26 C
Guwahati
Wednesday, April 14, 2021
 • जागायनाय
 • भिदिअ
 • टाइम कास्ट
More

  आसाम

  राइजोआव न’आव रावबो गैयैनि सुजुग लानानै जिनाहारी खालामो सासे उन्दै हिन्जावसाखौ

  सासे दुथां सेंग्राया न’आव रावबो गैयैनि सुजुग लानानै सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामो।

  2 मेनि उनाव आसामाव मोनसे गोग्गो सोरखार जागोन: प्रमद...

  बिटिसिनि गाहाइ मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ गासै रायजो राजाफोरनो बैसागु फोर्बोनि गाहाम हाब्लायथि बाउहरदों आरो हादरनि गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मडि आरो नखर मन्थ्रि अमित साहानिसिम बैसागु फोर्बोनि साबायखर बाउहरदों।

  प्रमद बर’ आरो हाग्रामा महिलारीनिसिम एनएलएफबिनि मिथिलाइ

  रंजालि बैसागोनि थामहिनबा गोदान बोसोरनि गाहाम हामब्लायनायजों लोगोसे एनएलएफबिआ बिटिसिनि गाहाइ मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’ आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीनिसिम मोनसे मिथिहोनाय फोरमायो।

  गोदान बोसोर रंजालि बैसागोनि सिगां आसामनि थागिबिफोरनि थाखाय मोजां...

  इन्जिनियार्स इण्डिया लिमिटेडआ 3.21 कौटि सेयारनि थाखाय 699.99 होनायनि अनगायै अइल इण्डिया लिमिटेडआ 8,675.96 कौटि रांनि 39.84 कौटि सेयारखौ बायदोंमोन। आद्रा थानाय 500 कौटि राङाव आसाम सोरखारनो होनाय जागोन।

  गाहाय गाहाय रादाबफोर

  दावबायारिफोरनि थाखाय सोरखारा करना टेस्ट खालामथारनांगौनि गोनांथि फोसावदों

  आसाम सोरखारा थांनाय मंगलबार अदेबानि 13 एप्रिल खालाराव गासै बिरखं दावबायारिफोरानो आसामआव करना टेस्ट खालामजानाया गोनांथि होनना फोसावना होयो।

  दिनै हरनिफ्राय इस्लाम धोरोमारि सुबुंफोरनि गोथार रमजान दानआ जागोन : गाबोन गिबि रजा लाखिनाय सान

  देग्लाय खुंथायनिफ्राय दासिम जेबो आयेन-खान्थिनि बिथोन मोनथनाय जायाखैब्लाबहो फैबाय थानाय समाव करना भाइरासनि गिख्रंथाव साग्लोबसारनायखौ नोजोर लाखिनानै गोथार रमजान दाननि रजा, ताराबि आरो इफतारखौ फालिगोन होनना मिथिहोदों

  4 दान सिगां जुलि जानाय नाग्रिजुलिनि ममता बारैनि सोमोनांथाव रुंसारि

  थांनाय 6 एप्रिल मंगलबारखालि सोमोनांथावै बिजनिनि रेल लामा सेराव ममता बारैनि गोथै सोलेखौ बोखांनो हादोंमोन। बे जायखौ लानानै फिसाइ पंकज सरकारआनो बिखौ बुथारनानै गारना दोनदों होनना न'खरनि सोद्रोमाफोरा अजद होदों।

  अन्जलि बसुमतारीखौ खावना लांनानै हानजायारी जिनाहारि खालामना जिउ फोजोबनाय दायनिगिरिफोरखौ खाबाय

  हमजानाय दायनिगिरि आब्दुल बारेकआ पुलिसनि सिगाङाव सिमान जानानै बुंदों दि - थांनाय 6 एप्रिल सुक्रबारखालि मोनाबिलि समाव हिन्जावसाखौ उदालगुरिनिफ्राय खावनानै लाबोदोंमोन आरो जुंखामनि आबादथिलियाव हानायै जिनाहारि खालामनानै बुथारदों होनना।

  आसामआव गोदानै सा 583 सुबुंआ करना जिउसाजों गाग्लबजाबावदों

  आसामआवबो थांनाय 12 एप्रिल खालार अदेबानि समबाराव गोदानै सा 583 करना पजितिभ केस मोननाय जाथाया सोरांआव फैदों।

  बारग’ लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारीनि उदां लाइजाम तरेन बर’निसिम; मा बुंखो तरेन बर’ आरो प्रसान्त बर’आ?

  मुसाहारी बिथाङा “बर’ थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबिसिन लाइजाम ब’मा” बिमुं होनानै बे उदां लाइजामखौ होयो।

  कक्राझार-रामफलबिल रडआव गेदेत खेलेंखारि

  सोलायनायनि स्लगानजों बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव थानाय इउपिपि एल बिजेपि आरो जि एस पि मिट्रजत दोलोनि सोरखार खुंगासिनो थानाय दान्नैनि गेजेरावनो कक्राझार-रामफलबिल- बनरगाव फार्से थांनाय KR ROAD आव गेदेत खेलेंखारि सिखारदों।

  आसामआवनो जादों गिख्रंथाव जाथाय! किडनीनि बेराम दिन्थिनो थांनानै मोनसे किडनी गैयाजासे गिदिंबोफिननांदों सासे बेरामि

  नाथाय फाहामसालिनिफ्राय फैनायनि उनावनो उदै सानायाव गोग्लैयो आरो हासुनाय समाव थै गनायआव थाबैनो डक्टरखौ फोरमायनायाव 27 फेब्रुवारीआव फाहामसालिआव थिसननाय जायो।

  सोनाब कार्बि-आंलंनि खेरनिआव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय

  सोनाब कार्बि-आंलंनि खेरनिआव ट्राक आरो मटरसाइकेलनि गेजेराव जानाय गिख्रंथाव जाब्रबथायआव जिउ खोमायो सासे सुबुङा।

  बैसागोनि बन्द फोसावबाय मिरुआ! मिरु सोरखारनि मावथिफोरनि थाखाय 15आव बैसागोनि बन्द

  बे सावराय जथुमआवनो बैसागोआव बन्द होनायनि थिरांथाखौ लायो।

  बैसागोनि मुङाव लानो हानाय नङा रां (चान्दा); जिल्ला बिजिरगिरिनि बिथोन

  बेनि गेजेरावनो नाथाय जिल्ला बिजिरगिरिनि मोनसे गोख्रों बिथोन फोसावनाय जादों।

  कक्राझारआव सासे फोरोंगिरिनि देहायाव मोननाय जादों कर’ना भाइरास

  फोरोंगिरिनि देहायाव कर’ना मोननायनि उनावनो फरायसालिनि साफ्रोमबो फरायसा, फोरोंगिरि, मावथिफोरनि एन्टिजेन टेस्ट खालामनाय जायो।

  गसाइगावआव रेलनि सौदावनायाव जिउ खोमायो सासे बैसोगोरा आइजो

  रेल लामा बारनाय समावनो रेलनि सौदावनायाव सासे बैसो गोरा आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जायो।

  कभिट-19 सोमोन्दै सांग्रांथिनि थाखाय जथुमदों आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवाल

  11 एप्रिल रबिबारखालि हरखाबै आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सनवालनि दैदेननायाव दिब्रुगर मेडिकेल कलेजनि आलासि जिरायसालि नब्लाङाव मोनसे मख'जाथाव जथुम सावरायनाय जानानै थाङो। बे जथुमनायाव 2थि खोलोबनि करना बेराम साग्लोबनायनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो

  बङाइगावआव गिख्रंथाव लामानि जाब्रथाय : पुलिसजों लोगोसे गोबां सुबुंनि जोखोम

  गिबि-गिबियाव गंसे टाटा मबाइल आरो हण्डा आइ-10 गारिनि सौग्रावलायनायाव माखासे सुबुङा जोखोम जायो। फिन उननि समाव गंसे आइ-10 गारिआ सासे ट्राफिक पुलिसखौ सौग्रावनानै जोखोम खालामनायजो लोगोसे माखासे सुबुङाबो जोखोम जाफानो गोनांम जायो। बे जाथायखौ लानानै हरनि समावनो रायजो राजाफोरा गरायमारीआव थानाय गेरुकाबारी पुलिस आउट पष्टआव दुंहाव थासारि खालामफैयो।

  हर्स ट्रडिंखौ गिनानै आसामनिफ्राय राजस्तान दैथायहरजानाय महाजतनि बिजाथिआ होदों खेफोरथि : आं फोथायखेबस’ नङा

  राजखान्थि दोलोफोरा बे समाव गावबा गावनि दोलोनि बिजाथिपोरखौ लानानै जोबोर सांग्रां जानायखौ नुनो मोनदों। मानोना हर्ड ट्रेडिंनि खोथा आसामनि राजखान्थियाव गले-गले सावरायजाबाय थानायखौ नुोनो मोनदों।

  कामाख्या थानसालियाव खुलुमहैनानै सा 3 सुबुङा करना जादों

  बे समाव कामाख्या थानसालिसिम थांनोब्ला एन्टिजेन टेष्ट खालामनो नांगोन। साफ्रोमबो सिबियाफोराल' कभिट-19 टेष्ट खालामनांगोन बेल' नङा। थानसालि सिङाव थानाय साफ्रोमबो साधु/पुरहितफोराबो करना टेष्ट खालामनांगौआ गोनांथार।

  आसामआव बांनो हमदों करना जिउसानि गाग्लोबनाय : थांनाय 24 धन्तायाव सा 405 करना पजितिभ

  आसामआव थांनाय 24 धन्तानि गेजेराव सा 405 सुबुंआ करना जिउसाजों गाग्लोबजानायजों लोगोसे राइजोआव सा नै सुबुंनि जिउ खहाबो जाना थांदों।

  करना बेरामजों तामुलपुराव सासे सुबुंनि जिउ खहा…

  गुवाहाटि मेडिकेल कलेज हस्पिटालआव रुंसारि जानाय साहा बिलालनि न'खौ तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि हालामनि बाल्टिपार गामिनि होनना मिथिनानै मोनदों।

  जखलाबन्धा पुलिसनि जेआव सानै सिखाव फलान

  जखलाबन्धा पुलिसनि मोनसे दोलोआ सिखाव सुलुंनि खौरांबादियै नायबिजिरनानै सानै सिखाव फलानखौ हमनो हादों।

  कक्राझारआव गं 6 ट्राकजों लाबोनाय ब्रयलार दाव हमदों

  हमजानाय गं 6 बलेर भेन दाव ब्रयलारखौ कक्राझार पुलिसआ हमना पुलिस थानायाव लाबोयो होन्ना कक्राझार पुलिस थानानि बिबानगिरि दिपक शर्माया फोरमायो।

  बङाइगावआव बोखांदों गोबां बिबांनि गान्जा

  बङाइगाव जिल्लानि 2 नं जामदाहआव सुक्रबारखालि बेलासे पुलिसनि नायबिजिरनायाव सासे गान्जा फालांगिरिजों लोगोसे गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हायो।