गोखा बिलाइया थैफोरखौ मोजाङै लाखियो

  जोंनि मोनसे दोरोङारि मैगं “थालिर फस्ला”

  बैसागुनि समाव गोखा-गोखै जायोब्ला थालिर फस्लाखौबो होफानाय जायो

  गोसोखांथि गोहोखौ बारायनो थाखाय हालदै गोथां आरो गायखेर लों

  हालदैखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउ खांनायाव जानाय मुवा महरै बाहायो। हालदै गोथांखौ गामि ओनसोलाव बयनिबो न'खराव मोनो होननानै बुंजायो। गामि ओनसोलाव थाग्रा ट्राइबेल...

  गाजरआ जोंनि देहानि थाखाय बानजायनाय गोनां

  गाजरखौ गोथाङै हानानै, एवनानै जायो आरो जुस (बिदै/रोसि) बानायनानैबो लोंनो हायो

  फै जों सिलिखा फिथाइनि सोमोन्दै मिथिना लानि

  सिलिखा जायोब्ला गोसोखांनो हानाय गोहोआ बारायनायजों लोगोसे देहायाव गोहो होयो

  खौरां

  थाइखा फिथाइया जोंनि बानजाय गोनां

  थाइखा फिथाइआ मानसिनि महरखौ समायना खालामनायजों लोगोसे मोदोमनि बिगुरखौ मोजाङै लाखियो

  खार’ खान्दाइ बिबारनि बानजायनाय

  खार' खान्दाइ बिबारनि अनगायैबो बिनि गोरलै बिथ' आरो गोरलै फिथाइखौबो एवनानै जानो हायो

  फिलौ जायोब्ला धरमफुल (खासिंसा) बिलाइ जानांगौ

  धरमफुल बिलाइ जायोब्ला दोगोन गोहोखौ बाराय होयो

  खुटरा (खुट्रा) मैगंआ जोंनि देहानि थाखाय बानजायनाय गोनां

  खुटरा मैगंआ पाइलसनि थाखाय जोबोर बानजायगोनां

  मायसुन्द्रिआ जाथोसे मुलै हारिनि लाइफां

  उदै साख्रुनाय बेराम आरो गुबुन फिसा-फिसा बेरामनि थाखाय मायसुन्द्रिआ जोबोर मोजां

  खुमब्रा आरो हांसो बेदरनि जुथि, लोगोसे बेनि गुन

  खुमब्राया जायोब्ला सेक्स गोहोआ बारायो

  क’क बर’क सुबुंफोरनि ओंख्रि संजानाय खान्थि

  भारत हादोरनि सा-सानजा रायजो त्रिपुरा ट्राइबेल हारिनि सुबंफोरखौनो त्रपुरि एबा क’क बर’क बुङो।