26.6 C
Guwahati
Wednesday, July 28, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  हादर गेजेरारि

  सासे आइजोआ ससियेल मिडियाआव सुबुंफोरजों लोगो जाग्रोयो, उनाव रेपनि अजद होनानै ब्लेकमेइल खालामो

  सासे आइजोआ गिबिआवनो सुबुंफोरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों लोगो जाग्रोयो आरो बेनि उनाव जिनाहारी खालामनायनि अजद होनानै ब्लेकमेइल खालामो।

  बारग’ गिबिमन्थ्रि सर्बानन्द सन’वालआ मिरु केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा...

  दिनै थामहिनबा 7 जुलाइ, 2021 खालारखालि आसामनि बारग’ गिबिमन्थ्रि सर्बानन्द सन’वालआ मिरु केबिनेट मन्थ्रि महरै समायखिरा लाबाय।

  “बिसायख’थि आयगआ मदद खालामामोनब्ला बिजेपिआ गंसेबो मासि देरहानो हानाय...

  अटल बिहारी बाजपेयी, लाल कृष्ण आदवानी, राजनाथ सिंजों लोगोसे बिथांनि सोमोन्दोआ जोबोद मोजां नाथाय दानि बिजेपि सोरखारआ रावखौबो सन्मान खालामा होनना।

  गर्लफ्रेन्दखौ खावनायनि भिडिअ’ होयो इन्सटाग्रामआव, बुथारनायनि खालामो प्लेनिं

  18 जुन खालारखालि, हिन्जावसाहा गुबुन सेंग्राजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहाव समिर खानआ गावनि लोगो शाकिन सिद्दीकीनि मददजों हिन्जावसाखौ खावनानै लाङो।

  শীৰ্ষ খবৰ

  सोनाब बेंगलाव खेवनो थांदोंमोन दखान, गोमायो बिजेपि मावथि, उनाव मोनो गोथै सह’

  खौरां मोननाय बादिब्ला, ज्योतिर्मयआ गोसाबायाव थानाय गावनि दखानखौ खेवनो नागिरदोंमोन। नाथाय, टिएमसिनि मावथिफोरा दखान खेवनायाव हेंथा होदोंमोन।

  एनकाउन्टार खालामजानो गिनानै सारेन्दार खालामफैयो दुथांफोरा, बुङो- सार, जोंखौ एरेष्ट खालाम…

  पुलिसआ साथामखौबो नागिरबाय थानायनि बागै मिथिनानै दायनिगिरि साथामआ एनकाउन्टार खालामजानो गिनानै गावखौनो पुलिसनि खाथिआव गथायना होयो।

  सचिन टेन्दुलकारनि फिसाज्ला एमएस धनीआ फोरोंगिरिनि पष्टआव एप्लाइ खालामदों…

  महेन्द्र सिंह धनीआ जोबथा इन्टारभिउनि थाखाय सर्टलिष्टबो जादोंमोन। आरो जेब्ला बियो इन्टारभिउआव सहैयाखै अब्लासो, इन्टारभिउ लागिरिनि नोजोराव गोग्लैयो।

  प्रेगनेन्ट आइजोफोराबो लानो हासिगोन कर’ना भेकसिन, सावस्रि बिफानआ होयो गनायथि, नाथाय गोनांथार बे खामानि…

  दिनै 2 जुलाइ खालारखालि सावस्रि बिफानआ गनायथि होयो दि, मोदोमाव गथ’ थानाय आइजोफोराबो भेकसिन लानो हासिगोन होनना।

  बिजाबनि गां 50 बिलाइआव ‘I hate my life’ लिरनानै गावखौनो फोथैना लायो 9 थाखोनि फरायसुलि

  16 बोसोर बैसोनि बे फरायसुलिआ न’आ बिमा-बिफाया गैयै समाव गावखौनो फोथैना लायो।

  कर’नानिफ्राय मोजां जाफिननायनि उनावबो गोबांनि थै गथा जाना हार्ट एटेक, ष्ट्रक…

  कभिडनिफ्राय मोजां जाफिननायनि उनाव देहायाव थै गथा जाना थायो जायनि जाहोनाव हार्ट एटेक आरो ष्ट्रक जानाय नुनो मोननाय जादों।

  बिएसएफआ सा 3 बांलादेसीफोरखौ हमनो हायो, दालालनि मददजों सिमा बारगासिनोमोन बांलादेसीफोरा

  बे आइजोखौ सोंथि खालामनानै मिथिनो मोननाय जादों दि, बियो बोसोरसे सिगाङावनो भारतआव फैदोंमोन आरो महाराष्ट्रआव नखरनि खामानि मावग्रा महरै दंमोन।

  नंखाय भेकसिन लानायनि उनाव एमपि मिमी चक्रबर्तीनि देहाया गाज्रि जायो

  बावैसो सिगां एमपि मिमी चक्रवर्तीआ मोनसे भेकसिन केम्पाव थांदोंमोन आरो बेयाव बिथांखौ नंखाय भेकसिन होनाय जायो।

  कर’नानि मुलि होनना नंखाय सावस्रि मावथिआ होयो बिसनि मुलि, बिमा-फिसाजोजों लोगोसे साथामनि जिउ ख’हा

  कर’ना भेकसिन मुङाव होनाय जायो बिस, जायनि उनाव जिउ खोमायो साथाम सुबुङा।

  बायनो नाङा, प्रसाद बायदिनो मोननो हागोन सना-रुफा! बे जर’खा मन्दिराव सिबिआरीफोरनो होदों सना-रुफा

  बे मन्दिराव गोबां सिबिआरीफोर फैयो जाय सना रुफा दान होयो। खालि बेल’ नङा, सिबिआरीफोरा लाख लाख रांबो दान होयो।

  मास्क गाना लासिनो बेंकाव फैयो काष्टनार, सिकिउरिटि गार्डआ गावना होयो गुलि

  फोरमायनाय बादिब्ला, गुलि गावजाग्रा सुबुङा बारग’ रेलवेनि मावथि आरो सिकिउरिटि गार्डआ सासे बारग’ आर्मिनि मावथि।

  बिजेपिनि दैदेनगिरिआ गावनि फिसाजोखौ खालामो जिनाहारी, राक्षसजों रुजुयो कंग्रेसा

  सासे बिफाया गावनि 17 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारी खालामो।

  रांनि लुबैनायाव फिसाया हाबा खालामना होयो बिसिखौ, गावखौनो बिदा होनना होयो सिनायथि

  हिन्जाव गोदान आरो बिदा देरसिन होननानै सिनायथि होनाया गुबैयै सिगांनिफ्रायनो बिसि-फिसायमोन, गथ’बो दं बिसोरनि।

  हाबायाव बेसेबां जोथोब होनाय जादों हस्रिख्राव हस्रिख्राव बुङो, भिडिअ’ भाइरेल

  सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि, हाबायाव बिसोर गहेनाजों लोगोसे गासै 51 लाख रां हौवानि नखरनो होदों।

  सिजेरियन अपारेसननि उनाव आइजोनि उदैआव थालाङो बेन्देजनि थफ्ला, 2 दाननि उनाव आइजोनि जिउ ख’हा

  जेब्ला 2 दाननि उनाव बेनि बागै मिथिना मोनो आरो आइजोखौ फाहामसालिआव थिसननाय जायो, अब्लासिम गोबाव जालांबायमोन। फाहामथायनि समावनो आइजोआ जोबथा हां बोयो।

  आइजो फाननाय! उत्तरप्रदेस आरो जयपुरनिफ्राय बोखांदों आसामनि सा 4 हिन्जावसाफोर

  आइजो फालांगिरिनि आखाइनिफ्राय बोखांनो हादों चयगावनि सा 4 हिन्जावसाफोर। चयगाव पुलिसआ उत्तरप्रदेसनि गुमतिनगर आरो राजस्थाननि जयपुरनिफ्राय हिन्जावसाफोरखौ बोखांनो हायो।

  लाजिनांथाव! 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ हाबा खालामो बिफाया, फट’ नुना समखिखाङो बिमाया…

  थांनाय 6 दान बिसोरनि 13 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गावनि बिफाजों दंमोन। बे समावनो राजुआ गावनि फिसाजोखौ हाबा खालामनायनि अजद दैखांदों बिसिआ।

  थुख्रा खालामनानै गारहरो सेंग्रानि गोथै सह’, मोनामनाय होबथानो खाथिआव गारलांदोंमोन थैनाय दाव

  पुलिसआ सेंग्रानि गोथै सह’खौ बस्तायाव थुख्रा थुख्रा खालामनाय हालोदाव मोननो हायोब्लाबो खर’खौ दासिमबो नागिरनानै मोनाखै।

  15 मिनिटाव हैयो साहा, डिलिभारी बयआ मोनो 73 रोजा बेसेननि बान्था

  सासे डिलिभारी बयआ 15 मिनिटनि गेजेराव साहा हैनायनि जाहोनाव मोननो हादों 73 रोजा बेसेननि बान्था।

  जम्मु-कश्मिराव सोलिबाय थानाय एनकाउन्टाराव सासे उदखारिनि जिउ ख’हा जायो

  जम्मु-कश्मिरनि बारामुल्ला जिल्लानि सपरे ओनसोलाव सोलिबाय थानाय मोनसे एनकाउन्टाराव सासे उदखारिआ गुलि गावजानानै जिउ खोमादों।