26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  सा-सानजायारि

  दिनै हरनिफ्राय इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरनि गोथार रमजान दानआ जागोन : गाबोन गिबि रजा लाखिनाय सान

  देग्लाय खुंथायनिफ्राय दासिम जेबो आयेन-खान्थिनि बिथोन मोनथनाय जायाखैब्लाबहो फैबाय थानाय समाव करना भाइरासनि गिख्रंथाव साग्लोबसारनायखौ नोजोर लाखिनानै गोथार रमजान दाननि रजा, ताराबि आरो इफतारखौ फालिगोन होनना मिथिहोदों

  आसामआव मोब्लिबजों माल रोगाग्रा रेलगारिया खारजेनबाय

  बे समाव सा-सानजा रेलवे बिफानआ नांथाब नाजानायनि उनाव बंगाइगावनिफ्राय रंगिया जांसनसिम गिबि मोब्लिब गोहोजों सालायबाय माल रोगाग्रा रेलगारिखौ।

  आसाम-अरुनाचल सिमा चराइपुंआव दुंहाव थासारि…

  खाखानानै होनाय समनि गेजेराव दायनिगिरिखौ खायाब्ला अरुनाचलनि हेंथायै इक'नमिक ब्लकेड खालामनाय जागोन होनना गोख्रों रावजों हुमखि होदों

  आसाम राइफलस आरो आबकारी बिफाननि सिग्रोमनायाव 33.75 लाख रांनि...

  आसाम राइफलसनि सासे गोजौ थाखोनि मावख'गिरिआ फोरमायनाय बादिब्ला मोनसे इसिङारि सुलुंनि बिथा खालामनानै आसाम राइफलसनि माखासे जवानफोरजों लोगोसे मिज'राम आबकारी बिफान आरो नारकटिकस बिफाननि जथायै सिग्रोमनायाव मंगलबारखालि हुन्थर बें ओनसोलनिफ्राय 75 ग्राम हेर'यिनखौ हमनो हायो।

  गाहाय गाहाय रादाबफोर

  हलिनि सानावनो फिन बारायदों टल गेटनि मासुल

  गुबुन फारसेथिं नाजिराखाट टल गेटआव मासुलआ जागोन फिसा गारिनि थाखाय 115/- रां, बास आरो ट्राकनि थाखाय 365/- रां आरो गिदिर ट्राकफोरनि थाखाय 750/- रांसिम जागोन होनना मिथिहोदों।

  NEP 2020आ भारतखौ मिरु खालामनाय सोलोंथाइ बिथांखि: मनिपुर गिबिमन्थ्रि एन बिरेन सिंह

  मनिपुरनि गिबिमन्थ्रि एन बिरेन सिंहआ बृहस्पतिबारखालि नेसनेल इडुकेसन पलिसि (NEP 2020) 2020खौ भारतखौ मिरु खालामनाय सोलोंथाइ बिथांखि होननानै मख’नानै बुंथियो दि, सोलोंथाइआनो समाजनि सिनस्रि होननानै।

  आसामआ सांग्रां जायाब्ला फैबाय थानाय समाव कास्मिर बादि थासारि फैगोन : मिरु मन्त्रि गिरिराज सिं

  अनलाइन सावराय मेलआव मिरु आरो रायजोआरि सुबुं सानखो बारायनायनि सायाव गुवारै सावरानायजों लोगोसे बेनि सायाव मा रोखौमै होबथानायनि राहा लानो हायो बेनि सायावबो गुवारै सावरायाय जादोंमोन

  रेल गारिजों दावबायग्राफोरनि थाखाय गाज्रि खौरां : बारायदों टिकेटनि बेसेन

  भारानि बिबाङा 30 निफ्राय 40 किल' मिटार जानथाय दावबायनाय दावबायारिफोरनि सायाव गोहोम गोग्लैगोन होनना मिथिहोदों

  खौरां बिलाइनि गंसे मावख’आव हेन्द ग्रेनेद खुबैदों

  सिनाइमोनै सासे सुबुंआ मनिपुर राइजोनि राजाथावनि सोनाब इम्फल जिल्लानि केइस’मपट आव थानाय ‘पकनाफाम’(Poknapham) खौरांबिलाइनि मावख’आव हेन्द ग्रेनेद गारहरदों।

  आसामाव मोब्लिबजों रेलगारिआ खारसिगोन, सा-सान्जा रेल बिफाननि थियारी

  मोब्लिब रेलगारिखौ फोनांजाब खालामनाय बादियै बे समाव सोनाब रेलवेजों सा-सानजा रेलवेनि खामानिया निउ जलपायगुरिसिम मोब्लिब रेलवेनि खामानिया आबुं जाबाय आरो फैबाय थानाय दाननि गेजेरावनो आसामनि गुवाहाती नोगोरमासिम आबुं जागोन होननानैबो फोरमायदों।

  भारतनि मादावनो जौसिन 5थि फारिलायाव थानाय बिरखं गाथोनखौ दिनै फिन बेखेवफिबाय

  4646 भुत गोलाव जानथाय पेकं बिरखं ( Pakyong Airport) गाथोनखौ दिनै अदेबानि शनिबिरखालि फिन बेखेवना होनाय जाबाय।

  जारिमिनारि जनबिल मेलाया दिनैनिफ्राय जागायबाय

  23 जानुवारी खालारखालि मेलाया जोबनानै थांगोन आरो बेनि गेजेरजों हाजोआरि मामा-मामिफोरा सोलायनाय फिथा, सौराय, माइ, माइरंफोरखौ लानानै थांगोन।

  आसामसिम सफैबाय कर’नानि भेकसिन

  आसामआव गासै सा 7,400 सुबुंफोरनि देहायाव 16 जानुवारी खालारखालि होजेनगोन। मिथिनाय बादिब्ला बे सानखालिनो दुलाराय भारत हादोरआव गासै सा 5 लाख सुबुंनि देहायाव कर'नानि भेकसिनखौ होनाय जागोन

  बांलादेश सिमानि बर’ गामियाव बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोरा नायबिजिरहैदों

  बाथौ गौथुमनि थान्दै हानजाया नयाबस्टि गामिनि थागिबि मुस्रिमा इन्दुमति स्वर्गीयारी (मन्डल) नि नख'राव थाहैदोंमोन होनना मिथिना मोनदों।

  अरुनासल प्रदेशआव एनएसचिएन उदखारि हानजानि सानै केडार खादों

  आसाम राइभल जुवाना सानै एनएसचिएन केडारफोरजों लोगोसे गोहो-गोरा हाथियारफोर, गोबांथार बिबांनि गोथां गुलिफोरखौ जब्द खालामनो हायो।

  रुपनाथ ब्रह्म आइ.एस.बि.टी.आव सा 3 दावबायारिनि सायाव सासे दुथांनि ‘गाज्रि आखु’

  सिख्लासाया खेबसे निमाहा होनायनि उनावबो गले-गले गाज्रि आखु खालामबाय थानायखौ हमदांनो हायो।

  इजराइलआ जयश्री दास बार्माखौ सा-सानजा भारतनि अन’रारि कनसाल महरै थिसनदों

  आसामजों लोगोसे अरुनाचल प्रदेस, नागालेण्ड, मनिपुर, मिज’राम, मेघालय, त्रिपुरा आरो चिक्किमखौबो बिथां बार्माया सामलायगोन।

  बुहुमनि गिबिसिन हस्पिटाल ट्रेइन “Lifeline Express” दासान्दि आसामआव दं

  दासान्दि Lifeline Expressआ आसामनि सुबुंफोरनो फाहामथाय होनो थाखाय NFR Lumding Div.नि सिङाव थानाय Badarpur रेलवे-स्टेसनआव दं होननानै रेलवे बिफानआ टुइटनि जोहै फोरमायदों

  इण्ड -बांला सिमनायाव 200 मिटार गोलाव हा सिंजों लांखारग्रा लामा मोन्दों

  करिमगान्स पुलिसा मानसि लांखारनाय जाथायखौ लानानै मोनसे स्रोद संदाननायनि गेजेरजों इन्दिया-बांलादेश माहारियारि सिमनानि गेजेरजों 200 मिटार गोलाव हा सिंजों बानायनाय लामाखौ मोननो हादों।

  कहिमानि जुक’ भेलिआव अर जोंखांदों

  नागालेण्डनि कहिमा जिल्लायाव थानाय जुक’ भेलिआव मंगलबारखालि अर जोंखांदों।

  अरुनाचलआव जनता दल (इउ)नि सा 6 एमएलएफोरा बिजेपिआव हाबबाय

  अरुनाचल प्रदेसनि जनता दल (इउ)नि सा 6 एमएलएफोरा दोलो नागारनानै बिजेपिआव हाबदों।

  पन्सायत बिसायख’थिनि सानसे सिगां अरुनाचलआव सानै अइलनि जौसिन बिबानगिरिफोरखौ खावदों

  सा 15 सुबुंनि हान्जाया हाथियार लाना फैनानै अइलनि सानै बिबानगिरिफोरखौ खावना लाङो।

  मोनब्रै उदखारि हान्जानि सा 63 सोद्रोमाफोरा गावखौ गथायगोन

  ULFA, PDCK, DNLA आरो UPRF उदखारि हान्जानि गासै सा 63 सोद्रोमाफोरा बेरफ्रुग्रा आइजेंफोरजों लोगोसे गावसोरखौ गथायगोन

  जोबोर खम समनि गेजेरावनो गुवाहाटियाव बेखेवनाय जागोन खुदियाफोरनि केन्सार हस्पिटाल

  सा-सानजा ओनसोलनि खुदियाफोरा केन्सार बेरामाव गोग्लैब्ला बिसोरनि थाखाय जौगा थाखोनि फाहामथाय होनायनि जेबो राहा थानाय हस्पिटाल गैया

  ढेकियाजुलियाव आयेन बेरेखा गंथाम दंफां मिलजों लोगोसे गोबां लाख रांनि दंफां जब्द’

  सुलुंआव मिथिनो हानाय बादिब्ला ढेकियाजुलि खोन्डो हाग्रा बिफाननि माव